Tullverket

Frågor och svar om uppdaterade systemet för transiteringar

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Kommer möjligheten att finnas att testa transiteringar med kundernas egna data?

Tullverket kommer inte att erbjuda företag möjlighet att använda sitt eget EORI som ansvarig för förfarandet i företagstestmiljön för NCTS 5. Tullverkets företagstestmiljö kommer inte att ha tillgång till produktionsdata avseende företags tillstånd och garantier. Det är dock fullt möjligt för systemleverantörer och företag att använda eget material för test under förutsättning att ett testföretag med dess garanti används som ansvarig för förfarandet.

Vilket material kommer att publiceras för NCTS fas 5?

Tullverket publicerade tekniska specifikationer 2021-12-01 och dessa uppdateras om det blir aktuellt. Övrig information som finns och kommer att finnas tillgänglig är:

Tillgängliga och publicerade här

  • Tekniska specifikationer DDNTA
  • Svarsmeddelandespecifikationen
  • Kuvertspecifikationen
  • Deklarationshandledning 1.0, 2.0
  • Processbeskrivningar

Ytterligare material som kommer att publiceras

  • Exempelfiler
  • Testförutsättningar Normalförfarande – 7 december 2022
  • Testförutsättningar för Godkänd avsändare och Godkänd mottagare
  • Deklarationshandledning 3.0

Är det endast är tillåtet med 1 repetition av House Consignment, för att därefter vara tillåtet med 99 (som i specifikationen) under transitionsperioden 1 september- 30 november 2023?

För att möjliggöra konvertering till NCTS fas 4 finns övergångsregel E1406 i DDNTA app Q2 angående detta, se nedan:

E1406
IF <Decisive Date> is LESS than or EQUAL to <TPendDate>
THEN
/*/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult AND
/*/Consignment/ActiveBorderTransportMeans AND
/*/Consignment/HouseConsignment AND
/*/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/DangerousGoods
multiplicity shall be set to '1x'"

Eftersom länder anslutna till NCTS går över från NCTS fas 4 till NCTS fas 5 vid olika tidpunkter har en övergångsperiod (Transition Period) fastställts, där särskilda regler gäller för att meddelande ska kunna utväxlas mellan länder som befinner sej i olika faser. Övergångsperioden gäller t.o.m. 231130.

Under övergångsperioden är det endast tillåtet med en repetition av nivån ”House Consignment” enligt övergångsregel E1406.

En deklaration i NCTS fas 4 har 2 nivåer (huvud- och varupostnivå) med möjlighet att deklarera upp till 999 varuposter. För att begränsa formatet i NCTS fas 5 och möjliggöra konvertering till NCTS fas 4 finns ovannämnda övergångsregel samt ett flertal andra (se övergångsregler Exxxx och Bxxxx i DDNTA appendix Q2) som anpassar deklarationerna i NCTS fas 5 till begränsningar i NCTS fas 4.

Varför finns en övergångsperiod och varför gäller inte samma datum över hela EU?

Det har bedömts vara omöjligt för alla länder anslutna till NCTS att gå över från NCTS fas 4 till NCTS fas 5 samtidigt. Därför har det införts en övergångsperiod (Transition Period) för övergång till NCTS fas 5 mellan länderna. Övergångsperioden omfattar ett antal övergångsregler för transitdeklarationer så att kommunikationen mellan länder i olika faser ska kunna fungera. Övergångsperioden gäller t.o.m. 231130.

Varje land får själva bestämma hur övergången internt i landet ska gå till och Sverige har med hänsyn taget till teknisk lösning, kostnad och övriga förutsättningar beslutat att inte ha en övergångsperiod gentemot anslutna företag.

Kommer det att publiceras någon mall för TAD/TSAD?

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5, fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement. EU-kommissionen planerar att publicera de nya versionerna sommaren 2023.
Så fort slutgiltig version av TAD/TSAD finns tillgänglig kommer dessa publiceras på tullverket.se.


Kan samma LRN användas flera gånger under test tills deklarationen blir korrekt?

I fas 5 kan man inte använda samma LRN utan det krävs ett unikt LRN varje gång man skickar in en deklaration. Om en deklaration skickas in och det är felaktigheter i den och deklarationen därför blir avvisad är det alltså inte möjligt att rätta felet och återanvända samma LRN i ”rättad deklaration”.

Vad menas med Transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning. Tillståndstyp TRD?

Det är en reducerad datauppsättning som gäller för järnvägs-, luft- och sjötransport. Ett reducerat antal uppgifter förenklar för de aktörer som kan tillämpa tillståndet i sitt flöde. Möjlighet att använda reducerat datauppsättning kräver tillstånd.

De dataelement som berörs beskrivs i kolumn D2 i bilaga B TXK. De kunder som inte har eller inte använder sitt tillstånd (TRD) anger kod 0 i fältet ”Reduced dataset indicator ” i IE015.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Lagt till ny fråga och svar

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000