Tullverket

Växtkontroll m.m.

Växtskyddslag (1972:318)

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38) om växtskadegörare och sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:32) om införsel av snittblommor av orkidéer (Orchidaceae) med ursprung i Thailand

Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter (SJVFS 2009:13)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:28) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:36) om bestämmelser för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer

Skogsvårdslag (1979:429)

Skogsvårdsförordning (1993:1096)

Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2002:2) om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)