Tullverket

Framtida tullhantering

Plan för införandet av tullkodexen

Införandet av tullkodexen sker stegvis under övergångsperioden och på den här sidan kan du följa arbetet. Tullverkets genomförandeplan uppdateras successivt och vi informerar efter hand om vilka datum som är aktuella för övergång till de olika systemen.

Pågående utvecklingsarbete


Standardtulldeklaration import

Sedan den 15 mars, 2022, kan du lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet. Möjligheten att lämna standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden produktionssätts den 23 februari 2023. Från och med den 1 januari, 2024, ska alla standardtulldeklarationer, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden lämnas i det nya systemet.

Tidplanen för standardtulldeklaration för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden. Juni 2022: tekniska specifikationer, deklarationshandledning. November 2022: Företagstestmiljö öppnar. Februari 2023: Funktionalitet för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden införs. 1 juli 2023: Alla typer av standardtulldeklarationer lämnas i det nya importsystemet.

Tidplanen för standardtulldeklaration för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (H7)

För gåvor och för försändelser som är värda under 150 euro kan en lågvärdedeklaration lämnas. Denna deklarationstyp produktionssätts i april 2023.

Tidplan för gåvo- och lågvärdeförsändelser. 1 oktober 2022: tekniska specifikationer och deklarationshandledning. December 2022: företagstestmiljö öppnar. April 2023: tulldeklaration för gåvo- och lågvärdeförsändelser (H7) produktionssätts.

Tidplan för gåvo- och lågvärdeförsändelser. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Uppdatering av systemet för transitering, NCTS fas 5

NCTS fas 5 produktionssätts den 12 november, 2023. Den 12 november är också den dag då alla nya transiteringar måste startas i NCTS fas 5. Det innebär att berörda aktörer måste förbereda sig så att de har möjlighet att gå i produktion med NCTS fas 5-systemet och hantera nya transiteringar där från och med den 12 november 2023.

Tidplan för transiteringssystemet NCTS fas 5. 1 juli 2022: deklarationshandledning. 1 september 2022: tekniska specifikationer. 1 december 2022: företagstestmiljö öppnar. 12 november 2023: NCTS fas 5 produktionssätts. Alla transiteringsdeklarationer ska lämnas i NCTS fas 5.

Tidplan för transiteringssystemet NCTS fas 5. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Importkontrollsystemet, ICS2 fas 2, för flygfrakt

Systemet med ett centralt externt gränssnitt produktionssätts den 1 mars 2023, och alla berörda aktörer ska lämna anmälan om transportmedels ankomst samt summariska införseldeklarationer via detta gränssnitt. Det finns ett införandefönster för de ekonomiska aktörerna fram till den 30 juni för flygbolagen och för övriga berörda aktörer fram till den 2 oktober 2023.

Tidplan för summarisk införseldeklaration för flygförsändelser (ICS fas 2). Våren 2022: tekniska specifikationer, EU-kommissionens testmiljö. 1 mars 2023: summarisk införseldeklaration för flygförsändelser produktionssätts. 2 oktober 2023: alla summariska införseldeklarationer för flygförsändelser ska lämnas i det nya systemet.

Tidplan för summarisk införseldeklaration för flygförsändelser (ICS fas 2). Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Importkontrollsystemet, ICS2 fas 3, för övriga transportslag

Den 1 mars 2024, ska övriga berörda aktörer börja lämna uppgifter om anmälan om transportmedels ankomst samt summariska införseldeklarationer via det centrala externa gränssnittet. Det finns ett införandefönster för de ekonomiska aktörerna fram till den 1 oktober 2024. För trafik från Norge och Schweiz krävs precis som idag ingen anmälan om transportmedels ankomst eller summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Anmälan om varans ankomst för flyg

Från och med 27 september 2023, kan en digital anmälan av varors ankomst med en referens till den summariska införseldeklarationen lämnas för varor som

  • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU med varor som lossas i Sverige
  • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ankommit till ett annat EU-land där varorna inte har omlastats eller avlastats.


Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för flygaktörerna. Senast den 1 januari 2024 ska en digital anmälan av varans ankomst lämnas för alla flygförsändelser.

Tidplan för anmälan av varors ankomst för flygförsändelser. September 2022: tekniska specifikationer, deklarationshandledning. September 2023: företagstestmiljö öppnar. december 2023: anmälan av varors ankomst för flygförsändelser produktionssätts.

Tidplan för anmälan av varors ankomst för flygförsändelser. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Anmälan om varans ankomst för övriga transportslag

Från och med den 1 mars 2024, ska en digital anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU med övriga trafikslag - förutom för varor som ankommer från Norge via väg. Om det gäller det maritima flödet gäller kravet enbart de varor som lossas i Sverige. Anmälan skall innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen.

Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för de som aktörer som lämnar uppgifterna. När det gäller hur gränssnittet mot dagens uppgiftslämning som sker via Maritime Single Window (MSW) ska hanteras i väntan på European Maritime Single Window (EMSW), krävs det viss ytterligare analys. Det kan bland annat påverka om vi kommer att behöva kräva en separat anmälan om varors ankomst i detta flöde så här får vi återkomma.

Deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kommer att införa en digital deklaration för tillfällig lagring i slutet av 2024. Fram till dess används de övergångslösningar som finns idag. För flyg innebär det att deklarationen för tillfällig lagring lämnas via e-post. För sjö innebär det att i väntan på att European Maritime Single Window finns på plats i augusti 2025 är planen att använda den övergångslösning som finns i sjöflödet avseende deklaration för tillfällig lagring - uppgifterna lämnas via Maritime Single Window (MSW).

För varor som ankommer på väg betraktas tulldeklarationen som en deklaration för tillfällig lagring. När det gäller transiteringsdeklarationer i NCTS kommer dessa att betraktas som deklarationer för tillfällig lagring, vilket innebär att vid transitering ska ingen separat deklaration för tillfällig lagring lämnas.

Bevis om varors tullstatus

Bevis om varors tullstatus (Pous) införs i två faser, där man först digitaliserar bevis för tullstatus T2L/F med en produktionssättning den 1 mars 2024. Detta innebär att de ekonomiska aktörerna från detta datum ska ansöka om bestyrkande och registrera T2L/F via ett externt centralt gränssnitt. Tullmyndigheterna kommer att handlägga ärendena och ett godkännande kommer att ges i varje enskilt ärende. Det identifikationsnummer i form av MRN som tillhandahålls i svaret ska sedan presenteras för tullmyndigheterna vid ankomsten till EU.

Fas 2, som omfattar manifest för tulländamål, planerar man att införa samtidigt med EMSW under tredje kvartalet 2025.

Förenklad deklaration import

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan i juni 2024 med en införandeperiod till den 31 december 2024. En av de större förändringarna är att det kommer att bli krav på varukod på tioställig nivå i den förenklade deklarationen. Under perioden fram till det att omställningen är gjord fortsätter ni precis som i dag, med dagens regelverk och dagens uppgiftslämnande.

Tidplan för förenklad deklaration import

Tidplan för förenklad deklaration import. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Registrering i deklarantens bokföring import (Eidr)

Införandet av registrering i deklarantens bokföring för import sker under 2025.

Centraliserad klarering import

De två faserna av centraliserad klarering kommer att införas samtidigt i Sverige. Det sker under andra kvartalet 2025.

Centraliserad klarering ger möjlighet för ekonomiska aktörer att lämna sina tulldeklarationer i en medlemsstat oavsett var varorna förs in till EU.

Det innebär bland annat att när förfarandet börjar tillämpas ska uppgifter som finns i tulldeklarationerna utbytas digitalt i realtid mellan de berörda medlemsstaterna. Ett centralt it-stöd för att möjliggöra detta informationsutbyte är utvecklat av kommissionen, men det kommer också att kräva integration och anpassning av de nationella it-stöden för import.

Centraliserad klarering införs i två faser. Den första fasen omfattar bland annat standardtulldeklaration och förenklad deklaration. Den andra fasen omfattar framförallt registrering i deklarantens bokföring och punktskattepliktiga varor. I Sverige är planen att det ska vara möjligt att börja tillämpa båda faserna samtidigt från juni 2025.

Nytt exportsystem

Utvecklingsarbetet pågår och införandet av ett nytt system för hantering av exportproceduren sker under fjärde kvartalet 2024.

Syftet är att anpassa exporthanteringen till den nya EU-lagstiftningen, och förändringen innebär en digital hantering av export och - utförselprocesserna.

Utvecklingen av ett nytt system för exportproceduren omfattar bland annat stöd för standardtulldeklaration, förenklad deklaration, kompletterande deklaration, anmälan till utförsel och centraliserad klarering. Omfattningen på förändringen beskrivs i EU-kommissionens specifikationer för AES (Automated Export System) och förändringen innebär, förutom nya it-stöd, även förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för de aktörer som lämnar uppgifter och även aktörer som idag inte lämnar uppgifter till Tullverket kan bli berörda exempelvis vid olika utförselorter. När det gäller registrering i deklarantens bokföring, anmälan om återexport samt summarisk utförseldeklaration som lämnas separat kommer detta att införas något senare dvs. under 2025.

Tidplan för tulldeklaration export. April 2023:  tekniska specifikationer, deklarationshandledning. Januari 2024: företagstestmiljö öppnar. September 2024: tulldeklaration export produktionssätts. December 2024: alla exportdeklarationer lämnas i det nya systemet.

Tidplan för tulldeklaration export. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Analysarbete


European Maritime Single Window

European Maritime Single Window (EMSW) ska möjliggöra att all fartygsrapportering ska kunna ske till en kontaktpunkt per medlemsstat. I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig för denna kontaktpunkt. De uppgifter som krävs för tulländamål, exempelvis anmälan om varors ankomst och tillfällig lagring, ska kunna lämnas via denna enda kontaktpunkt. Införandet planeras till tredje kvartalet 2025. EMSW kommer då att ersätta det system som idag finns i form av Maritime Single Window.

Certex

Certex är ett system för utbyte av uppgifter om intyg och tillstånd som utfärdas av andra myndigheter än tullmyndigheterna men som behövs vid import och export. Tillstånd och licenser som idag finns på papper kommer efterhand att finnas digitalt tillgängliga via Certex.

En första fas infördes 1 mars 2023. Den omfattar hälsodokument för införsel av djur och produkter av djur, foder och livsmedel av icke animaliskt ursprung samt växter samt växtprodukter, Common Health Entry Document (CHED).

En andra fas införs i mars 2025 som omfattar ytterligare ett tiotal typer av intyg och tillstånd. Succesivt kommer därefter ytterligare tillstånd och licenser att omfattas. På sikt kommer detta att förenkla hanteringen av tillstånd och licenser för både näringslivet och tullmyndigheterna.

Läs mer om Certex på EU-kommissionens webbplats.

NCTS fas 6

NCTS fas 6 ska göra det möjligt att lämna säkerhets- och skyddsuppgifter i det uppgraderade NCTS-systemet. Uppgifter i en transiteringsdeklaration som är kopplade till summarisk införseldeklaration behöver anpassas till bilaga B eftersom det i NCTS fas 5 är övergångsbestämmelserna som gäller för säkerhets- och skyddsuppgifterna.

Elektroniskt transportdokument

Ett elektroniskt transportdokument utgör en möjlighet att transitera varor genom att nyttja de digitala system som de ekonomiska aktörerna har. Det kan nyttjas inom transportslagen sjö och flyg och planeras införas under 2025.

Uppgradering tullager

Det tullagersystem som vi införde 2016 behöver uppgraderas för att följa tullkodexen. Enligt den plan som finns kommer detta att göras 2025.

Bindande tullvärdebesked och bindande ursprungsbesked

Det finns planer på ytterligare centrala it-stöd liknande de som finns för bindande klassificeringsbesked, vad gäller bindande ursprungsbesked (BUB) och bindande tullvärdebesked (BVI).

Det kommer att bestå av ett centralt system med ett centralt externt gränssnitt för näringslivet för att hantera ansökningar men också central funktionalitet för hantering och lagring av dessa ärenden. Preliminärt beräknas detta införas under 2026.

Digitala ursprungsintyg

Det planeras också för en databas för digitala ursprungsintyg (e-PoC) där ursprungsintyg ska kunna lagras centralt, tillgängliga för tullmyndigheterna. Preliminärt beräknas detta införas under 2028.

EU-kommissionens har beslutat att medge undantag enligt artikel 6.4 i tullkodexen så att andra metoder för utbyte och lagring av uppgifter än elektronisk databehandlingsteknik får användas under en viss begränsad övergångsperiod vilket i praktiken medför en utsträckning av tidsfristen för införandet vad gäller anmälan av transportmedels ankomst, anmälan av varors ankomst, tillfällig lagring samt de nationella tulldeklarationssystemen för import. Besluten är riktade till de medlemsstater som har ansökt om undantag, vilket Sverige har gjort.

Läs besluten

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan visar när i tid olika system utvecklas. Vid pilarnas avslut ska ekonomiska aktörer lämna samtliga uppgifter enligt den nya lagstiftningen och i de nya eller uppgraderade systemen.


Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad text under: Anmälan av varors ankomst för flyg.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)