Tullverket

Framtida tullhantering

Plan för införandet av tullkodexen

Införandet av tullkodexen sker stegvis under övergångsperioden och på den här sidan kan du följa arbetet. Tullverkets genomförandeplan uppdateras successivt och vi informerar efter hand om vilka datum som är aktuella för övergång till de olika systemen.

EU-kommissionen har i början av oktober 2022 publicerat förslag om att förlänga tidsfristerna för införandet av vissa system som enligt lagstiftningen ska vara klara den 31 december 2022 samt under våren 2023. Det gäller anmälan om transportmedels ankomst, anmälan av varors ankomst, tillfällig lagring samt de nationella tulldeklarationssystemen för import och importkontrollsystemet fas 2.

Förslagen till beslut är riktade till de medlemsstater som har ansökt om undantag och i vissa fall är förslagen förenade med villkor som måste vara uppfyllda både av tullmyndigheterna och av näringslivet. Diskussionen kring dessa förslag pågår på EU-nivå och beslut kan förväntas under december månad.

Förslagen kommer att påverka den nationella tidplanen för införandet av det nationella systemet för standardtulldeklaration import. Tidsfönstret för införandet för näringslivet av standardtulldeklaration import inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden kan, enligt förslaget från EU-kommissionen, förlängas till som längst den 31 december 2023. Sverige har ansökt om undantag och så snart beslutet är fattat på EU-nivå kommer vi att uppdatera den nationella planen i enlighet med den tidsfrist som beslutas på EU-nivå.

Vår uppmaning är att ni följer era redan uppgjorda planer för införandet av systemet för standardtulldeklaration.

Pågående utvecklingsarbete


Standardtulldeklaration import

Sedan den 15 mars, 2022, kan du lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet. Senast den 31 december, 2022, ska alla standardtulldeklarationer för fri omsättning lämnas där. Möjligheten att lämna standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden produktionssätts i februari, 2023. Från och med den 1 juli, 2023, ska alla standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden lämnas i det nya systemet.

Tidpunkten för när standardtulldeklarationer senast ska lämnas i det nya systemet kan kommer att påverkas med anledning av det förslag som lämnats av EU-kommissionen.

Tidplanen för standardtulldeklaration för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden. Juni 2022: tekniska specifikationer, deklarationshandledning. November 2022: Företagstestmiljö öppnar. Februari 2023: Funktionalitet för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden införs. 1 juli 2023: Alla typer av standardtulldeklarationer lämnas i det nya importsystemet.

Tidplanen för standardtulldeklaration för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (H7)

För försändelser som är värda under 150 euro kan en lågvärdedeklaration lämnas. Denna deklarationstyp produktionssätts i april, 2023.

Tidplan för gåvo- och lågvärdeförsändelser. 1 oktober 2022: tekniska specifikationer och deklarationshandledning. December 2022: företagstestmiljö öppnar. April 2023: tulldeklaration för gåvo- och lågvärdeförsändelser (H7) produktionssätts.

Tidplan för gåvo- och lågvärdeförsändelser. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Uppdatering av systemet för transitering, NCTS fas 5

NCTS fas 5 produktionssätts den 1 september, 2023. Den 1 september, 2023, är också den dag då alla nya transiteringar måste startas i NCTS fas 5. Det innebär att berörda aktörer måste förbereda sig så att de har möjlighet att gå i produktion med NCTS fas 5-systemet och hantera nya transiteringar där från och med den 1 september, 2023.

Tidplan för transiteringssystemet NCTS fas 5. 1 juli 2022: deklarationshandledning. 1 september 2022: tekniska specifikationer. 1 december 2022: företagstestmiljö öppnar. 1 september 2023: NCTS fas 5 produktionssätts. Alla transiteringsdeklarationer ska lämnas i NCTS fas 5.

Tidplan för transiteringssystemet NCTS fas 5. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Importkontrollsystemet, ICS2 fas 2, för flygfrakt

Systemet produktionssätts den 1 mars, 2023, och alla berörda aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 1 oktober, 2023.

Tidplan för summarisk införseldeklaration för flygförsändelser (ICS fas 2). Våren 2022: tekniska specifikationer, EU-kommissionens testmiljö. 1 mars 2023: summarisk införseldeklaration för flygförsändelser produktionssätts. 1 oktober 2023: alla summariska införseldeklarationer för flygförsändelser ska lämnas i det nya systemet.

Tidplan för summarisk införseldeklaration för flygförsändelser (ICS fas 2). Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Importkontrollsystemet, ICS2 fas 3, för övriga transportslag

Systemet produktionssätts den 1 mars, 2024, och alla berörda aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast kvartal 1, 2025. För trafik från Norge och Schweiz krävs precis som idag ingen summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Anmälan om varans ankomst för flyg

Från och med den 1 mars, 2023, ska en anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU med flyg, med en referens till den summariska införseldeklarationen. Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för flygaktörerna.

Tidplan för anmälan av varors ankomst för flygförsändelser. September 2022: tekniska specifikationer, deklarationshandledning. December 2022: företagstestmiljö öppnar. Mars 2023: anmälan av varors ankomst för flygförsändelser produktionssätts.

Tidplan för anmälan av varors ankomst för flygförsändelser. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Anmälan om varans ankomst för övriga transportslag

Från och med den 1 mars, 2024, ska en anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU med övriga trafikslag - förutom för varor som ankommer från Norge via väg. Anmälan skall innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen.

Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för de som aktörer som lämnar uppgifterna. När det gäller hur gränssnittet mot dagens uppgiftslämning som sker via Maritime Single Window (MSW) ska hanteras i väntan på European Maritime Single Window (EMSW), krävs det viss ytterligare analys.

Deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kommer att implementera en digital deklaration för tillfällig lagring som införs i slutet av 2024. Fram till dess används den övergångslösning som finns. För flyg innebär det att deklarationen för tillfällig lagring lämnas via e-post. För sjö innebär det att i väntan på att European Maritime Single Window finns på plats används den övergångslösning som finns i sjöflödet avseende deklaration för tillfällig lagring - uppgifterna lämnas via Maritime Single Window (MSW).

För varor som ankommer på väg betraktas tulldeklarationen som en deklaration för tillfällig lagring. När det gäller transiteringsdeklarationer i NCTS kommer dessa att betraktas som deklarationer för tillfällig lagring, vilket innebär att vid transitering ska ingen separat deklaration för tillfällig lagring lämnas.

Nytt exportsystem

Utvecklingsarbetet pågår och i dagsläget är planen att införandet av det nya exportsystemet ska ske under fjärde kvartalet 2024.

Tidplan för tulldeklaration export. April 2023:  tekniska specifikationer, deklarationshandledning. Januari 2024: företagstestmiljö öppnar. September 2024: tulldeklaration export produktionssätts. December 2024: alla exportdeklarationer lämnas i det nya systemet.

Tidplan för tulldeklaration export. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Pågående analysarbete


Förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring

Planen är att omställningen för förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring vid import ska ske under 2024.

En av de större förändringarna är att det kommer att bli krav på varukod på tioställig nivå i den förenklade deklarationen. Under perioden fram till det att omställningen är gjord fortsätter ni precis som i dag, med dagens regelverk och dagens uppgiftslämnande.

Centraliserad klarering

De två faserna av centraliserad klarering kommer införas samtidigt i Sverige. Det sker under första kvartalet 2025. Centraliserad klarering för export kommer att kunna tillämpas i samband med att det nya exportsystemet införs.

Bevis om varors tullstatus

Bevis om varors tullstatus (PoUS) införs i två faser, där man först digitaliserar T2L/F med en planerad produktionssättning under första kvartalet 2024. Fas 2, som omfattar manifest för tulländamål, planerar man att införa samtidigt med EMSW under tredje kvartalet 2025.

European Maritime Single Window

European Maritime Single Window (EMSW) ska möjliggöra att all fartygsrapportering ska kunna ske till en kontaktpunkt per medlemsstat. I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig för denna kontaktpunkt. De uppgifter som krävs för tulländamål, exempelvis anmälan om varors ankomst och tillfällig lagring, ska kunna lämnas via denna enda kontaktpunkt. Införandet planeras till tredje kvartalet 2025. EMSW kommer då att ersätta det system som idag finns i form av Maritime Single Window.

Certex

Certex är ett system för utbyte av uppgifter om intyg och tillstånd som utfärdas av andra myndigheter än tullmyndigheterna men som behövs vid import och export.

Tillstånd och licenser som idag finns på papper kommer efterhand att finnas digitalt tillgängliga via Certex. På sikt kommer detta att förenkla hanteringen av tillstånd och licenser för både näringslivet och tullmyndigheterna.

Kommande analysarbete


NCTS fas 6

NCTS fas 6 ska göra det möjligt att lämna säkerhets- och skyddsuppgifter i det uppgraderade NCTS-systemet. Uppgifter i en transiteringsdeklaration som är kopplade till summarisk införseldeklaration behöver anpassas till bilaga B eftersom det i NCTS fas 5 är övergångsbestämmelserna som gäller för säkerhets- och skyddsuppgifterna.

Elektroniskt transportdokument

Ett elektroniskt transportdokument utgör en möjlighet att transitera varor genom att nyttja de digitala system som de ekonomiska aktörerna har. Det kan nyttjas inom transportslagen sjö och flyg och planeras införas under 2025.

Uppgradering tullager

Det tullagersystem som vi implementerade 2016 behöver uppgraderas för att följa tullkodexen. Enligt den plan som finns kommer detta att göras 2024.

Bindande tullvärdebesked och bindande ursprungsbesked

Fram till 2025 finns planer på ytterligare centrala it-stöd liknande de som finns för bindande klassificeringsbesked, vad gäller bindande ursprungsbesked (BUB) och bindande tullvärdebesked (BVI).

Det kommer att bestå av ett centralt system med ett centralt gränssnitt för näringslivet för att hantera ansökningar men också central funktionalitet för hantering och lagring av dessa ärenden.

Digitala ursprungsintyg

Det planeras också för en databas för digitala ursprungsintyg (e-PoC) där ursprungsintyg ska kunna lagras centralt, tillgängliga för tullmyndigheterna.

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan visar när i tid olika system utvecklas. Vid pilarnas avslut ska ekonomiska aktörer lämna samtliga uppgifter enligt den nya lagstiftningen och i de nya eller uppgraderade systemen.


Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000