Tullverket

Vill du överklaga Tullverkets beslut?

Om du är missnöjd med Tullverkets beslut kan du överklaga det.

Ett överklagande gör du skriftligt. Det ska riktas till förvaltningsrätten och skickas till:

Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm 

Det är viktigt att namn, postadress, e-postadress och telefonnummer framgår tydligt. Det måste också framgå vilket eller vilka beslut som överklagas genom att ange tull-id eller diarienummer hos Tullverket. Skriv också hur du vill att beslutet ska ändras och de skäl och bevis som du åberopar samt vad du vill styrka med bevisen.
 
Om du anlitar ett ombud behöver du även skriva ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och mobilnummer. Förvaltningsrätten tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt.

Tidsfrister för överklagande

Ett överklagande ska ha kommit in till Tullverket innan tidsfristen har gått ut. I annat fall kommer överklagandet inte att prövas.

Olika tidsfrister gäller för olika typer av beslut. Det är viktigt att läsa igenom överklagandehänvisningen för att veta vilken överklagandefrist som gäller för just ditt beslut.

Tre år för tulltaxeringsbeslut

Tullverket ska ha fått in överklagandet inom tre år från dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Treårsfristen gäller beslut enligt tullagens bestämmelser, till exempel tulltaxeringsbeslut (beslut där tullavgift eller mervärdeskatt debiteras) och beslut om tulltillägg, förseningsavgifter och dröjsmålsränta. 

Tre veckor för andra beslut, till exempel tillstånd, återbetalning, eftergift eller punktskatt

Tullverket ska ha fått in överklagandet inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Om du är en part som företräder det allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelandes.

Treveckorsfristen gäller bland annat följande beslut:

  • Beslut om tillstånd till ett tullförfarande
  • Beslut om återbetalning eller eftergift
  • Beslut om uppskjuten verkställighet (i vissa fall)
  • Beslut enligt lagen om punktskattekontroll av transporter av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
  • Beslut om att inte lämna ut en allmän handling med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. 

Så går det till

När ett överklagande har kommit in tar Tullverket ställning till om det har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte har kommit in i rätt tid fattar vi ett beslut om avvisning.

Därefter gör Tullverket en prövning av överklagandet och tar ställning till om beslutet ska ändras.

Ändrar beslutet

Om Tullverket ändrar beslutet helt i enlighet med överklagandet förfaller överklagandet.

Ändrar inte beslutet

Om Tullverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet fattar vi ett omprövningsbeslut som vi skickar tillsammans med överklagandet till förvaltningsrätten.

Uppdaterad: 2017-10-13


4000