Tullverket

Ecuador

Från 1 januari 2017 tillämpas frihandelsavtalet EU-Ecuador provisoriskt. Fram till dess fanns en tillfällig lagstiftning som beviljade Ecuador samma förmåner som GSP, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1384/2014PDF och GSP.

Ursprungsregler:

Handelsavtalet bilaga IIPDF (EU-Colombia och Peru) rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Observera att förutom den ordinarie bearbetningslistan (Tillägg 1 och tillägg 2 till bilaga II) finns även alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (Tillägg 2A till bilaga II).

Kumulation:

Handelsavtalet bilaga II artikel 3-4. Bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3 i kraft.

Varuomfattning:

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullar finns i bilaga II till protokollet om anslutning till handelsavtalet. Följande avsnitt avser handeln mellan EU och Ecuador:

Bilaga II, underavsnitt 3. Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Ecuador, tullkategorier, tröskelvolymer för import.

Bilaga IV, avsnitt D. Avveckling av Ecuadors tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier samt kvoter för olika tullkategorier.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller en deklaration om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument. I detta avtal kallas denna deklaration fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger värdegränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Rådets beslut (EU) 2016/2369PDF, provisorisk tillämpning av anslutningsprotokollet till handelsavtalet, L356, 2016

ProtokollPDF om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, för att beakta Ecuadors anslutning L 356, 2016

Rådets beslut 2012/735/EUPDF, handelsavtal, EU-Colombia och Peru, EUT L 354, 2012

_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000