Tullverket

Tillstånd till att proviantera för visst tillfälle

För att kunna proviantera med icke-unionsvaror och för obeskattade unionsvaror krävs ett tillstånd.

Proviantering är varor som ska tas ombord och användas på ett fartyg eller luftfartyg och som ska förbrukas av besättning eller passagerare. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Läs mer om proviantering av varor till fartyg eller luftfartyg.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till proviantering för visst tillfälle ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Begränsningar

Tillstånd för proviantering får endast beviljas för:

  • luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kg och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last
  • fartyg som går i yrkesmässig trafik (ej fiskefartyg) och vars bruttodräktighet är minst 75 och som ska lägga till vid utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last, eller som ska utföra kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg
  • statsfartyg och statsluftfartyg.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på lägsta startvikt respektive bruttodräktighet.

För att kunna bevilja tillstånd till proviantering för ett visst tillfälle måste fartyget avse att avgå till utrikes ort och uppgift om hur mycket proviant som redan finns ombord ska ha lämats till Tullverket.

Så här ansöker du

Tullverket godkänner inte ansökan om proviantering innan fartyget ankommit. Det är viktigt att det i ansökan framgår antalet dagar till nästa provianteringstillfälle i Sverige.

Fartyg

För att ansöka om proviantering för visst tillfälle vid sjötrafik gör du detta via den myndighetsgemensamma portalen för fartygsrapportering Maritime Single Window (MSW).

För proviantering för visst tillfälle för fartyg, se sidan Fartygsklarering.

Flygtrafik

För att ansöka om proviantering för visst tillfälle vid flygtrafik ansöker du på blankett och skickar den med mejl till Tullverket, på adressen tke.arlanda@tullverket.se. Det är även möjligt att ansöka genom att besöka klareringsexpeditionen på Arlanda.

Ansök genom blanketten

Proviantering för visst tillfälle, Tillstånd till, 603.10 Pdf, 497.3 kB.

Så behandlar Tullverket dina personuppgifter när du lämnar en ansökan

Tillämpning av tillståndet

Proviantering ska inte ske i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till:

  • resans art och varaktighet
  • det antal personer som kan beräknas följa med transportmedlet
  • de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan finnas
  • det förråd av varor som redan finns ombord.

Du kan läsa mer om tillämpningen på sidan Proviantering av varor till fartyg eller luftfartyg.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)