Tullverket

Ukraina

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Observera att Ukraina ännu inte har anslutit sig till övergångsreglerna.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung Pdf, 4 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Se EUT L020, 2019 Pdf, 483.6 kB. för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 1 med hänvisning till konventionen.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

De ursprungsregler som gällde före den 1 januari 2019 finns i protokoll I Pdf, 4.8 MB. till associeringsavtalet, (EUT L 161, 2014 och L 321, 2015).

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Bilateral kumulation.

Ukraina tillämpar även diagonal kumulation.

Varuomfattning

Artiklarna 26 och 29 till associeringsavtalet.

Ursprungsintyg

De ursprungsintyg som används till och från Ukraina är följande:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 020, 2019. Pdf, 483.6 kB.

EUR. 1 måste vara utfärdat av tullmyndigheten i Ukraina vid import till EU.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Ukraina och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.
  • Varucertifikat EUR-MED är ett speciellt ursprungsintyg som kan användas för att flytta varor mellan länder som tillämpar Europa- Pan-Euro-Medelhavs kumulation ( PEM).

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Ukraina är giltiga i:

  • 4 månader

Avtal

Beslut 2014/295/EU Pdf, 15.8 MB. om associeringsavtal mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, å enda sidan, och Ukraina, å andra sidan, EUT L 161, 2014.

Ukraina omfattas sedan 1 oktober av tillfälliga autonoma handelsåtgärder som komplement till de förmånstullar som finns inom ramen för associeringsavtalet. Europaparlamentet och Rådets Förordning (EU) 2017/1566, av den 13 september 2017, om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet, EUT L 254, 2017 Pdf, 363.1 kB.
_____________
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)