Tullverket

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

Här kan du läsa hur du gör en deklaration om ursprung på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument.

En deklaration om ursprung kan vara något av följande:

 • fakturadeklaration
 • fakturadeklaration EUR-MED
 • ursprungsdeklaration
 • ursprungsdeklaration EUR-MED
 • ursprungsförsäkran.

Deklarationen består av en specifik text som exportören skriver på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument.

Därmed behöver du inte använda dig av ett varucertifikat som ska stämplas av Tullverket eller en handelskammare.

Du måste alltid kunna styrka för tullmyndigheten att villkoren för deklarationen är uppfyllda.

Läs mer om vilka länder som accepterar handel med fakturadeklarationer, fakturadeklaration EUR-MED, ursprungsdeklarationer och ursprungsdeklaration EUR-MED.

Du behöver tillstånd

För att upprätta en fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran (Rex) behöver du generellt ett tillstånd från Tullverket. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är under 6 000 euro.

Så länge ursprungsvarornas värde i sändningen inte överstiger 6 000 euro kan du som exportör däremot utfärda en fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran utan särskilt tillstånd.

Läs mer och ansök om tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Läs mer och ansökan om att bli registrerad exportör (ursprungsförsäkran och ursprungsdeklaration).

Kanada och Sydkorea

När du ska exportera ursprungsvaror till Kanada är ursprungsdeklaration (och Rex) det enda ursprungsintyg du kan använda. För detta behöver du ansöka om att bli registrerad exportör.

När du handlar med Sydkorea är ursprungsdeklaration (och godkänd exportör) det enda ursprungsintyg du kan använda.

I dessa båda avtal finns inte alternativet att använda ett varucertifikat EUR.1 som har stämplats av Tullverket. Värdegränsen på 6 000 euro för att utfärda ursprungsdeklarationer utan tillstånd gäller däremot även för Kanada och Sydkorea. Din enda möjlighet att få utfärda ursprungsintyg till dessa två länder för sändningar som är värda mer än 6 000 euro är därför att ansöka om Rex respektive tillståndet godkänd exportör.

Tänk på det här när du upprättar en fakturadeklaration eller en ursprungsdeklaration

En fakturadeklaration, ursprungsdeklaration, fakturadeklaration EUR-MED och en ursprungsdeklaration EUR-MED ska skrivas, tryckas eller stämplas på en exportfaktura, på en packsedel eller på en annan kommersiell handling.

Det är viktigt att du använder en fastställd formulering för deklarationstexten. Texten finns på olika språk och kan variera något beroende på frihandelsavtal. Deklarationstexten bör vara på samma språk som fakturan eller dokumentet i övrigt. Observera att i fakturadeklarationen EUR-MED ska tillägget om kumulation alltid skrivas på engelska. 

De produkter som omfattas av deklarationen måste vara beskrivna så detaljerat i dokumentet att det går att identifiera dem.

Ursprungslandet anges på avsedd plats i deklarationen (se exempel nedan).

Det är viktigt att du tydligt markerar varuposter som inte täcks av deklarationen. Du kan använda officiella förkortningar, så kallade ISO-landkoder, istället för ländernas namn. ISO-koden för gemenskapen är EU. Du kan även använda CE. Undvik att använda koderna EG och EC som visserligen är tillåtna men som kan tolkas som Egypten respektive Ecuador.

Om fakturan tar upp varor som inte ska omfattas av deklarationen ska du tydligt markera de varuposter som inte täcks av deklarationen och göra en hänvisning i anslutning till deklarationen om ursprung, exempelvis: "The declaration above does not cover the items marked NON". Observera att du inte får ändra på lydelsen i själva deklarationen.

När du handlar med varor inom Pem (Pan-Euro-Med-området) omfattas varor med ursprung i alla dessa länder. Om du behöver ange olika ursprungsbeteckningar ska du skriva det ursprung som gäller för varje varupost i fråga. I fakturadeklarationen respektive EUR-MED-fakturadeklarationen anger du i de fallen ingen ursprungsbeteckning i själva deklarationen utan i stället en hänvisning till ursprungsbeteckningarna vid respektive varupost. Det är tillåtet att använda officiella förkortningar, ISO-landkoder, i stället för ländernas namn. Tilläggsuppgifterna som ska anges i EUR-MED-fakturadeklarationen anges också vid respektive varupost.

Den som har lämnat en särskild ansvarsförbindelse i tillståndsansökan om godkänd exportör behöver inte underteckna deklarationen. 

Exempeltext för fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration

Svenska

En fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration har i de flesta frihandelsavtal följande lydelse:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr........ ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i..............

..........................

Ort och datum

..........................

Exportörens underskrift och namnförtydligande

Engelska

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...........preferential origin.

 

..........................

Place and date

..........................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Tänk på detta

 • Om du har ett tillstånd behöver du skriva ditt tillståndsnummer inom den första parentesen. Det här gäller oavsett värdet på ursprungsvarorna. Det är viktigt att du anger alla tecken i tillståndsnumret.
 • Om du inte har ett tillstånd ska du utesluta orden inom den första parentesen. Deklarationen är bara giltig så länge värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.
 • Skriv varans ursprung på den andra prickade raden. Om varan har ursprung inom EU ska du skriva "EU" eller "Europeiska gemenskapen" på svenska och ”EU” eller ”European Community" på engelska.
 • Ange ort och datum om inte dessa uppgifter finns på annat ställe i dokumentet

 

Exempeltext för ursprungsdeklaration Ceta (avtalet med Kanada)

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (**) preferential origin.

* Rex-nummer

** Som ursprungsland kan Canada/EU, European Union, EU, Canada, CA och CAN anges. 

Tänk på detta

 • Har du ett Rex-nummer behöver du inte underteckna ursprungsdeklarationen. Du behöver inte heller underteckna den om det tydligt framgår av det kommersiella dokumentet att det är du som är exportör. 
 • Om du inte har ett Rex-nummer ska du utesluta orden inom den första parentesen. Deklarationen är bara giltig om värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.

Exempeltext för deklaration av varor med ursprung i EES-området

Svenska

När du exporterar varor (med undantag för vissa jordbruksprodukter) med ursprung i EU, Norge, Island eller Liechtenstein (EES-området) till Norge, Island och Liechtenstein ska du använda följande text:

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr........) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung.

.........................

Ort och datum

.........................

Exportörens underskrift och namnförtydligande

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

Tänk på att

 • när produkter som omfattas av EES-avtalet och som har ursprung inom EES-området (EU, Norge, Liechtenstein eller Island) exporteras till Norge, Liechtenstein eller Island anges EES som ursprungsland (EEA på engelska)
 • bara använda den här texten inom EES-området för varor med EES-ursprung
 • utesluta orden inom den första parentesen om du inte har något tillstånd.

Exempeltext för fakturadeklaration vid export till Mexiko, Chile, Peru, Colombia, Honduras, Panama och Nicaragua

Spanska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no. ………………………) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ........

.........................

Lugar y Fecha

……………….


Firma del exportador; además deberá indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración

Exempeltext för fakturadeklaration/ursprungsdeklaration EUR-MED

Svenska

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr........) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ........

— cumulation applied with......(landets/ländernas namn)

— no cumulation applied

..............................

Ort och datum

.............................

Exportörens underskrift och namnförtydligande

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of..........preferential origin

— cumulation applied with......

— no cumulation applied

..........................

Place and date

..........................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Tänk på detta

 • Om du har ett tillstånd behöver du skriva ditt tillståndsnummer inom den första parentesen. Det här gäller oavsett värdet på ursprungsvarorna. Det är viktigt att du anger alla tecken i tillståndsnumret.
 • Om du inte har ett tillstånd ska du utesluta orden inom den första parentesen. Deklarationen är bara giltig så länge värdet på ursprungsvarorna inte överstiger 6 000 euro.
 • Skriv varans ursprung på den andra prickade raden. Om varan har ursprung inom EU ska du skriva "EU" eller "Europeiska gemenskapen" på svenska och ”EU” eller ”European Community" på engelska.
 • Texten om kumulation måste anges på engelska.
 • Fyll i uppgifter om kumulation om det är tillämpligt. Annars, stryk den texten.
 • Ange ort och datum om inte dessa uppgifter finns på annat ställe i dokumentet.

Ursprungsförsäkran inom Rex (GSP)

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Uppdaterad: 2018-09-10Captcha * (obligatorisk)