Tullverket

Revision

Det utförs flera olika revisioner av Tullverkets verksamhet. Tullverket har en egen internrevision och Riksrevisionen reviderar kontinuerligt den statliga verksamheten, inkluderat Tullverkets. Europeiska revisionsrätten utför också revisioner.

Tullverkets internrevision

Internrevisionens uppgift är att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av Tullverkets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. Internrevisionen ska ge råd och stöd till generaltulldirektören.

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Riksrevisionen lämnar sin granskning av Tullverkets årsredovisning till regeringen i april. Syftet är informera regeringen om myndigheten skött sina åtaganden och följt gällande lagar och förordningar.

Riksrevisionens revisionsrapporter

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrättens uppgift är att granska hur EU:s medel används, såväl inom EU:s egna organ som i medlemsländerna. De kontrollerar att inkomster och utgifter bokförts och redovisats korrekt och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och enligt regelverken. Revisionsrätten gör löpande granskningar av olika områden och processer i EU.

Europeiska revisionsrättens webbplats

Uppdaterad: 2019-12-09


4000