Tullverket

Remissvar 2022

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2022.

Tullverkets yttrande om tio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika Pdf, 146.1 kB.
Läkemedelsverket
2022-07-21

Tullverkets yttrande om förslaget till Europarlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer Pdf, 193.4 kB.
Utrikesdepartementet
2022-06-21

Tullverkets yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009 EU-kommissionens förslag till revidering av Ozonförordningen Pdf, 94 kB.
Miljödepartementet
2022-06-21

Tullverkets yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerande växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014 Pdf, 94.1 kB.
Miljödepartementet
2022-06-21

Tullverkets yttrande om Gårdsförsäljning av alkohol Pdf, 160.6 kB.
Socialdepartementet
2022-06-08

Tullverkets yttrande om Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet Pdf, 110.9 kB.
Miljödepartementet
2022-06-08

Tullverkets yttrande om Viktigt meddelande till allmänheten Pdf, 166 kB.
Justitiedepartementet
2022-06-01

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final Pdf, 177.5 kB.
Infrastrukturdepartementet
Datum: 2022-05-24

Tullverkets yttrande om Fördjupad konsekvensanalys inklusive riktvärden för kontrolltid samt justerade beräkningstabeller för kontrollfrekvens Pdf, 144.1 kB.
Livsmedelsverket
Datum: 2022-05-23

Tullverkets yttrande om Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till förordningsförändringar – del 2 Pdf, 170.8 kB.
Utrikesdepartementet
Datum: 2022-05-19

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter Pdf, 164.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-05-19

Tullverkets yttrande om En stärkt brottsofferfond Pdf, 158.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-05-10

Tullverkets yttrande om betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) Pdf, 105 kB.
Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2022-05-05

Tullverkets yttrande om En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner Pdf, 117.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-04-27

Tullverkets yttrande Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) Pdf, 184.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-04-21

Tullverkets yttrande om promemorian En enklare och tydligare kemikaliebeskattning Pdf, 225.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-04-12

Tullverkets yttrande om betänkandet Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103) Pdf, 168.5 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2022-04-04

Tullverkets yttrande om en ny rymdlag (SOU 2021:91) Pdf, 181 kB.
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2022-04-04

Tullverkets yttrande om förslag till nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd Pdf, 171.3 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2022-03-18

Tullverkets yttrande om promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina Pdf, 178.8 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2022-03-17

Tullverkets yttrande om Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift, (SOU 2021:97) Pdf, 226.3 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2022-03-15

Tullverkets yttrande om promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak Pdf, 174 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-03-15

Tullverkets yttrande om betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) Pdf, 189.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-03-07

Tullverkets yttrande om promemorian Leveranser av bränsle till havs i vissa fall Pdf, 104.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-03-01

Tullverkets yttrande om promemorian Covid-19 ska inte längre anses vara en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom Pdf, 197.5 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2022-02-11

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss – Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 Pdf, 197 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförförfarandet Pdf, 175.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription Pdf, 177.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle Pdf, 174.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott, utkast till lagrådsremiss Pdf, 192.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-08

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709 Pdf, 102.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-02-03

Tullverkets yttrande om nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) Pdf, 144.5 kB. 
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2022-02-03

Tullverkets yttrande om promemorian Producentansvar för bilar respektive däck - nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv Pdf, 204.2 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-02-03

Tullverkets yttande om Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav (TeK) och arkivrättsliga krav (ArK) vid framställning av elektroniska allmänna handlingar Pdf, 135 kB.
Mottagare: Riksarkivet
Datum: 2022-01-31

Tullverkets yttrande om Polismyndighetens föreskrifter om polisfordonsmonterad radarhastighetsmätare Pdf, 98.3 kB.
Mottagare: Polismyndigheten
Datum: 2022-01-31

Tullverkets yttrande om promemorian Tydligare reglering av hampa (Ds 2021:34) Pdf, 177.7 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2022-01-25

Tullverkets yttrande om promemorian Fler vapendelar i jaktvapengarderoben Pdf, 146.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-01-25

Tullverkets yttrande om förslag till Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa Pdf, 150.5 kB.
Mottagare: Jordbruksdepartementet
Datum: 2022-01-24

Tullverkets yttrande om ikraftträdandedatum av ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. Pdf, 189.6 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2022-01-14

Tullverkets yttrande om gemensam plattform för JIT-samarbete Pdf, 199.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-01-19

Tullverkets yttrande om promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning Pdf, 176.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-01-19

Tullverkets yttrande om förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021 Pdf, 594.8 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-01-18

Tullverkets yttrande om betänkandet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) Pdf, 232.2 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2022-01-14

Tullverkets yttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser Pdf, 157.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-01-11

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande har publicerats

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000