Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

En ny tullagstiftning började att tillämpas den 1 maj 2016. Det innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varors ankomst. Oavsett transportsätt ska anmälan göras med hjälp av elektronisk information som lämnas in till Tullverket senast vid ankomst.

Även hanteringen till efterföljande behandling (tillfällig lagring, fri omsättning, tullager och transitering) ska ske helt automatiskt. Avisering vid anmälan om varor och transportmedels ankomst som förs in i EU via flyg-, väg-, fartygs- eller järnvägstransport ska ske genom en automatiserad och standardiserad hantering. De elektroniska uppgifterna används för att anmäla ankomst till gräns, anmäla varor och i vissa fall användas som deklaration för tillfällig lagring.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs ut ur Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för en vara och ett transportmedel som förs ut ur Sverige.

Summarisk in- och utförseldeklaration

Förändringarna kring föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) kommer att införas i olika faser med början 2021. Vad gäller föranmälan vid export (summarisk utförseldeklaration, SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.

Läs mer om föranmälan vid import och export.

Anmälan av transportmedel och varor

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring. Varor får bara ankomma till Sverige på vissa typer av platser. De får också bara vara i tillfällig lagring på dessa typer av platser.

Läs mer om anmälan av transportmedel och varor.

Anläggning för tillfällig lagring

Det tidigare "tillfällig förvaring" heter sedan den 1 maj 2016 "tillfällig lagring". Om du idag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kommer du att kunna fortsätta att använda detta tills tillståndet omprövats, vilket enligt övergångsreglerna måste göras innan den 1 maj 2019. 

Läs mer om förändringarna inom tillfällig lagring.

Transitering

EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas före år 2025.

Läs mer om förändringarna inom transitering.

Den nya strukturen för uppgiftslämning

När Tullverket utvecklar och inför nya system kopplade till den nya tullagstiftningen följer uppgiftslämningen helt nya strukturer där uppgifter lämnas på olika nivåer.

Läs om uppgiftslämning på olika nivåer.

Varors tullstatus

Ett nytt system för elektroniskt bevis för unionsstatus,  Pous (Proof of Union Status), kommer att införas.

Läs mer om förändringar som rör varors tullstatus.

Uppdaterad: 2019-12-05


4000