Tullverket

Kosovo

Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999) underkastat en internationell civil administration genom Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013.

Se protokoll III, EUT L 71, 2016 för hänvisning till konventionen och övergångsbestämmelser beträffande kumulation.

Förklarande anmärkningar till Pem-konventionen, EUT C83, 2007 och EUT C 231, 2007.

Övergångsregler

Protokoll 3 i beslut 1/2022 av stabiliserings- och associeringsrådet EU-Kosovo, EUT L 252, 2022

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Kosovo tillämpar

 • bilateral kumulation.
 • diagonal kumulation enligt protokoll 3, ovan.

Tabeller för kumulation enligt Pem-konventionen

Tabeller för kumulation enligt övergångsreglerna

Varuomfattning

Artikel 20 i avtalet

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009, Pdf, 1.5 MB. L328, 2009. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464, L209, 2017, Pdf, 328.5 kB. innehåller en ändring till 1215/2009. De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Kosovo och som är fördelaktigare än de förmåner som avtalet medger kan tillämpas så länge förordningen (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg

De ursprungsintyg som används till och från Kosovo är följande:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 140, 2018 Pdf, 371 kB..

 • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
 • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Kosovo och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
 • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Varucertifikat EUR-MED är ett speciellt ursprungsintyg som kan användas för att flytta varor mellan länder som tillämpar Europa- Pan-Euro-Medelhavs kumulation ( PEM).

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

 • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
 • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

 • Importen är av tillfällig karaktär.
 • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
 • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Kosovo är giltiga i:

 • 4 månader för ursprungsintyg enligt Pem-konventionen
 • 10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal

Stabiliserings- och associationsavtal EU-Kosovo Pdf, 4.6 MB. (EUT L 71, 2016). Rådets beslut (EU) 2016/342 Pdf, 705.9 kB. av den 12 februari 2016 (EUT L 71, 2016) om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan.

Övrigt

Vägledningsdokument för tillämpning av övergångsreglerna (på engelska).


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny tabell för kumulation enligt övergångsreglerna har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)