Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

En ny tullagstiftning började att tillämpas den 1 maj 2016. Det innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varors ankomst. Oavsett transportsätt ska anmälan göras med hjälp av elektronisk information som lämnas in till Tullverket senast vid ankomst.

Även hanteringen till efterföljande behandling (tillfällig lagring, fri omsättning, tullager och transitering) ska ske helt automatiskt. Avisering vid anmälan om varor och transportmedels ankomst som förs in i EU via flyg-, väg- eller järnvägstransport ska ske genom en automatiserad och standardiserad hantering. De elektroniska uppgifterna används för att anmäla ankomst till gräns, anmäla varor och i vissa fall användas som deklaration för tillfällig lagring.

Summarisk in- och utförseldeklaration

Reglerna för föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) skulle ha ändrats den 1 maj 2016 men förändrades inte.

Läs mer om föranmälan vid import och export.

Fartygstransport

Fartygs ankomst och i viss mån även varor ska anmälas till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen Maritime Single Window MSW.

Läs mer om förändringar inom fartygstransport.

Flygtransport

En helt elektroniskt hantering av anmälan om ankomst av flyg och medföljande varor kommer att införas i Sverige med start år 2018. Fram till dess görs anmälan som tidigare.

Läs mer om planerade förändringar som rör flygtransport.

Järnvägstransport

Vid järnvägstransport sker idag import genom transitering och avslutandet av transiteringen sker hos godkända mottagare. De varor som inte omfattas av en transitering kan även förtullas vid gränspassage genom en begäran om klarering av DNU/HNU till en myndighetspostlåda.

Läs mer om förändringarna inom järnvägstransport.

Vägtransport över Norgegränsen

En stor del av de varor som förs mellan Sverige och Norge transporteras med lastbil. Vid gränsen anmäls idag varorna till tullen genom att en fordonsanmälan på papper lämnas till tullkontoret för klarering. Nu planeras i stället införandet av en digital hantering.

Läs mer om förändringarna inom vägtransport vid Norgegränsen.

Transitering

EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas efter år 2020.

Läs mer om förändringarna inom transitering.

Tillfällig lagring

Det tidigare "tillfällig förvaring" heter sedan den 1 maj 2016 "tillfällig lagring". Om du idag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kommer du att kunna fortsätta att använda detta tills tillståndet omprövats, vilket enligt övergångsreglerna måste göras innan den 1 maj 2019. 

Läs mer om förändringarna inom tillfällig lagring.

Tullager

Från den 1 maj 2016 har hanteringen av tullagerförfarandet i Sverige förändrats.

Läs mer om förändringarna inom tullager.

Varors tullstatus

Ett nytt system för elektroniskt bevis för unionsstatus,  Pous (Proof of Union Status), kommer att införas efter år 2020.

Läs mer om förändringar som rör varors tullstatus.

Uppdaterad: 2018-10-03Captcha * (obligatorisk)