Tullverket

Segla med fritidsbåt över Sveriges gräns

Du som seglar från ett land utanför EU till Sverige kan ha din båt tillfälligt i Sverige i 18 månader utan att betala några avgifter.

Definitionen av en fritidsbåt är en båt som

  1. endast används för privat bruk, alltså inte för kommersiellt bruk
  2. seglar ”på egen köl”
  3. bara har med förnödenheter, proviant och personliga tillhörigheter för de personer som är ombord.

Då behöver du anmäla din fritidsbåt till Tullverket

När du kommer med din fritidsbåt till Sverige från ett land utanför EU, exempelvis Norge, behöver du inte anmäla den för import till Tullverket. Detta gäller så länge du själv är kvar i Sverige, då får fritidsbåten befinna sig i Sverige i max 18 månader från den dag du ankom till Sverige, utan att du gör en importanmälan till Tullverket. Men om du överskrider tidsgränsen på 18 månader ska du lämna en importanmälan till Tullverket. Du anmäler import av din fritidsbåt på en av våra tullklareringsexpeditioner.

Tullklareringsexpeditioner

Vissa varor behöver anmälas till Tullverket

Du kan behöva anmäla vissa varor som du för med dig när du seglar en fritidsbåt över den svenska gränsen. Reglerna är olika beroende på varifrån du kommer och vilka varor du för med dig på båten. Du anmäler varorna på en av våra tullklareringsexpeditioner.

Varor med särskilda regler

Tullklareringsexpeditioner

Om expeditionen är stängd kan du göra din anmälan till Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral dygnet runt:

Telefon: 08–405 05 70
Telefax: 08–654 06 11
E-post: tuk@tullverket.se

Varor som är värda mer än 3 300 kronor

Om du reser till Sverige från ett land utanför EU och har köpt med dig varor värda mer än 3 300 kronor behöver du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för varorna. Samma sak gäller varor för kommersiellt bruk.

Avgifter när du handlar från ett annat land

Tullräknaren – räkna ut vad varan kostar

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

Om Tullverket eller Kustbevakningen misstänker att befälhavare eller passagerare på en båt bryter mot några regler har myndigheternas tjänstemän befogenhet att göra en så kallad tullkontroll. Under en tullkontroll måste alla personer som är ombord lämna de uppgifter och visa de handlingar som tjänstemännen kräver. Befälhavaren på fritidsbåten är skyldig att hjälpa till vid kontrollen.

Tullverkets och Kustbevakningens tjänstemän har rätt att undersöka alla utrymmen ombord för att kontrollera de uppgifter som har lämnats. De kan begära att båten förs till en annan plats för att kunna utföra undersökningen på ett tillfredsställande sätt. De kan också försegla eller låsa utrymmen ombord eller vidta andra åtgärder som de anser är nödvändiga.

Tullverkets och Kustbevakningens tjänstemän får stoppa en fritidsbåt genom att preja den.

Tjänstemännen kan preja en båt på flera olika sätt:

  1. Ge signalen L eller SO med signalflaggor, radio eller morsesignaler i form av ljus eller ljud.
  2. Visa stoppspade.
  3. Göra en muntlig tillsägelse.
  4. Göra ett utdraget ljud i siren eller annan ljudapparat

En fritidsbåt som prejas måste stanna omedelbart.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000