Tullverket

Lämna klagomål

Här kan du lämna klagomål till Tullverket.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.Om du har ett klagomål på en kontroll behöver du ange ort och tidpunkt för kontrollen samt vilket färdmedel du använde. Beskriv händelsen så utförligt som möjligt.
4000

Personuppgiftsbehandling

Varför behandlar Tullverket dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnats i formuläret och under handläggningen av ärendet behandlas inom ramen för Tullverkets uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Tullverket ska kunna fullgöra sina skyldigheter som myndighet.

Ändamål

Behandlingen av personuppgifter vid handläggningen av klagomål och skadeståndståndsärenden sker för att Tullverket ska kunna utreda och bemöta händelsen i fråga. Tullverket kommer även använda personuppgifter för att föra statistik. Ingen statistik sammanställs på individnivå.

Laglig grund

Tullverket är skyldig att utreda och bemöta klagomål som inkommer till oss. Personuppgiftsbehandling med anledning av klagomål sker med stöd av förvaltningslagen (2017:900).

Tullverket ska även handlägga skadeståndsanspråk som riktas mot Tullverket om anspråket avser en skada som inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Behandling av personuppgifter vid skadeståndsanspråk sker med stöd av 5 och 6 §§ förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Tullverket ska i vissa fall samråda eller överlämna ditt skadeståndsärende till Justitiekanslern (JK)¹ . I sådana fall kommer även JK ta del av dina personuppgifter. (¹3 och 10 §§ förordning (1995:1301) om handläggning av skadeanspråk mot staten).

Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Om någon begär ut uppgifterna görs en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Tullverket beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte.

Gallring

Klagomål och skadeståndsärenden gallras inte. Dina personuppgifter kommer därför finnas sparade hos Tullverket tills mediet de är förvarade på inte längre är läsbart.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med klagomål och skadeståndsärenden.

Rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (registerutdrag).
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja se och verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.

Rätt till rättelse.
Om uppgifter är felaktiga kan du vända dig till Tullverket och begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också att du har rätt att komplettera med de personuppgifter som saknas och som är viktiga med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd").
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall informationen om dig inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tullverket som hindrar myndigheten från att radera information om dig. I dessa fall blockeras den information som Tullverket är skyldig att spara, så att den inte användas till andra syften än att uppfylla de legala skyldigheterna

Rätt att begränsa behandlingen.
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som Tullverket utreder om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt att klaga

Om du tycker att Tullverket behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt ska du i första hand kontakta Tullverket. Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten, det vill säga Integritetsskyddsmyndigheten.

Du når Tullverket på tullverket@tullverket.se eller 0771-520 520.
Du kan även kontakta Tullverkets dataskyddsombud på dataskyddsombud@tullverket.se

Mer information finns här

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring