Tullverket

Kapitalvaror och utrustning som importeras vid flytt av verksamhet från land utanför EU

Du som avslutar ditt företags verksamhet i ett land utanför EU kan i vissa fall importera kapitalvaror och annan utrustning utan att betala någon tull. Detsamma gäller för dig som utövar ett fritt yrke och för dig som i egenskap av juridisk person har en ideell verksamhet.

Med företag menas här en oberoende ekonomisk enhet inom produktions- eller servicesektorn.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna få tullfrihet för dina varor:

 1. Du ska fortsätta med en liknande verksamhet inom EU. 
 2. Varorna ska tillhöra företaget.
 3. Varorna ska ha använts i ditt företag under minst ett år innan verksamheten avslutas.
 4. Varorna måste importeras inom ett år från det att verksamheten avslutas.
 5. Varorna ska användas för samma ändamål efter flytten.
 6. Varornas mängd ska vara rimlig i proportion till företagets art och storlek.

Om du har ett jordbruksföretag omfattar tullbefrielsen även företagets djurbesättning.

Tullfriheten omfattar inte:

 1. företag som flyttar till EU för att gå samman med eller inkorporeras i ett företag som redan är etablerat i EU utan att någon ny verksamhet startas
 2. transportmedel som inte används inom produktions- eller servicesektorn
 3. livsmedel och foder av alla slag
 4. bränsle och lager av råmaterial eller färdiga produkter och halvfabrikat
 5. husdjur som ägs av handlare.

Vad gäller efter importen?

Under det första året efter importen får du inte, vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning, låna ut, pantsätta, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för utan att först anmäla det till Tullverket. Du får då betala tull för varorna. Du kan inte få dispens från det här tidskravet.

Om det finns risk för missbruk kan Tullverket förlänga tiden till tre år.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9

 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100

 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C09 för företag
  • C10 för personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer med en ideell verksamhet

 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  • skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet, kod 402F
  • dokument som styrker att företaget definitivt har upphört med sin verksamhet utanför EU, kod 404Q
  • dokument som styrker att företaget flyttar till Sverige för att fortsätta med motsvarande verksamhet, kod 405Q

Särskilda uppgifter och handlingar för varor värda över 100 000 kronor

När du begär tullfrihet för en vara som är värd mer än 100 000 kronor behöver du även lämna nedanstående uppgifter och handlingar

 • En beskrivning av varje varas igenkänningsmärke, varubeskrivning och värde (uppgifterna kan även lämnas i separata dokument).
 • Dokument som styrker att du äger varan. Ange kod 401C.
 • Dokument som styrker att varan har använts i företaget under minst ett år innan verksamheten upphörde. Ange kod 401D.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9

 • Fält 36 – Förmånskod: 100

 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod:
  • C09 för företag
  • C10 för personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer med en ideell verksamhet

 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
  Ange följande koder för de dokument som du bifogar:
  • skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet, kod 402F
  • dokument som styrker att företaget definitivt har upphört med sin verksamhet utanför EU, kod 404Q
  • dokument som styrker att företaget flyttar till Sverige för att fortsätta med motsvarande verksamhet, kod 405

Särskilda uppgifter och handlingar för varor värda över 100 000 kronor

När du begär tullfrihet för en vara som är värd mer än 100 000 kronor behöver du även lämna nedanstående uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av varje varas igenkänningsmärke, varubeskrivning och värde (uppgifterna kan även lämnas i separata dokument).
 • Dokument som styrker att du äger varan. Ange kod 401C.
 • Dokument som styrker att varan har använts i företaget under minst ett år innan verksamheten upphörde. Ange kod 401D.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)