Tullverket

Honduras

Ursprungsregler:

Associationsavtalet bilaga IIPDF rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Observera att förutom den ordinarie bearbetningslistan (tillägg 1 och tillägg 2 till bilaga II) finns även alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (tillägg 2A till bilaga II).

Förordning 975/2013PDF om undantag från ursprungsreglerna enligt bilaga II till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, som gäller inom ramen för kvoter i fråga om vissa produkter från Honduras.

Kumulation:

Handelsavtalet bilaga II artikel 3. Bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3.1-3.6 i kraft.

Varuomfattning:

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullar finns i bilaga I till handelsavtalet (sidan 137-1330).

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller en deklaration om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument. I detta avtal kallas denna deklaration fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger värdegränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro – 64 000 SEK
Resande 1 200 euro – 12 800 SEK
Småpaket 500 euro – 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Rådets beslut 2012/734/EUPDF, avtal om associering EU-Centralamerika, EUT L 346, 2012 

Provisorisk tillämpningPDF från och med den 1 augusti 2013 med Honduras, Panama och Nicaragua, EUT L 204, 2013

_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000