Tullverket

Momsredovisning

I dessa två e-tjänster kan du för en specifik tidsperiod ta fram uppgifter om tullvärden och avgifter för importer för företag som är momsregistrerade i Sverige.

Sammanställningen kan användas som stöd vid företagets momsredovisning till Skatteverket. Tullverket skickar uppgifter om importen till Skatteverket.

Tänk på, att när du söker på en tidsperiod söker du efter de tullräkningar som har ställts ut, dvs utfärdats under denna period. Utställningsdatum styr när du tidigast får deklarera importmomsen till Skatteverket, datumet i rapporten behöver inte alltid vara det korrekta, utan använd alltid tullräkningen som underlag.

Om du inte får någon egen tullräkning utan använder ett ombud som får tullräkningen, ska ombudet förse dig med uppgifterna.

Saknar du ett tull-id under en viss tidsperiod kan det bero på att det sökta tull-idet kommer upptas på en tullräkning med en senare utställningsdag.

Om versioner

Om det finns flera versioner av en importdeklaration i en och samma momsredovisningsperiod är det enbart den senaste versionen som ska finnas med i momsredovisningen. Du ska därför bortse från alla tidigare versioner i totalsumman för perioden.

Om det finns flera versioner av en importdeklaration men de finns upptagna  i olika momsredovisningsperioder, ska du istället skicka in en ny momsredovisning till Skatteverket där du ber om att få ompröva/ändra den momsredovisning där den tidigare versionen (ev. versionerna) finns redovisad. Har du frågor om hur du omprövar/ändrar en momsredovisning ber vi dig vända dig till Skatteverket.

Vad gäller för olika företag

Företag som gör sina egna importdeklarationer

På tullräkningen finns Tullverkets beslut om fastställt tullvärde och avgifter. I dessa fall får företaget tullräkningen och företaget kan även se uppgifterna i denna tjänst.

Företag som anlitat ett ombud som deklarerat med sitt kredittillstånd

I dessa fall skickas tullräkningen till ombudet. Ombudet ska därför meddela företaget uppgifterna i tullräkningen om fastställt tullvärde och avgifter. Dessa uppgifter behöver företaget för sin momsredovisning till Skatteverket. Om företaget också har tillgång till Tullverkets webbtjänster, kan de få fram samma uppgifter som ombudet i tjänsten.

Företag som anlitat ett ombud som deklarerat med företagets kredittillstånd

Tullräkningen, med uppgifter om fastställt tullvärde och avgifter, skickas i dessa fall till företaget, och det är enbart företaget som kan se uppgifterna i denna tjänst.

Ombud  

Ombud som använder den här tjänsten ser bara de ärenden där de har påtagit sig betalningsansvaret. I de ärendena får de också tullräkningen. Om till exempel en av deras kunder har deklarerat själva eller anlitat ett annat ombud syns inte dessa ärenden i sammanställningen i denna tjänst.

Tullverket skickar uppgifter till Skatteverket

Tullverket skickar uppgifter om importen till Skatteverket. Det framgår i 11 kap. 6 § tullagen.

Bara varor som beskattas i Sverige omfattas

I den här tjänsten ingår bara varor som beskattats i Sverige. För importer som deklarerats med en förfarandekod som börjar med 42 eller 63 ska momsen redovisas i ett annat EU-land och de ingår därför inte här.

Innehållet i Excelfilen du hämtar hem

Det finns olika innehåll i excelfilen du hämtar hem beroende på om du har använt e-tjänsten Momsredovisning gammal lagstiftning eller Momsredovisning ny lagstiftning.

Momsredovisning enligt gammal lagstiftning

Uppgifterna presenteras i en excel-fil och finns tillgängliga via den här sidan i tre år.

I excel-filen visas längst upp till vänster tull-id, utställningsdatum, deklarantens Eori-nummer och momsregistreringsnummer som sammanställningen avser. Här framgår även det totala antalet tull-id som ingår. Det finns förklaringar av begreppen som används i excel-filen som du hämtar hem. 

Utställningsdatum

Här anges det datum som ni tidigast får deklarera importmomsen till Skatteverket.

Tull-id

Identifikationsnummer som varje import- och exportsändning får när den registreras i Tulldatasystemet, TDS.

Version

Här anges vilken version av importdeklarationen som avses. Versionsuppdatering 1, 2 och så vidare sker i samband med att nytt tulltaxeringsbeslut fattas.

Momsregistreringsnr

Det svenska momsregistreringsnummer för den aktör som ska redovisa importmomsen för sändningen till Skatteverket.

Deklarant namn

Här visas deklarantens namn.

Deklarant Eori-nr

Här visas deklarantens Eori-nummer.

Tilläggsnr

Här visas tilläggsnumret till deklarantens organisationsnummer.

Betalningsansvar namn

Här visas namnet på den aktör som har tagit på sig att betala tullräkningen.

Betalningsansvar Eori-nr

Här visas Eori-numret på den aktör som har tagit på sig ansvaret att betala tullräkningen.

Tilläggsnr

Här visas tilläggsnumret till organisationsnumret för den betalningsansvarige.

Monetärt tullvärde

Det tullvärde som Tullverket har fastställt för hela importdeklarationen. Det monetära tullvärdet ska ingå i beskattningsunderlaget för moms att deklarera till Skatteverket.

Avgifter

Här visas summan av alla avgifter som debiterats på importdeklarationen. Dessa ska läggas till det monetära tullvärdet och ingå i underlaget för moms att deklarera till Skatteverket.

Beslutsdatum

Beslutsdatum är det datum Tullverket fastställde det monetära tullvärdet och avgifterna.


Momsredovisning enligt ny lagstiftning

Uppgifterna presenteras i en excel-fil och finns tillgängliga via den här sidan i tre år med start från 15 juni 2023.

I excel-filen visas längst upp till vänster vad sökningen är gjord på, utställningsdatum, deklarantens Eori-nummer och momsregistreringsnummer som sammanställningen avser. Här framgår även det totala antalet MRN som ingår. Det finns förklaringar av begreppen som används i excel-filen som du hämtar hem.

Utställningsdatum

Här anges det datum som ni tidigast får deklarera importmomsen till Skatteverket.

MRN

Identifikationsnummer som varje import- och exportsändning får när den registreras hos Tullverket.

Version

Om det finns flera versioner av en importdeklaration i en och samma momsredovisningsperiod är det enbart den senaste versionen som ska finnas med i momsredovisningen. Om det finns flera versioner av en importdeklaration men de finns upptagna i olika momsredovisningsperioder,
ska du istället skicka in en ny momsredovisning till Skatteverket där du ber om att få ompröva/ändra den momsredovisning där den tidigare versionen finns redovisad. Har du frågor om hur du omprövar/ändrar en momsredovisning ber vi dig vända dig till Skatteverket.

Momsredovisningsnummer

Det svenska momsregistreringsnumret för den aktör som ska redovisa importmomsen för sändningen till Skatteverket.

Deklarants namn

Här visas deklarantens namn.

Deklarant EORI-nr

Här visas deklarantens EORI-nummer.

Betalningsansvar namn

Här visas namnet på den aktör som har tagit på sig att betala tullräkningen.

Betalningsansvar EORI-nr

Här visas EORI-numret på den aktör som har tagit på sig ansvaret att betala tullräkningen.

Monetärt tullvärde

Det tullvärde som Tullverket har fastställt för hela importdeklarationen. Det monetära tullvärdet ska ingå i beskattningsunderlaget för moms att deklarera till Skatteverket.

Avgifter

Här visas summan av alla avgifter som debiterats på importdeklarationen. Dessa ska läggas till det monetära tullvärdet och ingå i underlaget för moms att deklarera till Skatteverket.

Beslutsdatum

Beslutsdatum är det datum Tullverket fastställde det monetära tullvärdet och avgifterna.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad med anledning av ny e-tjänst momsredovisning kopplad till ny lagstiftning