Tullverket

Korea, republiken

Ursprungsregler:

ProtokollPDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete, EUT L 127, 2011.

Kumulation:

Bilateral kumulation

Varuomfattning:

Tidtabeller för tullnedsättning finns i bilaga 2-APDF till avtalet.

Ursprungsintyg:

I avtalet förekommer endast en form av ursprungsintyg som benämns ursprungsdeklarationPDF.

Ursprungsdeklaration ska upprättas av en exportör på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer för sändningar där ursprungsvarornas totala värde inte överstiger 6 000 euro.

Endast en så kallad godkänd exportör får upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar där ursprungsvarornas totala värde överstiger 6000 euro. En godkänd exportör är en exportör som har tillstånd från Tullverket att upprätta ursprungsdeklarationer oavsett ursprungsvarornas totala värde.

En exportör som redan är godkänd, det vill säga har tullverkets tillstånd att upprätta fakturadeklaration eller EUR-MED fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas totala värde, behöver inte söka ett nytt. Det befintliga tillståndet inkluderar tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer.

Observera att det i handeln med Korea inte är möjligt att ansöka om ursprungsintyg som bestyrks av Tullverket (varucertifikat EUR.1).

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Vid import till EU:
Resande 1 200 euro - dagskurs i  SEK
Småpaket 500 euro - dagskurs i SEK

Vid import till Korea:
Resande och småpaket 1 000 US-dollar - dagskurs i sydkoreanska Won

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Rådets beslut (2015/2169PDF) av den 1 oktober 2015 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, EUT L 307, 2015. Meddelande om ikraftträdandePDF. Frihandelsavtalet har tillämpats provisoriskt från och med den 1 juli 2011, EUT L 168, 2011PDF.

Uttalanden från kommissionen (2011/265/EU), EUT L 127, 2011PDF.

FrihandelsavtalPDF (2011/265/EU) mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, EUT L 127, 2011.

Bilateralt avtal
_____________      
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000