Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för standardtulldeklaration i det nya importsystemet

Här hittar du en handledning för hur du fyller i en standardtulldeklaration i det nya importsystemet.

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i standardtulldeklaration för import. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Notera att det kan finnas dataelement som har översatts olika i bilaga B till kompletteringsförordningen och bilaga B till genomförandeförordningen. Översättningen här bygger på genomförandeförordningens. Översättningen av kompletteringsförordningen ska ses över av EU-kommissionen, ett arbete som kommer att påbörjas under hösten.

Ange följande uppgifter:

11 01 000 000 – Typ av deklaration

Här ska du ange en kod för typ av deklaration. För närvarande kan du endast ange följande kod:

Koder till dataelement 11 01 000 000 – Typ av deklaration

Kod

Beskrivning

IM

Vid handel med länder och territorier som är
belägna utanför unionens tullområde.


11 02 000 000 – Typ av ytterligare deklaration

Här anger du om det är en standardtulldeklaration som lämnas vid ankomst eller om den lämnas i förväg.

Använd en av följande koder:

 • A – för en standardtulldeklaration
 • D – för en standardtulldeklaration som inges i förväg

11 03 000 000 – Varupostnummer

Varuposterna numreras löpande. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

11 09 000 000 – Förfarande

Här ska du ange en förfarandekod. Koden består av två tvåställiga koder. De två första siffrorna anger det aktuella förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som föregått det aktuella förfarandet.

Exempel kod 4000

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 40 står för samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6110

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 61 står för återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 10 att varorna tidigare har varit föremål för slutgiltig export.

Ange följande uppgifter:

11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Vid vissa förfaranden måste du ange en kod som komplement till datagruppen 11 09 000 000. Vissa koder har fastställts av EU-kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Finns ingen lämplig kod lämnar du dataelementet tomt.

Koder fastställda av EU-kommissionen består av en bokstav och två siffror, och för tillfället är följande grupper av koder aktuella:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Förfarandekod

Beskrivning

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (Returvaror, reparation m.m.)


Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav.

Du hittar både unionskoder och nationella koder i kodlistan på sidan Koder för import enligt den nya tullagstiftningen.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer. Det går att utelämna uppgiften om deklarationen skickas i förväg, men då måste du komplettera deklarationen med denna uppgift innan varornas ankomst anmäls.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå. Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen. Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter. Samma kodtyp kan användas på både på huvudnivå (GS) och varupostnivå (SI) i en deklaration, däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Du anger typ av tidigare handling genom en kod följd av ett referensnummer.

Exempel 1

Om en förfarandekod som slutar på 71, till exempel 4071, deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd ska referenser till samtliga MRN-nummer deklareras antingen på huvudnivå eller för respektive varupost enligt nedan:

 • Typ-NZZZ
 • Identitet - MRN-nummer

Exempel 2

Om varorna ligger på en anläggning för tillfällig lagring eller godkänd plats ska du ange:

 • Typ: N337
 • Identitet - MRN- eller IG-nummer

Exempel 3

Om varorna kommer på en transitering ska du ange:

 • Typ: N821
 • Identitet: MRN-nummer

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i kodlistan på sidan Koder för import enligt den nya tullagstiftningen.

 • 12 01 007 000 – Varupostidentifierare
  Här kan du peka på vilken rad eller position i det tidigare dokumentet den aktuella varuposten i deklarationen omfattar. Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här kan du ange ytterligare uppgifter i form av en kod i vissa fall. Koderna består av fem tecken.

Exempel 1

Om deklaranten är en privatperson som inte är en ekonomisk aktör anger du koden "PRIVA".

Exempel 2

Om du vid begärt förfarande 48 söker tillstånd till det aktuella förfarandet direkt i tulldeklarationen anger du koden 00100.

Exempel 3

Om du ska avsluta ett förfarande för aktiv förädling med förfarandekod 4051 ska du ange koden 00700 samt ”IP” och relevant referensnummer alternativt koden 00800 samt ”IP CPM” och relevant referensnummer.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Unionskoder
  Unionskoder till dataelement 12 02 008 000 – Kod

  Kod

  Beskrivning

  00100

  Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen, endast vid Begärt förfarande 48

  00700

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

  00800

  Avslutande av förfarandet för aktiv förädling - handelspolitiska åtgärder

  01000

  Diplomatvaror - undantagna från inspektion


  Nationella koder
  Nationella koder till dataelement 12 02 008 000 - Kod

  Kod

  Beskrivning

  PRIVA

  när deklaranten inte är en ekonomisk aktör

  RESRV

  när en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand

  LAGER

  varor som olagligt undandragits från tullövervakning


  Observera att de nationella koderna endast kan lämnas på huvudnivå och alltså ska gälla för hela deklarationen.
 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.

12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Här anger du de handlingar, certifikat och eventuella nationella tillstånd som uppvisas till stöd för deklarationen. Exempel på sådana handlingar kan vara licenser, veterinärcertifikat, fakturor, ursprungshandlingar och nationella tillstånd.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och referensnummer för faktura. Följande koder finns för faktura:

Koder för fakturor till dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
Kod för fakturaBeskrivning
N935Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled enligt bestämmelserna i artikel 347 genomförandeförordningen.
N380Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.
N325Proformafaktura.
D005Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning).
D008Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning).
D017Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg utfärdat av CCCME (Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013)
D018Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013)
D020Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2015/1953
D022Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören


Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå.

Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.


Ange följande uppgifter:

 • Uppgifter du ska lämna för alla handlingar:

  • 12 03 001 000 Referensnummer
   Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

  • 12 03 002 000 Typ
   Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

 • Följande uppgifter behöver du bara lämna om dokumentet du hänvisar till är en licens:

  • 12 03 010 000 Utfärdande myndighet
   I det fall du refererar till en licens ska du ange den utfärdande myndighetens namn.

  • 12 03 005 000 Beräkningsenhet och kvalificerare
   Om licensen är utfärdad i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.

  • 12 03 006 000 Kvantitet
   Ange den kvantitet som ska räknas av från licensen.

  • 12 03 011 000 Giltighetsdatum
   Ange det datum licensen upphör att gälla.

  • 12 03 012 000 Valutakod
   Om licensen är utfärdad på ett belopp anger du valutakoden här.

  • 12 03 013 000 Varupostnummer i dokumentraden
   Om din licens upptar flera varor pekar du på rätt rad i licensen här.

  • 12 03 014 000 Belopp
   Ange eventuellt belopp som ska räknas av från licensen.

12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Exempel

Om tulltaxan anger att koden Y100 ”Särskilda uppgifter på importlicens AGRIM” ska anges om villkoren är uppfyllda, anges koden på den aktuella varuposten.

Y-koder som inte framgår av en specifik varukod ska anges på huvudnivå om de gäller för hela deklarationen, annars ska Y-koden anges på varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 04 001 000 Referensnummer
  Ange eventuellt referensnummer.

 • 12 04 002 000 Typ
  Ange den Y-kod som framgår av Tulltaxan.

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument som omfattar den aktuella transporten av varorna.

Ange följande uppgifter:

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

 • När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerats hos Tullverket för kommunikation via EDI.

 • När uppgiftslämningen sker via Tullverkets e-tjänster genereras LRN av Tullverkets system.

12 10 000 000 – Anstånd med betalning

 • Om deklaranten eller den person som betalar tull har betalningsanstånd och vill att tull och annan skatt ska debiteras på tullräkning anger du koden "E" i detta fält.

  Detta gäller även om du är ett ombud som åtar dig betalningsskyldigheten.

 • Om tulldeklarationen inges vid en klareringsexpedition och avgifterna ska betalas kontant anger du istället koden "A" för kontant betalning.

  Observera att koden "A" för kontant betalning endast kan användas om du inger tulldeklarationen i förväg.

12 11 000 000 – Lager

Ligger varorna på ett tullager ska du ange det här.

Denna uppgift är obligatorisk vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för föregående förfarande i dataelement 11 09 002 000 är 71.

I övriga fall ska du lämna dataelementen tomma.

Koden för att identifiera tullagret består av två delar, typ av lager och identifierare för lagret:

 • 12 11 002 000 – Typ
  Ange tillämplig unionskod för typ av lager.

  Du kan ange någon av följande koder:
  Koder till dataelement 12 11 002 000 – Typ

  Kod

  Beskrivning

  R

  Allmänt tullager typ I

  S

  Allmänt tullager typ II

  U

  Privat tullager


 • 12 11 015 000 – Identifieringskod
  Ange lagrets tillståndsnummer (godslokalkod).

12 12 000 000 – Tillstånd

Här anger du alla EU-gemensamma tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen. Exempelvis ska du här ange om du har ett bindande klassificeringsbesked för din vara.

Du behöver dock inte ange dina tillstånd till betalningsanstånd (DPO), Samlad garanti (CGU) eller AEO (AEOC, AEOF eller AEOS).

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

Andra typer av tillstånd, till exempel nationella tillstånd, ska anges i dataelement 12 03 000 000 - Styrkande handlingar.

Ange följande uppgifter:

 • 12 12 002 000 Typ
  Detta dataelement fyller du endast i om du har ett bindande klassificeringsbesked (BTI) eller ett bindande ursprungsbesked (BOI).

  Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 12 12 002 000 Tillstånd – Typ

  Kod

  Beskrivning

  C626

  BTI

  C627

  BOI


 • 12 12 001 000 Referensnummer
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

  Exempel:
  Du har ett tillstånd som godkänd vägare av bananer (AWB). Referensnumret börjar då med SEAWB och åtföljs av ett identifieringsnummer.

 • 12 12 080 000 Tillståndshavare
  Detta dataelement fyller du endast i om du åberopar ett bindande klassificeringsbesked eller ett bindande ursprungsbesked i dataelement 12 02 002 000.

  Det är innehavarens Eori-nummer som ska anges.

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören eller exportörerna. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera exportörer ska dessa istället anges på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn. Uppgiften ska endast anges om ingen uppgift lämnas om exportörens identifieringsnummer.

 • 13 01 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du exportörens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland. Saknas identifieringsnummer ska fullständiga namn- och adressuppgifter anges.

 • 13 01 018 000 – Adressuppgifter
  Adressuppgifter lämnas endast om ingen uppgift om exportörens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt identifieringsnummer i ett tredjeland har lämnats.

  • 13 01 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 01 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 01 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 01 018 022 – Ort
   Ange postort

13 04 000 000 – Importör

Importören är den part som upprättar en deklaration för import, eller den för vars räkning deklarationen upprättas. Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Uppgift om importör är obligatorisk även om importören och deklaranten är samma person.

Ange följande uppgifter:

 • 13 04 016 000 – Namn
  Här anger du importörens namn. Uppgiften ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

 • 13 04 017 000 – Identifieringsnummer
  Här ska du ange Eori-nummer eller, om sådant saknas, svenskt personnummer eller födelsedata.

  • Ett företag som är etablerat i EU
   • ska ange Eori-nummer
   • ska inte fylla i namn- och adressuppgifter.

  • Ett företag som inte är etablerat i EU och har ett MRA-nummer
   • ska ange MRA-nummer
   • ska inte fylla i namn- och adressuppgifter.

  • Ett företag som inte är etablerat i EU och inte har ett MRA-nummer
   • ska fylla i namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), t.ex. DK19710731
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

 • 13 04 018 000 – Adress
  Här anger du importörens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

  • 13 04 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 04 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 04 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 04 018 022 – Ort
   Ange postort.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller för vars räkning en tulldeklaration lämnas in.

Det är endast företag eller personer som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.
Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud".

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 016 000 – Namn
  Här anger du deklarantens namn. Uppgiften ska inte anges om deklaranten har ett Eori- eller MRA-nummer.
 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori- eller MRA-nummer.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i:
   • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), t.ex. DK19710731
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.
 • 13 05 018 000 – Adress
  Här anger du deklarantens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om deklaranten har ett Eori-eller MRA-nummer.

  • 13 05 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 05 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 05 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 05 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 05 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 05 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 05 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 05 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag eller en privatperson ska kunna agera som ombud måste företaget eller personen vara etablerad inom EU eller Norge.

Direkt ombudskap

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  • Fyll i 2 för direkt ombudskap.
  • Fyll i 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).
 • 13 06 074 000 Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 06 074 016 Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 08 000 000 – Säljare

Om säljaren inte är samma person som exportören anger du säljarens uppgifter här.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen.

Finns det flera säljare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om säljarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 08 016 000 – Namn
  Här anger du säljarens namn. Uppgiften ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer eller annat av unionen erkänt identifieringsnummer.

 • 13 08 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange säljarens Eori-nummer eller annat av unionen erkänt unikt identifieringsnummer i ett tredjeland. Om du lämnar en uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 08 018 000 – Adress
  Här anger du säljarens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer eller annat av unionen erkänt identifieringsnummer.

  • 13 08 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 08 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 08 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 08 018 022 Ort
   Ange postort.

13 09 000 000 – Köpare

Om köparen inte är samma person som importören anger du köparens uppgifter här. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera köpare ska dessa istället anges på respektive varupost.

Om du har uppgift om köparens Eori-nummer och anger det ska du inte fylla i namn- och adressuppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • 13 09 016 000 – Namn
  Här anger du köparens namn. Uppgiften ska inte anges om köparen har ett Eori-nummer.

 • 13 09 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange köparens Eori-nummer. Om du lämnar uppgift här ska du inte fylla i namn och adressuppgifter.

 • 13 09 018 000 – Adress
  Här anger du köparens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om säljaren har ett Eori-nummer.

  • 13 09 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 09 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 09 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 09 018 022 – Ort
   Ange postort.

13 14 000 000 – Ytterligare aktör i leveranskedjan

Detta är en frivillig uppgift där du kan nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO‑tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Uppgiften ska lämnas på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen. Annars lämnas uppgiften på respektive varupost.

Ange följande uppgifter:

 • 13 14 031 000 – Roll
  Ange någon av följande rollkoder:
  Rollkoder till dataelement 13 14 031 000

  Kod

  Beskrivning

  CS

  Samlastare

  FW

  Speditör

  MF

  Tillverkare

  WH

  Lagerhavare


 • 13 014 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Vid viss momsbefriad import ska uppgift om momsregistreringsnummer fyllas i här:

 • Vid begärt förfarande 42 eller 63 ska uppgift om importörens och köparens momsregistreringsnummer anges.
 • Om varor deklareras för övergång till fri omsättning enligt den särskilda ordningen för distansförsäljning (IOSS) ska det särskilda registreringsnummer för mervärdeskatt som tilldelats anges.
 • Om importören använder sig av ett indirekt ombud ska importörens momsregistreringsnummer anges.
 • Om du är en privatperson och inte registrerad för mervärdeskatt ska istället dokumentkoder anges i "Styrkande handlingar".

För mer information och exempel se sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Ange följande uppgifter:

 • 13 16 031 000 – Roll
  Följande rollkoder är möjliga att ange:
  Rollkoder till dataelement 13 16 031 000

  Kod

  Beskrivning

  FR1

  Importör (betalningsskyldig vid import)

  FR2

  Förvärvare (slutlige köparen i den andra medlemsstaten vid begärt förfarande 42 eller 63)

  FR5

  Säljare (IOSS) (skattskyldig enligt den så kallade importordningen)

  FR7

  Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt (beskattningsbar person ska inge en mervärdeskattedeklaration)


 • 13 16 034 000 – Registreringsnummer för mervärdeskatt
  Ange registreringsnummer för mervärdeskatt.

13 20 000 000 – Den person som ställer en garanti

Denna uppgift ska endast anges om den person som ställer en garanti inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 20 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange Eori-nummer.

13 21 000 000 – Den person som betalar tull

Denna uppgift ska endast anges om den person som betalar tull inte är samma person som deklaranten. Till exempel ska ett direkt ombud som åtar sig betalningsansvaret för tull fylla i sitt Eori-nummer här.

Ange följande uppgift:

 • 13 21 017 000 – Identifieringsnummer
  Ange Eori-nummer.

14 01 000 000 – Leveransvillkor

Här anger du leveransvillkor.

Denna uppgift är obligatorisk i de fall tullvärdet beräknas på transaktionsvärdet, det vill säga om du också anger koden 1 i dataelement 14 10 000 000 – Värderingsmetod.

Ange följande uppgifter:

 • 14 01 035 000 – Incoterm kod
  Ange leveransvillkor enligt Incoterms. Aktuella koder finns i kodlistan på sidan Koder för import enligt den nya tullagstiftningen.

 • 14 01 036 000 – UN/Locode
  Om du har UN/Locode för destinationsorten eller lastningsplatsen anger du den här. Du behöver då inte fylla i uppgift om land eller plats nedan.

 • 14 01 020 000 – Land
  Om inte UN/Locode anges fyller du i landkoden för destinations- eller lastningslandet här.

 • 14 01 037 000 – Plats
  Om inte UN/Locode anges fyller du i namnet på destinations- eller lastningsplatsen här.

14 03 000 000 – Tullar och avgifter

Här anger du beräkningsgrund och avgiftssatser för de avgifter som ska betalas. Du anger uppgifterna genom att använda dig av olika koder.

Till exempel:

 • A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Koden används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmoms till Skatteverket.

Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT i samma varupost, förutom vid IOSS. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader.

Om deklarerad varukod är 00 ska inga uppgifter om avgiftsberäkning anges (varor som är undantagna i statistikförordningen).

Ange följande uppgifter:

 • 14 03 039 000 – Slag av avgift
  Här anges avgiftskod(erna), till exempel:
  • A00 för tull
  • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
  • 1MT för monetärt tullvärde. Denna kod kan bara användas av företag som är momsregistrerade i Sverige.
 • 14 03 040 000 – Avgiftsunderlag
  Här anger du det värde som du ska använda för att beräkna avgiften på.

  Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga kostnaden för att få varan till EU:s gränsort, men beskattningsgrunden kan även vara en vikt eller ett antal.

  Du ska också ange det monetära tullvärdet om du angett 1MT som avgiftssats.

  För beräkning av beskattningsunderlaget för moms om du angett koden B00 som avgiftssats hänvisar vi till broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.5 MB. (avsnitt 1.0.3).

  Observera att procenttecknet % aldrig ska anges.

 • 14 03 040 041 – Avgiftssats
  För varor som är underkastade tull eller skatt efter värdet anger du den skattesats som framgår av Tulltaxan.

  För varor som är underkastade en tull eller en skatt där avgiften är baserad på till exempel vikt eller styck ska uppgiften inte anges här utan du anger endast beräkningsenhet och kvantitet i separata dataelement.

  Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket.

 • 14 03 040 005 – Beräkningsenhet och kvalificerare
  Om din vara omfattas av en tull eller en skatt baserad på till exempel vikt eller styck anger du beräkningsenheten här.

  Du ska inte ange procenttecknet % här om din vara omfattas av en värdetull.

  Du hittar alla EU-gemensamma beräkningsenheter i Tulltaxan.

  Det finns också nationella beräkningsenheter med kvalificerare:

  Nationella beräkningsenheter med kvalificerare

  Kod

  Beskrivning

  001

  Kontrollavgift per deklaration

  002

  Fast m³ under bark

  006

  Kg svavel i bränslet

  007

  Varje tiondels vikt-% svavel i bränslet (m³)

  099

  Manuell


 • 14 03 040 006 – Kvantitet
  Ange avgiftsunderlag för avgifter som beräknas på måttenheter, t.ex. kilo, liter eller styck.

 • 14 03 040 014 – Belopp
  Ange det belopp som värdetullen ska beräknas på.

14 04 000 000 – Tillägg och avdrag

I de fall värdet på sändningen uppgår till över 20 000 euro anger du här eventuella tillägg och avdrag som har betydelse för att bestämma varans tullvärde, t.ex. frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royaltyer.

Tillämpliga koder hittar du i kodlistan på sidan Koder för import enligt den nya tullagstiftningen.

Exempel

Leveransvillkor i dataelement 14 01 000 000 är angivet till FOB. Du anger då här kostnaden för frakt och eventuell försäkring i svenska kronor fram till platsen för införsel i EU med hjälp av koden AK.

Du ska även ange koder för andra tillägg och avdrag som kan ha betydelse för att bestämma varans tullvärde. Ange först koden och därefter beloppet i svenska kronor.

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

 • Värdet understiger 20 000 euro.
 • Importen är inte av kommersiellt slag.
 • Generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.
 • Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdet.

Ange följande uppgifter:

 • 14 04 008 000 – Kod
  Ange tillämplig unionskod för tillägg eller avdrag.

 • 14 04 014 000 – Belopp
  Ange belopp.

14 05 000 000 – Faktureringsvaluta

Skriv koden för det valutaslag som varufakturan är utfärdad i, till exempel USD.

Om du har varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

14 06 000 000 – Fakturerat totalbelopp

Detta är en frivillig uppgift. Skriv fakturabeloppet för deklarerade varor. Om du har flera varufakturor skriver du det totala beloppet för samtliga fakturor i fakturans valuta

14 07 000 000 – Värderingsindikatorer

I de fall värdet på sändningen uppgår till över 20 000 euro ska du ange uppgifter som visar om det finns andra förhållanden eller situationer som påverkar värderingen av varorna.

En kod bestående av fyra siffror som antingen är 0 eller 1 ska anges. En 1:a visar att det finns en påverkan medan en 0:a visar att ingen påverkan finns.

 • 1:a siffran: Partsförhållande, oavsett om prispåverkan förekommer eller ej.

 • 2:a siffran: Restriktioner för köparen beträffande förfogandet över, eller användningen av, varorna i enlighet med artikel 70.3 a i tullkodexen.

 • 3:e siffran: Försäljningen eller priset är beroende av något villkor eller någon ersättning i enlighet med artikel 70.3 b i tullkodexen.

 • 4:e siffran: Försäljningen är beroende av ett arrangemang enligt vilken en del av intäkterna vid efterföljande försäljning, förfogande eller användning direkt eller indirekt tillfaller säljaren.

Exempel

Varor som omfattas av partsförhållande men inte någon av de andra situationerna medför att koden 1000 ska anges.

Uppgiften kan utelämnas i följande fall:

 • Värdet understiger 20 000 euro.
 • Importen är inte av kommersiellt slag.
 • Generell tullvärdedeklaration har upprättats och angetts i dataelement 12 03 000 000.
 • Tullvärdet fastställs inte enligt transaktionsvärdet.

14 08 000 000 – Fakturerat varupris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan).

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält. Dessa uppgifter lämnas på annan plats i deklarationen.

Summan av det fakturerade varupriset för alla varuposter som ingår i deklarationen ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp om du har lämnat en sådan uppgift i dataelement 14 06 000 000.

14 10 000 000 – Värderingsmetod

Här ska du ange en kod för den värderingsmetod som du har använt för att fastställa de importerade varornas tullvärde.

Du kan ange någon av dessa koder:

Koder till dataelement 14 10 000 000 – Värderingsmetod

Kod

Beskrivning

Tullkodex

1

Transaktionsvärde för importerade varor

Artikel 70

2

Transaktionsvärde för identiska varor

Artikel 74.2 a

3

Transaktionsvärde för liknande varor

Artikel 74.2 b

4

Deduktiv metod

Artikel 74.2 c

5

Metoden för beräknat värde

Artikel 74.2 d

6

Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)

Artikel 74.3


Det vanligaste vid ett normalt köp utomlands är att transaktionsvärdet beräknas enligt kod 1.

14 11 000 000 – Förmåner

I det här dataelementet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodexen. De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot.

Om du har ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet för din vara.

Om du inte yrkar på någon förmånsbehandling skriver du koden 100.

Du ska skriva en tresiffrig kod enligt följande:

Förmånskod, första siffran

Möjliga koder för förmånskod, första siffran

Kod

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen

2

Allmänna preferenssystemet (GSP)

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal, till exempel EFTA)

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (t.ex. varor från Turkiet med ATR-certifikat)


Förmånskod, följande två siffror

Möjliga koder för förmånskod, följande två siffror

Kod

Beskrivning

00

Inget av de följande fallen

10

Tullsuspension

18

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär

19

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis

20

Tullkvot

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär

28

Tullkvot efter passiv förädling

50

Intyg om produktens särskilda karaktär


16 03 000 000 – Destinationsland

Välj en landkod för den medlemsstat i Europeiska unionen där varorna finns när de hänförs till tullförfarandet för fri omsättning.

Om det är känt vid tidpunkten då tulldeklarationen upprättas att varorna ska sändas till en annan medlemsstat efter frigörandet ska emellertid koden för den sistnämnda medlemsstaten anges.
Observera att vid förfarandekod som börjar med 42 eller 63 får SE inte anges som destinationsland.

Uppgiften kan lämnas antingen på huvudnivå, om den gäller för hela deklarationen, eller på respektive varupost.

16 06 000 000 – Avsändningsland

Här anger du landkoden för det land som din vara ursprungligen skickades ifrån.

I de fall det sker en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet. Detta gäller även om uppehållet har gjorts i en medlemsstat. Enbart förvaring på tullager är inte tillräckligt för att byta avsändningsland.

Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Om det förekommer flera avsändningsländer ska du istället ange detta på respektive varupost.

Avsändningsland kan inte vara SE eller EU.

16 08 000 000 – Ursprungsland

Här ska du ange landkoden för det land de aktuella varorna har sitt ursprung i.

 • Uppgiften är obligatorisk om förmånskoden i dataelement 14 11 000 000 – Förmåner börjar med 1.
 • Uppgiften är också obligatorisk i de fall du i dataelement 14 11 000 000 yrkar på en förmånskod som börjar med 2, 3 eller 4 och ursprungslandet skiljer sig åt från förmånsursprungslandet som du anger i dataelement 16 09 000 000 – Förmånsursprungsland.
 • När du anger en förmånskod i dataelement 14 11 000 000 – Förmåner som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU. För att få information måste du i så fall ange koden EU som ursprungsland.

16 09 000 000 – Förmånsursprungsland

 • Om du yrkar på förmånstull i dataelement 14 11 000 000 med en kod som börjar på 2, 3 eller 4 är uppgift om förmånsursprungsland obligatorisk. Förmånsursprungsland anges med landkoden. Det kan inte vara samma landkod som i ursprungsland.

 • Om du yrkar på förmånstull enligt EES-avtalet (varor med ursprung Norge, Island och Liechtenstein) ska detta dataelement lämnas tomt och du ska istället ange ursprungsland i dataelement 16 08 000 000 samt koden Y021 och eventuellt referensnummer i dataelement 12 04 000 00.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.
Uppgiften kan utelämnas vid deklaration i förväg men är annars obligatorisk.

Om varorna befinner sig på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats

  B

  Godkänd plats

  C

  Godtagen plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande koder tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  V

  Identitetsbeteckning för tullkontor

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 047 000 – Tullkontor
  Om varorna ligger på en anvisad plats ska du ange tullkontorsnumret här.

 • 16 15 047 001 – Referensnummer
  Ange tullkontorsnumret. Du hittar alla tullkontorsnummer i Europeiska kommissionen tullkontorslista.

 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  Om typ av plats är angivet som "B" eller "C" anger du godslokalkoden här.

18 01 000 000 – Nettovikt

Här anger du varornas nettovikt i kilogram. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

Observera att punkt används som decimaltecken.

Värdet 0 är endast tillåtet om varukoden är 00.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.

Det är varukoden som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror. Upp till sex decimaler går att ange. Enheten anges inte.

Tulltaxan

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram).

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Observera att om lastpallars vikt anges i transportdokumentet ska denna också ingå i bruttovikten som du anger här, förutom i följande fall:

 1. Lastpallen utgör en separat varupost i tulldeklarationen.
 2. Tullsatsen för varuposten i fråga grundar sig på bruttovikten, och/eller tullkvoten för varuposten i fråga förvaltas på grundval av måttenheten ”bruttovikt”.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara så detaljerad att det går att klassificera varorna utifrån varubeskrivningen.

18 06 000 000 – Kollin

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • 18 06 003 000 – Kollislag
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i Tulltaxan.

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om ett eller flera kollin med samma kollislag och godsmärkning innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kollitalet på en varupost.

  • På nästa varupost/varuposter anger du då 0 i detta dataelement.

  • Om du angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

  • Om du angivit kollislag VQ, VG, VL, VY, VR, VS eller VO för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

 • 18 06 054 000 – Märken
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

18 08 000 000 – CUS-kod

I de fall din vara har en CUS-kod anger du den här. CUS-koden anges i formatet 0000000-0.

Om de berörda varorna omfattas av en Taric-bestämmelse i samband med en CUS-kod, ska CUS-koden tillhandahållas.

CUS-kod är ett identifikationsnummer för kemiska produkter i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Varukoden har tio siffror men är uppdelad i tre dataelement.

Förutom varukoden ska du i vissa fall ange en eller flera tilläggskoder, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning. Det finns också nationella tilläggskoder som ibland ska anges.
Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer

  Här anger du HS-kod (6 siffror).

  I vissa fall kan varukoden anges som endast 00. Detta gäller vissa varor som är undantagna från handelsstatistiska uppgifter. I sådana fall anger du bara 00 i detta dataelement och inget i de övriga dataelementen nedan.

 • 18 09 057 000 – KN-nummer
  Ange de två följande siffrorna som bildar KN-nummer.

 • 18 09 058 000 – TARIC-nummer
  Ange de två sista siffrorna som bildar TARIC-nummer.

 • 18 09 059 000 – TARIC-tilläggsnummer
  Ange eventuella tilläggsnummer till varukoden. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

 • 18 09 060 000 – Nationellt tilläggsnummer
  Ange eventuella nationella tilläggsnummer. Dessa tilläggsnummer framgår av Tulltaxan.

Tulltaxan

19 01 000 000 – Containerindikator

 • Ange 1 om varorna är lastade i en container när de passerar EU:s yttre gräns.
 • Ange 0 om varorna inte är lastade i containrar.

Tänk på att du måste ange containernummer i dataelement 19 07 063 000.

19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över EU:s yttre gräns.

Följande koder är tillämpliga:

Koder för transportsätt till dataelement 19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Post

7

Transport via fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Annat transportsätt (dvs. egen framdrivning)


19 04 000 000 – Transportsätt inrikes

Ange kod för transportsättet vid ankomsten till bestämmelseorten. Det är samma koder som i dataelement 19 03 000 000.

Uppgiften behöver inte anges om importformaliteterna genomförs vid platsen för införsel till EU:s tullområde.

19 07 000 000 – Transportutrustning

Här anger du samtliga containernummer som deklarationen omfattar.

Uppgiften kan utelämnas vid uttag från tullager om inte varorna omfattas av restriktioner där uppgiften om containernummer krävs.

Du ska också peka på vilken varupost som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • 19 07 044 000 – Varureferens
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000.

 • 19 07 063 000 – Containernummer
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen.

19 08 000 000 – Aktivt transportmedel vid gränsen

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar EU:s yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Nationalitet ska endast anges om du i dataelement 19 03 000 000 angett någon av koderna 1, 3–4 eller 8–9.

Ange följande uppgift:

 • 19 08 062 000 – Nationalitet
  Ange landkod för det aktiva transportmedlet.

99 01 000 000 – Kvotens löpnummer

Detta fält fyller du i om det finns en tullkvot för varuposten och du vill yrka på den. Du skriver då in kvotnumret (sexställig kod) i fältet. I Tulltaxan kan du få reda på om det finns en tullkvot.

Du måste ange en förmånskod som slutar på 20, 25 eller 28 i dataelement 14 11 000 000 när du yrkar på en kvot.

Tulltaxan

99 05 000 000 – Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis ett köp, en retur, en reparation, en gåva eller ett lån.

Skriv transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller hela deklarationen, alternativt anges den för respektive varupost.

Koderna hittar du i Tulltaxan.

99 06 000 000 – Statistiskt värde

Här anger du det statistiska värdet, som utgörs av varans värde inklusive frakt och övriga kostnader fram till svensk gränsort.

Observera att detta alltså inte är samma som tullvärdet eller beskattningsunderlaget för mervärdesskatt.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000