Tullverket

Ceuta och Melilla

Ursprungsregler:

Rådets förordning nr 82/2001PDF om definition av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete i handeln mellan gemenskapens tullområde och Ceuta och Melilla, EGT L 20, 2001.

Kumulation:

Bilateral kumulation med EUPDF, diagonal eller full kumulation med de länder EU tecknat frihandelsavtal, EGT C 108, 2002.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Protokoll 2,PDF artikel 6 till anslutningsakten för Spanien och Portugal, EGT L 302, 1985.
______________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000