Tullverket

Dialogforum – Tullverkets samråd med näringslivet

För att utvecklingen inom tullområdet ska vara så effektiv som möjligt behöver Tullverket ha väl fungerande former för samråd med näringslivet i ett flertal frågor. Tullverket har valt ett samrådsförfarande som sker genom olika former av dialogforum.

Ett dialogforum kan inrättas i form av en workshop som genomförs vid ett enstaka tillfälle för att belysa en enstaka fråga från flera perspektiv, som en arbetsgrupp som träffas vid ett flertal tillfällen för att lösa en specifik uppgift eller som en referensgrupp med ett rådgivande uppdrag som sträcker sig över en längre tid. Syftet är att genom olika dialogforum för specifika ändamål fördjupa dialogen med näringslivet samtidigt som vi ökar transparensen i vårt samråd med näringslivet och stärker konkurrensneutraliteten. För att utvecklingsarbetet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt behövs kunskap om olika målgruppers faktiska behov.

Beroende på syfte och mål för respektive dialogforum kan olika kanaler användas. Utöver fysiska möten kan exempelvis webbseminarier, enkäter, eller e-postgrupper användas för att föra dialog. Det är också dialogens syfte, mål och målgrupp som avgör vem som är lämplig deltagare i respektive dialog. De personer som inbjuds att delta i ett dialogforum företräder inte bara sig själv eller sitt företag utan även sin bransch eller medlemsorganisation. På detta sätt når vi en bredare krets i dialogen samtidigt som näringslivet vet vilken representant i dialogforumet de kan vända sig till när de vill föra fram något i ämnet.

Var med och påverka

Även om du inte är deltar i ett dialogforum finns det flera olika möjligheter för dig att vara aktiv. Information från olika dialogforum finns under respektive dialogforum.

Anmäl ditt intresse för dialogforum via kundpanelen.

Uppdaterad: 2019-12-10


4000