Tullverket

Colombia

Ursprungsregler:

Handelsavtalet bilaga IIPDF rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Observera att förutom den ordinarie bearbetningslistan (tillägg 1 och tillägg 2 till bilaga II) finns även alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (tillägg 2A till bilaga II).

Kumulation:

Handelsavtalet bilaga II artikel 3-4. Bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3 i kraft. 

Varuomfattning:

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullarPDF finns i bilaga I till handelsavtalet. Följande avsnitt avser handeln mellan EU och Colombia:

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt B, underavsnitt IPDF. Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia, tullkategorier, tröskelvolymer för import.

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt APDF. Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier samt kvoter för olika tullkategorier.

Bilaga I, tillägg 2, avsnitt APDF EU-partens införselpriser (ingångspriser) för vissa varor med ursprung i Colombia.

Bilaga I, Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia varukod för varukodPDF.

Bilaga I, Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU varukod för varukodPDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller en deklaration om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument. I detta avtal kallas denna deklaration fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger värdegränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Rådets beslut 2012/735/EUPDF, handelsavtal, EU-Colombia och Peru, EUT L 354, 2012

Provisorisk tillämpningPDF från och med den 1 augusti 2013 med Colombia, EUT L 201, 2013

_______________ 
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000