Tullverket

Anmäl intresse att sälja hund till Tullverket

Tullverket söker friska hundar för inköp. Hundarna ska ha en mankhöjd om minimum ca 30 cm och maximum 65 cm. Hunden ska ha jaktintresse/jaktlust.

Om du vill erbjuda en hund som överensstämmer med krav ovan för försäljning till Tullverket vänligen fyll i formuläret nedan.

Röd stjärna betyder obligatorisk uppgift.






Exempelvis: registreringshandling från Svenska Kennelklubben, utdrag från Jordbruksverkets Hundregister, pass eller annan handling



Exempelvis stamtavla, bilder eller dokument




För att Tullverket ska bedöma hunden och ingå ett avtal för eventuellt inköp krävs resultat av höftledsröntgen som är A eller B, i vissa fall kan lägst C accepteras. Resultat av armbågsröntgen ska vara 0 eller ua (utan anmärkning). Initial bedömning av hunden baserat på endast resultat från höftledsröntgen kan göras men resultat från armbågsröntgen krävs alltid innan ett lämplighetstest av hunden genomförs.

I de fall ögonlysning anges i Svenska Kennelklubbens bekämpningsprogram avseende ras krävs att hunden är fri från defekt för att Tullverket ska bedöma hunden och ingå ett avtal om eventuellt inköp. Om hunden tillhör en ras där ögonlysning ingår i Svenska Kennelklubbens bekämpningsprogram kan Tullverket göra en initial bedömning av hunden baserat på övriga lämnade uppgifter men resultat från ögonlysning krävs alltid innan ett lämplighetstest av hunden genomförs.


Om du bifogar veterinärbesiktningsprotokoll, resultat från armbågs- och höftledsröntgen samt i de fall ögonlysning är tillämpligt i bekämpningsprogram avseende ras underlättas initiala bedömningsprocessen hos Tullverket och vi kan handlägga ditt erbjudande snabbare.
Uppgifter om hundens ägare
Observera att du kan omfattas av särskilda skatteregler om du som privatperson säljer en hund till Tullverket. Med företag menas både juridisk person och näringsidkare.


Beroende på föregående val privatperson eller företag (juridisk person eller näringsidkare). Tullverket kommer att använda uppgiften för säker identifiering av säljare, till att verifiera säljarens ägarskap av erbjuden hund samt för kreditupplysning. Tullverket har en skyldighet att kontrollera om en leverantör har obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter varför uppgiften även kommer att användas för denna kontroll men endast i det fall ett avtal om hundinköp är aktuellt att teckna avseende erbjuden hund.

Obligatoriskt om säljaren är ett företag
Säljarens kontaktuppgifter
Säljarens kontaktuppgifter







En automatisk bekräftelse skickas till angiven e-postadress då inköpsärendet mottas av Tullverket. Tullverket kontaktar säljare, eller ombud för säljare, genom telefonsamtal eller e-post för mer upplysningar om erbjuden hund under handläggningen av inköpsärendet.
Ombudets kontaktuppgifter
Ombudets kontaktuppgifter







Ombudets kontaktuppgifter krävs när uppgifterna i formuläret lämnas av ett ombud till hundens ägare.

kr exklusive moms.

Behandling av lämnad information
För att kunna genomföra ett hundinköpsärende behöver Tullverket kunna bedöma hunden och fastställa dess identitet genom bl.a. säljarens ägarskap. Tullverket tar kreditupplysning och har skyldighet att kontrollera om en leverantör har obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter.

Fullmakt säljare

När intresseanmälan skickas in av ett ombud så måste säljare ge fullmakt till ombudet. Hundägaren måste fylla i, skriva under och skicka in fullmakten på papper till Tullverket. Skicka in blanketten i ett brev till adressen på denna sida.

Fullmakten är en utfästelse från fullmaktsgivaren (hundägaren) till ett ombud (fullmaktstagaren) att företräda hundägaren inom nedan angivna ramar i ett hundinköpsärende initierat av hundägaren till Tullverket.

Ladda ner blanketten fullmakt säljare - hund Pdf, 125.7 kB.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär

Varför behandlar Tullverket dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnats i formuläret och under handläggningen av ärendet behandlas inom ramen för Tullverkets uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Tullverket ska kunna fullgöra sina skyldigheter som myndighet.

Ändamål

Behandlingen av personuppgifter vid handläggningen av frågor ställda till Tullverket sker för att Tullverket ska kunna svara på din fråga och ge dig service. Tullverket kommer även använda personuppgifter för att föra statistik. Ingen statistik sammanställs på individnivå.

Laglig grund

Tullverket är skyldig att ta emot frågor och ge service. Personuppgiftsbehandling med anledning av besvarande av frågor och för att ge service sker med stöd av 6 § och 7 § förvaltningslagen (1986:223).

Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Om någon begär ut uppgifterna görs en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Tullverket beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte.

Gallring

Ärenden med frågor om service ställda till Tullverket gallras efter 2 år. Dina personuppgifter kommer därför finnas sparade hos Tullverket 2 år efter att ärende är avslutat.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med frågor om service.

Det här är dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data (registerutdrag)

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja se och verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.

Rätt till rättelse

Om uppgifter är felaktiga kan du vända dig till Tullverket och begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också att du har rätt att komplettera med de personuppgifter som saknas och som är viktiga med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall informationen om dig inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tullverket som hindrar myndigheten från att radera information om dig. I dessa fall blockeras den information som Tullverket är skyldig att spara, så att den inte användas till andra syften än att uppfylla de legala skyldigheterna.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som Tullverket utreder om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt att klaga

Om du tycker att Tullverket behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt ska du i första hand kontakta Tullverket. Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten, det vill säga Datainspektionen.

Du når Tullverket på tullverket@tullverket.se eller 0771-520 520.
Du kan även kontakta Tullverkets dataskyddsombud på dataskyddsombud@tullverket.se

Läs mer hos Datainspektionen.

Sidan uppdaterades: