Tullverket

Personuppgifter när du lämnar en ansökan

Tullverket behandlar personuppgifter som du lämnar i en ansökan inom ramen för vårt uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som tullmyndighet.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för att: 

 • uppfylla tullagstiftningens krav på utbyte och lagring av uppgifter om en ansökan eller ett beslut
 • kontrollera att villkoren för det ansökan avser uppfylls
 • fastställa vilken tull som ska betalas eller återbetalas i de fall du hänvisar till ett tillstånd
 • övervaka de villkor och kriterier som innehavaren av ett beslut ska uppfylla samt övervaka att de skyldigheter som följer av beslutet fullgörs
 • organisera och fördela samt följa upp Tullverkets verksamhet.

Vem tar emot personuppgifterna?

Dina personuppgifter tas emot av olika parter beroende på vilken ansökan du skickar in.

 • Om din ansökan involverar mer än en medlemsstat kommer tullmyndigheterna i alla berörda medlemsstater att ta del av personuppgifterna. 
 • Om din ansökan ska registreras i det EU-gemensamma systemet för tullbeslut kommer EU-kommissionen att ha tillgång till personuppgifterna. 
 • Om du samtycker till offentliggörande genom publicering på Tullverkets webbplats kommer alla att kunna ta del av de uppgifter som publiceras. 
 • Om tillståndsprövningen innebär att Tullverket måste göra en bedömning av företagets solvens kommer ett kreditupplysningsföretag att ta emot personuppgifter. 
 • Om tillståndsprövningen innebär att Tullverket måste göra en bedömning av företagets efterlevnad av lagstiftning kommer Polismyndigheten att ta emot personuppgifter.  
 • Tullverkets brottsbekämpande verksamhet kan komma att ta emot personuppgifter.

Automatiskt beslut för Eori-ansökningar

Om en Eori-ansökan beviljas utan vidare utredning kan beslutet för ansökan göras automatiskt. Ett avslag av en Eori-ansökan utreds och görs alltid av en tjänsteman.

Lagring

Om din ansökan beviljas kommer dina personuppgifter att lagras under tio år efter utgången av det kalenderår då Tullverkets beslut upphör att gälla. Om din ansökan inte beviljas kommer personuppgifterna att lagras i tio år. Om personuppgifterna lagras i EU-gemensamma system lagras de enligt funktionaliteten i respektive system.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Tullverket behandlar. Du kan vända dig till Tullverket och begära tillgång till dina uppgifter (registerutdrag). Denna information kan du få kostnadsfritt. Eftersom Tullverket måste kunna identifiera den som begär uppgifterna måste du skicka en undertecknad begäran i pappersform.

Om du anser att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du också begära att uppgifter rättas eller raderas. Du kan även begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du kan också vända dig till Tullverkets dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till Tullverket

E-post: tullverket@tullverket.se
Telefon: 0771-520 520
Postadress: Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@tullverket.se

Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att Tullverkets behandling av dina personuppgifter strider mot lag. Ta gärna kontakt med Tullverket först för att höra om vi kan åtgärda dina synpunkter.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

E-post:  imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Rättslig grund

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med anmälningar till aktiviteter som arrangeras av Tullverket. Tullverket har organisationsnummer 202100-0969.

Tullverket har en skyldighet att fatta beslut när någon lämnar in en ansökan som rör tillämpningen av tullagstiftningen. Tullverket ska även övervaka beslutet genom tillsyn, revision och annan analys- och kontrollverksamhet. Behandling av personuppgifter är därmed nödvändig för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som Tullverket har.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tullverkets postadress har ändrats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)