Tullverket

Liechtenstein

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem.

Ursprungsregler

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013

Protokoll 4 Pdf, 767.3 kB., EUT L 129, 2016 anpassad till konventionen. För bilagor (II-IV) se tillägg I i konventionen ovan.

Förklarande anmärkningar till Pem-konventionen, EUT C 83, 2007 och EUT C 231, 2007.

Övergångsregler

Protokoll 3 i utkast till beslut av den gemensamma kommittén EU-Schweiz (på engelska).

Kumulation

Paneuropeisk diagonal kumulation

Diagonal Pem-kumulation i vissa fall

Varuomfattning

EES-avtal: artikel 8 Pdf, 11.7 kB.

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader för ursprungsintyg enligt Pem-konventionen

10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal

EES-avtal Pdf, 204.5 kB. EGT L 1, 1994 engelsk version

Ändringar (till EES-avtalet)

Beslut 140/2001 Pdf, 217.7 kB. om ändring av protokoll 2 och 3 till EES-avtalet för jordbruksprodukter

Ingår i det paneuropeiska frihandelsområdet

Övrigt

Vägledningsdokument för tillämpning av övergångsreglerna (på engelska).

______________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)