Tullverket

Tullverket ska kontrollera varuflödet

Tullverkets uppgift är att se till att in- och utförselrestriktioner efterlevs inom alla områden och varuflöden. I regleringsbrevet prioriteras in- och utförselrestriktioner inom områdena hälsa, miljö och säkerhet. Det innebär till exempel varor som: narkotika, alkohol, tobak, läkemedel, vapen, farligt avfall med mera.

Även om Tullverket måste prioritera sina kontrollinsatser ska hela varuflödet övervakas. Det förutsätter att Tullverket kan överblicka varuflödet. Helhetsbilden, från vilken vi prioriterar kontrollerna, bygger på information från analysverksamheten och från andra tillsynsmyndigheter.

Tullverkets strategi avseende gränsskydd är dels att genom sin närvaro, övervakning och kontroll vid gränsen bidra till brottsprevention, dels att ingripa vid tillfällen då ett ingripande bedöms leda till bekämpning av brottslig verksamhet. Gränsskyddskontrollerna ska baseras på aktuella riskbedömningar och uppdaterade hotbilder. Att Tullverket är synligt vid Sveriges gränser försvårar genomförandet av brottsliga aktiviteter. Social brottsprevention syftar till att påverka attityder till droger och annan tullbrottslighet. Förhoppningen är att Tullverket på detta sätt kan bidra till en minskad brottslighet och ökad acceptans för de lagar som gäller.

Misstänkta smugglingsbrott utreds av specialutbildade tulltjänstemän som ska se till att åklagare och domstolar har tillräckligt underlag för en rättssäker bedömning av skuldfrågan. Utredningarna leds av allmän åklagare eller, i enklare fall, av Tullverkets egna förundersökningsledare eller tullåklagare som också kan besluta om bötesstraff.

Illegal införsel av varor finansieras till stor del av internationell organiserad brottslighet. Därför är samverkan, både nationellt och internationellt, en viktig framgångsfaktor för Tullverket. Målen i regleringsbrevet för Tullverket används som stöd vid beslut om vilka aktiviteter Tullverket ska delta i. Tullverket ska till exempel aktivt delta i regeringens satsning på samordnade myndighetsinsatser mot grov organiserad brottslighet (GOB).

Tullverket är den myndighet som kontrollerar att reglerna för in- eller utförsel av varor till eller från Sverige efterföljs. Det är ofta en annan myndighet som ansvarar för reglerna.

Tullverkets regleringsbrev för 2022

Se vilka kontroller vi gör på uppdrag av andra myndigheter.

Lagstiftning

Du kan läsa om EU:s lagstiftning, nationell lagstiftning och olika myndigheters föreskrifter som ligger till grund för vårt arbete i Författningar i Tullverket.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterat länk till regleringsbrev för 2022

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)