Tullverket

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Den brittiska regeringen och EU-kommissionen nådde en överenskommelse kring ett handels- och samarbetsavtal den 24 december. Avtalet börjar tillämpas den 1 januari 2021.

Vad innebär det nya handels- och samarbetsavtalet?

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Utträdesavtalet är tillämpligt, vilket bland annat innebär att det finns särskilda bestämmelser för exempelvis transporter som påbörjas före övergångsperiodens slut den 31 december 2020 men som avslutas efteråt. Avtalet innehåller bestämmelser som innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och att detta kan styrkas. Det ursprungsintyg som kommer att användas är en ursprungsförsäkran som skrivs på en faktura eller på en annan handling som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras.

Du behöver ett Rex-nummer

Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro. Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Japan behöver inte registrera dig på nytt.

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör.


Säkerställ varornas ursprung

Innan du upprättar en ursprungsförsäkran för dina varor behöver du säkerställa att de uppfyller villkoren för att vara ursprungsvaror enligt avtalet. Du hittar ursprungskapitlet på sidorna 41–55 i avtalet och de produktspecifika reglerna på sidan 441–504. Hur ursprungsförsäkran ska formuleras ser du på sidan 509–510. Om du inte har möjlighet att upprätta en ursprungsförsäkran vid exporttillfället kan du göra det i efterhand. Det finns enligt avtalet en möjlighet att begära förmånsbehandling i upp till tre år efter importtillfället.

Ömsesidigt erkännande (MRA)

EU och Storbritannien har slutit avtal om ömsesidigt erkännande, vilket innebär att respektive part erkänner den status som en aktör med AEO-tillstånd har. Mer information kommer att komma angående detta.

Läs mer om ömsesidigt erkännande.


Läs mer om avtalet

Läs avtalet.

Läs om avtalet med Storbritannien hos Kommerskollegium.

Läs andra beslut som berör brexit på EU-kommissionens webbplats.


Brexit med utträdesavtal

I utträdesavtalets tredje del finns särskilda bestämmelser för exempelvis transporter som påbörjas före övergångsperiodens slut men som avslutas efteråt.

EU:s vägledningsdokument när det gäller tillstånd, tullförfaranden och ursprungsbestämmelser beskriver bland annat hur den praktiska hanteringen ska gå till vid övergångsperiodens slut. Ett exempel är transporter mellan EU och Storbritannien som påbörjas senast den 31 december 2020 och kommer fram först efter kl. 00.00 den 1 januari 2021. Unionsvaror som transporteras mellan Storbritannien och EU behandlas som unionsvaror om det finns ett transportdokument som styrker att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Det innebär alltså att unionsvaror som passerar gränsen mellan Storbritannien och EU efter övergångsperiodens slut inte blir föremål för tullhantering om man genom transportdokumentet kan styrka att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Du behöver också kunna styrka varornas tullstatus som unionsvaror, exempelvis med en T2L, om varorna inte ska förtullas.

Tänk på att det är EU:s tidszon som gäller, det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Ladda ner vägledningsdokumentet "Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of Customs, including preferential origin" på EU-kommissionens webbplats.
(Denna version av vägledningsdokumentet finns än så länge bara på engelska.)

EU-kommissionen har också publicerat dokumentet "Getting ready for changes", som handlar om kommande förändringar kring varuhandeln mellan EU och Storbritannien. Dokumentet finns tillgängligt på svenska. På samma sida hittar du också de tillkännagivanden som EU-kommissionen uppdaterar efter hand.

Ladda ner dokumentet "Getting ready for changes" på EU-kommissionens webbplats.

EU-kommissionen har publicerat ett vägledningsdokument även för Nordirlandsprotokollet där du kan läsa mer om hur landkoderna GB och XI ska användas. Kortfattat gäller att i de fall du behöver särskilja Nordirland från övriga Storbritannien gör du det med den nya landkoden för Nordirland, XI. Det kan till exempel vara vid transitering till Nordirland eller vidare till Irland. I övriga fall använder du GB. När det gäller ursprungsregler särskiljs inte Nordirland utan då används landkoden GB. Viktigt att tänka på är att det inte ska lämnas export- och importdeklarationer i handeln mellan EU och Nordirland.

Vägledningsdokumentet för NordirlandsprotokolletPDF

Tullhantering mellan EU och Storbritannien – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut?

  • Hur ser regelverket ut för ditt företags varor? Krävs det tillstånd för import till eller export från EU? Kontakta rätt myndighet.

  • Köper ditt företag insatsvaror från Storbritannien för att ingå i produktion av varor som sedan säljs tullfritt eller med nedsatt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med? Kontrollera att varan uppfyller kraven för EU-ursprung även efter övergångsperiodens slut.

  • Hur transporteras varorna till eller från Storbritannien? Hur väl förberedd är din transportör?

  • Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om varans ursprung inte kan styrkas eller om varan inte uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet.

Sidan uppdaterades: 2021-02-23

Vad är ändrat: Information om ömsesidigt erkännande (MRA) har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000