Tullverket

Samtliga tillstånd

Här hittar du länkar till samtliga tillstånd som du kan söka för att förenkla din tullhantering, och även till tillstånd som har upphört men som ditt företag fortfarande kan använda.

Deklarera digitalt

Företag som sköter sin tullhantering själva ska deklarera digitalt och det kan göras på två sätt: via EDI (Electronic Data Interchange) eller TID (Tullverkets internetdeklaration).

Kom igång att deklararera digitalt.

Tillstånd för att importera varor

Tillstånd till aktiv förädling

Aktiv förädling innebär att du importerar en vara till EU och låter bearbeta eller reparera varan utan att betala tullavgifter under förfarandet. 

Läs om tillstånd till aktiv förädling.

Tillstånd till betalningsanstånd

Lämnar du digitala importdeklarationer och vill betala i efterhand måste du ha ett tillstånd med betalningsanstånd. Att ha betalningsanstånd hos Tullverket innebär att du får en tullräkning och betalar tull och eventuellt andra skatter i efterhand.

Läs om tillstånd till betalningsanstånd.

Tillstånd till förenklad deklaration

Tillståndet innebär att du i ett första steg endast behöver lämna ett fåtal deklarationsuppgifter om din sändning. Återstående uppgifter lämnar du senare.

Läs om tillstånd till förenklad deklaration.

Tillstånd till godkänd vägare av bananer

Deklarationer för övergång till fri omsättning av färska bananer ska åtföljas av ett bananvägningsintyg med uppgifter om nettovikten. Den som upprättar ett bananvägningsintyg ska vara en godkänd vägare av bananer.

Läs om tillstånd till godkänd vägare av bananer.

Tillstånd till slutanvändning

Tillstånd till förfarandet slutanvändning, som ersätter gynnsam behandling i tullhänseende (användning för särskilda ändamål), innebär att du kan importera vissa varor med nedsatt tull eller med tullbefrielse. 

Läs om tillstånd till slutanvändning.

Tillstånd till tillfällig införsel

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar varor till EU för att senare återexportera dem i oförändrat skick.

Läs om tillstånd till tillfällig införsel.

Tillstånd till tullfri import av varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan tull- och momsfritt importera vissa varor för eget bruk.
Detsamma gäller för institutioner och organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt utbildning och hjälp till personer med funktionsnedsättning. För att kunna göra det krävs ett tillstånd till tullfri import.

Läs om tillstånd till tullfri import av varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Tillstånd till tullfri import av vetenskapliga instrument och apparater

En offentlig eller privat institution som har sin huvudsakliga verksamhet inom utbildning eller vetenskaplig forskning kan få tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater.

Läs om tillstånd till tullfri import av vetenskapliga instrument och apparater.

Tillstånd för att exportera varor

Tillstånd till passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU där varorna bearbetas eller repareras, och sedan återimporterar varorna.

Läs om tillstånd till passiv förädling.

Tillstånd att utfärda A.TR. varucertifikat

Tack vare ett tulllunionsavtal mellan EU och Turkiet kan du exportera varor tullfritt till Turkiet förutsatt att du med intyget varucertifikat A.TR. visar att dina varor är i fri omsättning. För att få utfärda det här intyget behöver du ha tillstånd.

Läs om tillstånd att utfärda A.TR. varucertifikat.

Registrerad exportör

Som registrerad exportör kan du utfärda ursprungsförsäkringar för att intyga varors ursprung som kan ge förmånsbehandling.

Läs om registerad exportör.

Tillstånd att utfärda ursprungsintyg

När du exporterar en vara till ett land som EU har tecknat frihandelsavtal med kan mottagaren slippa att betala tull eller få tullnedsättning förutsatt att ett ursprungsintyg visar varans ursprung. För att få utfärda ursprungsintyg behöver du tillstånd.

Läs om tillstånd att utfärda ursprungsintyg.

Tillstånd till förenklad deklaration

Tullverket planerar för att införa en förenklad deklaration för export. Tillståndet innebär att du i ett första steg lämnar färre deklarationsuppgifter om din sändning. Återstående uppgifter lämnar du senare i den kompletterande deklarationen. Mer information om tillståndet och hur man ansöker kommer att uppdateras. 

Läs om tillstånd till förenklad deklaration.

Tillstånd för att transportera och lagra varor

Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring

På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande.

Läs om tillstånd till anläggning för tillfällig lagring.

Tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ

Transportmedel ska som regel förseglas. För att själv få försegla varor och skicka iväg dem från ditt eget lager utan att uppsöka en tullexpedition för klarering och tullförsegling behöver du ett tillstånd.

Läs om tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.  

Tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering

Som godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Läs om tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering. 

Tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering

Som godkänd mottagare för TIR-transitering kan du ta emot en TIR-transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering.

Tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering

Som godkänd mottagare för unionstransitering kan du ta emot och avsluta en transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.  

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering.

Tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. 

Läs om tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror.  

Tillstånd till reguljär fartygslinje

En reguljär fartygslinje är en fartygslinje på vilken fartyg befordrar unionsvaror från en plats till en annan inom unionens tullområde, och där fartyget tillfälligt kan lämna detta område utan ändring av varornas tullstatus som unionsvaror.

Läs om tillstånd till reguljär fartygslinje.

Tillstånd till tullager

Ett tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor.

Läs om tillstånd till tullager. 

Tillstånd som har upphört


Uppdaterad: 2018-12-17Captcha * (obligatorisk)