Tullverket

Militär utrustning

En militär myndighet kan importera vissa varor från ett land utanför EU utan att betala någon tull.

För att få tullfrihet ska varorna vara avsedda att användas för militärt bruk av militära styrkor eller på deras vägnar. Vidare ska ett intyg för militär utrustning finnas för varorna och den militära myndighet som ska använda varorna för militärt ändamål ska ha ett tillstånd till förfarandet slutanvändning av vissa vapen och militär utrustning.

Vilka varor kan jag söka tullfrihet för?

De varor som omfattas av den här tullfriheten finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Det är exempelvis vapen och ammunition, sprängämnen, detonatorer och annan militär utrustning.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga I till Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Tullfrihet gäller också för delar, komponenter och underenheter som stämmer in på någon av följande punkter:

  • ska ingå i eller monteras ihop med varor i bilagorna I och II till förordningen
  • är avsedda för reparation, renovering eller underhåll av varor i bilagorna I och II till förordningen.

Se vilka varor som finns i bilagorna I och II till Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

Även varor som importeras för utbildning eller för testning av varor som ingår i företeckningen i bilagorna I och II kan importeras tullfritt.

Styrkande handlingar

För att Tullverket ska medge tullfrihet ska ett intyg för militär utrustning för varorna bifogas tulldeklarationen när varorna deklareras för övergång till fri omsättning. Den som lämnar uppgifter elektroniskt till oss förvarar intyget tillsammans med övriga styrkande handlingar.

Försvarets materielverk (FMV) är den myndighet som utfärdar dessa intyg.

Det här gäller efter importen

Varorna ska användas för militärt ändamål och står under tullövervakning i tre år efter tidpunkten för övergång till fri omsättning. Varje annan användning under tullövervakningsperioden ska anmälas till Tullverket.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  • Fält 24 – Transaktionens art: 1 köp
  • Fält 36 – Förmånskod: 115
  • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: 30X
  • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange koden för de dokument som du bifogar:
    - Intyget för militär utrustning, C645 följt av intygets nummer.
    - Den militära myndighetens tillstånd till slutanvändning, N990 följt av tillståndsnummer.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)