Tullverket

Personuppgifter hos Tullverket

Tullverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Tullverket behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift. I vissa fall räknas även uppgifter om juridiska personer som personuppgifter.

Vad menas med behandling av en personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, läsa, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvar

Tullverket är personuppgiftsansvarigt för all den behandling av personuppgifter som görs i Tullverkets verksamhet.

Varför samlar Tullverket in personuppgifter?

Tullverket behandlar personuppgifter för olika ändamål inom sin verksamhet. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i lag, en så kallad rättslig grund.

De rättsliga grunderna enligt dataskyddsförordningen är om personuppgiftsbehandlingen bygger på samtycke från den registrerade eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller är nödvändig för myndighetsutövning, eller skydda grundläggande intressen.

Behandlingen av personuppgifter ska vara avgränsad till ett specifikt ändamål. Tullverket får behandla personuppgifter även om den registrerade till exempel inte har lämnat sitt samtycke till det. Detta är för att Tullverket ska kunna utföra sina uppgifter som myndighet.

Tullverkets behandling av personuppgifter i den fiskala verksamheten

Tullverket får behandla personuppgifter för bland annat

  • bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan skatt och avgifter,
  • övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
  • fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och
  • tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Uppgifter får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Tullverkets behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten

Tullverket behandlar personuppgifter även i den brottsbekämpande verksamheten.
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet kan behandla personuppgifter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott, eller fullgöra vissa förpliktelser som följer av vissa internationella åtaganden.

Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i tullbrottsdatalagen (2018:1694) och brottsdatalagen (2018:1177).

Annan personuppgiftsbehandling i Tullverket

Tullverket behandlar personuppgifter i sin administrativa verksamhet. Personuppgifter behandlas i samband med till exempel rekrytering och avveckling av personal, löneadministration och övrig ekonomisk administration.

Tullverket behandlar även personuppgifter vid handläggning av ärenden som inte direkt har med Tullverkets verksamhetsområden att göra, till exempel vid prövning av utlämnande av allmän handling och när Tullverket lämnar yttranden till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

För denna verksamhet finns ingen särskild registerförfattning. Behandlingen av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Rätt att begära information (registerutdrag)

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Tullverket behandlar. Den informationen får du genom ett registerutdrag som också innehåller viss närmare information om behandlingen. Rätten att begära ett registerutdrag regleras av artikel 15 i dataskyddsförordningen och 4 kap. 3 § brottsdatalagen. Tänk på att Tullverket inom vissa verksamheter kan vara förhindrad att lämna ut uppgifter till dig enligt lag.

För att begära registerutdrag kan du skicka brev eller mejla till Tullverket med rubriken ”Begäran om registerutdrag”. Kontaktuppgifter till Tullverket hittar du nedan.

Rättelse, radering eller begränsning av behandling

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du också begära att uppgifterna rättas eller kompletteras. Du kan även begära begränsning av behandlingen. I vissa fall har du rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Rätten att invända är begränsad och gället till exempel inte i Tullverkets kärnverksamhet.

Om du anser att personuppgifterna inte behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregler har du också rätt att begära att uppgifterna raderas.

På grund av den arkivrättsliga lagstiftningen har Tullverket dock mycket begränsad möjlighet att radera uppgifter i allmänna handlingar.

Mer information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Kontaktuppgifter till Tullverket

E-post: tullverket@tullverket.se
Telefon: 0771-520 520
Postadress: Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@tullverket.se

Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att Tullverkets behandling av dina personuppgifter strider mot lag. Ta gärna kontakt med Tullverket först för att höra om vi kan åtgärda dina synpunkter.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Om någon begär ut uppgifterna görs en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Tullverket beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte.

Ibland får du svar med vanlig post

Ibland får du svar på ditt e-postmeddelande via vanlig post. Det beror på att det finns lagar som hindrar oss att skicka vissa uppgifter elektroniskt. Lagarna är till för att skydda din och andra personers integritet.

Läs mer om kakor (cookies) på Tullverkets webbplats

Offentlighetsprincipen och uppgiftsskyldighet

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte. Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling, om uppgifterna i handlingen inte är hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen. Om Tullverket enligt författning är skyldig att lämna ut uppgifter i övrigt kan personuppgifter också komma att lämnas ut.

Gällande lagstiftning

Allmänna bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
  • lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218).

Dessutom finns en särskild reglering för Tullverket i form av:

  • lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

När det gäller Tullverkets brottsbekämpande verksamhet finns särskilda regleringar i:

  • brottsdatalagen (2018:1177)
  • tullbrottsdatalagen (2018:1694).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)