Tullverket

Remissvar 2023

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2023.

Tullverkets remissvar gällande kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen Pdf, 188.3 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-05-23

Tullverkets remissvar angående skärpta straff för flerfaldig brottslighet Pdf, 196.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-05-23

Tullverkets yttrande angående Exklusiv leverantör av gemensamma informationstjänster i U-spaceluftrum Pdf, 171.7 kB.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-05-10

EU-gödselprodukterTullverkets yttrande angående Europaparlamentets och rådets förordning (KOM(2023)98) om ändring av förordning (EU) 20191009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter Pdf, 177.6 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-05-09

Tullverkets remissyttrande avseende Promemorian om en gemensamladdningsstandard för viss radioutrustning Pdf, 172.4 kB.
Finansdepartementet
Datum: 2023-05-03

Tullverkets yttrande angående Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga Pdf, 193.3 kB.
Justitiedepartementet
Datum: 2023-04-11

Tullverkets yttrande angående Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 202119) om betalning av sanktions- och överlastavgifter Pdf, 146.2 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2023-03-30

Tullverkets yttrande angående Revidering av CBE-direktivet om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Pdf, 176.4 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-03-29

Tullverkets yttrande om Förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar Pdf, 176.4 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2023-03-14

Tullverkets Yttrande angående promemorian Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1) Pdf, 176.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-03-14

Tullverkets yttrande om promemorian Tillfällig användning av häkten och polisarrester Pdf, 101.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-03-07

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 Pdf, 220 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-02-20

Tullverkets yttrande om promemorian Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken Pdf, 581.6 kB.
Ds 2022:27 Pdf, 581.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-02-08

Tullverkets yttrande om förslaget Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50) Pdf, 173.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-01

Tullverkets yttrande om utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
(SOU 2022:52) Pdf, 175.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-24

Tullverkets yttrande angående Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern Pdf, 300.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-02-25

Tullverkets yttrande gällande en översyn av EUs mönsterskyddsregler Pdf, 175.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-24

Tullverkets yttrande på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning import -, export- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition, om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen) (omarbetning) Pdf, 228.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-01-23

Tullverkets yttrande om förslaget Elva nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Pdf, 143.5 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2023-01-17

Tullverkets yttrande om förslaget Ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol Pdf, 169.7 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2023-01-11


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande har publicerats

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)