Tullverket

Slutprov för uppgiftslämnare

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Förutsättningen är att du använder ett EDI-system som fått godkända tester. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar du detta till EDI-testfunktionen med e-post.

Här kan du skicka e-post till edi.test@tullverket.se.

Ange företagets organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt vilket system/version som är installerad.  Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som du fått med informationen om företagets tillstånd. När slutproven är godkända får du en bekräftelse via e-post. Via post får företaget sedan ett beslut om produktionsmedgivande och kan efter detta börja skicka och ta emot ärenden, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Gå hit för att läsa mer om produktionsmedgivande.

Förenklat testförfarande

Ett förenklat testförfarande kan användas:

  • när ett företag ”byter organisationsnummer” det vill säga övertar programvara och personal från annat företag som har ett eller flera EDI-tillstånd. Nya tillstånd krävs. Ange orsak till förenklat testförfarande i ansökan.
  • när ett företag enbart byter OFTP-kod. Komplettering av tillstånd krävs.

Gå hit för att läsa mer om hur du ansöker om EDI-anslutning.

Vill ditt företag ha produktionsmedgivande för meddelanden som företaget inte redan har produktionsmedgivande för tidigare ska det testas enligt ordinarie rutin.

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden, kontakta EDI-test.

Kontakta EDI-testfunktionen.

Tullager

Här kan du läsa mer om tullagerförfarandet.

  • Tillstånd TVEUP krävs samt TVOMB om ni avser agera ombud
  • Ni kan agera ombud eller ange er själva som deklarant

Hänförande till tullagerförfarandet

Meddelanden för system till systemlösning vid hänförande till tullagerförfarandet:

CWDS - Standardtulldeklaration
CWDP - Standardtulldeklaration i förväg
CWDA - Anmälan av varors ankomst
CWDR - Rättning av Standardtulldeklaration i förväg
CWDC - Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWDF - Frigjord tulldeklaration
CWAP - Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration

Slutprov hänförande till tullagerförfarandet

Standardtulldeklaration (ger CWDS, CWDF, CWDC och CWAP):
Gå hit för att läsa Slutprov CWDS, version 1.2PDF (2018-05-04)

Standardtulldeklaration i förväg (ger CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC och CWAP):
Gå hit för att läsa Slutprov CWDP eller CWDA version 1.2PDF (2018-05-04) 

Tillståndshavare tullager

Tillstånd:
Privat tullager, EUCWP
Allmänt tullager typ 1, EUCW1
Allmänt tullager typ 2, EUCW2

Meddelanden för system till systemlösning - tillståndshavare för tullager:
CWAC - Acceptansmeddelande från tillståndshavare med allmänt lager
CWAA - Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration från Tullverket till allmänt lager
CWDI - Avvikelserapport från tillståndshavare med allmänt och privat lager

Prenumerationsmeddelanden:
CWRA - Acceptansförfrågan från Tullverket till allmänt lager
CWPR - Medgivande om utlämning från Tullverket till allmänt och privat lager

I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas. Undantaget är tillståndshavare med allmänt lager som avser testa prenumerationsmeddelandet CWRA – Acceptansförfrågan. För registrering av egen kod kontakta EDI-testfunktionen. Slutprov för prenumerationsmeddelande CWPR beställs genom att skicka en e-post till EDI-test som skickar ut ett meddelande vilket ert system ska kvittera.

Slutprov medgivande om utlämning, CWPR:
Gå hit för att läsa Slutprov CWPR, version 1.1, medgivande om utlämningPDF (2018-05-04)

Slutprov acceptansförfrågan, CWRA (ger även CWAC och CWAA):
Gå hit för att läsa Slutprov CWRA, version 1.2PDF (2018-05-04) 

Slutprov avvikelserapport, CWDI:
Gå hit för att läsa Slutprov CWDI, version 1.1, avvikelserapportPDF (2018-05-04)

Här kan du mejla till edi.test@tullverket.se.

Anläggning för tillfällig lagring

Här kan du läsa mer om anläggning för tillfällig lagring.

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring, EUTST

Meddelanden för system till systemlösning - tillståndshavare anläggning tillfällig lagring:

TSPR - Anläggning för tillfällig lagring, medgivande om bortförande är ett meddelande som genereras när varor som ligger på en anläggning för tillfällig lagring hänförs och frigörs till tullagerförfarandet.

Prenumerationsmeddelanden

TSPR – Medgivande om bortförande

Slutprov anläggning för tillfällig lagring

Slutprov beställs genom att skicka en e-post till EDI-test som skickar ett testmeddelande vilket ert system ska kvittera. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.

Medgivande om bortförande – tillståndshavare, TSPR:

Gå hit för att läsa Slutprov TSPR, version 1.1PDF (2018-05-04)

Import

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Om ni har behov av att testa med en egen godslokalkod läggs den upp i företagstestmiljön på begäran. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar som genereras i testmiljön och produktionsmiljön.

Normalförfarande, DNK

Slutprov DNK (ger även DNU, DRT, DBK, OMP):
Gå hit för att läsa Slutprov DNK version 2.2PDF

Omprövning, OMP

OMP - utför slutprovet för DNK och skapa sedan OMP (med samma tull-id). Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. Det vill säga inte bara de som du önskar ska bli ändrade. Detta för att de nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” i meddelandet är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som ändrats ska lämnas på varupost 1.

Förenklat deklarationsförfarande, med begäran om klarering, HNK

Slutprov HNK (ger även HNU, HRT, HBK):
Gå hit för att läsa Slutprov HNK version 2.1Word (2019-06-11)


Förenklat deklarationsförfarande, kompletterande deklaration, TNU

Slutprov TNU (ger även TRT):
Gå hit för att läsa Slutprov TNU version 1.1Word (2019-06-11)

Elektronisk utlämningssedel, UTL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett UTL meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material behöver ni ha en prenumeration på UTL med en egen godslokalkod. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkoden i företagstestmiljön. Skicka sedan ett testärende med meddelande HNK eller DNK. Då kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas.

Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett ZKH meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material behöver ni ha en prenumeration på ZKH med ert organisationsnummer. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av organisationsnummer i företagstestmiljön. Skicka ett testärende med meddelande HNK där ni anger er själva som deklarant. Då kan en klarerad förenklad deklaration (ZKH) skapas.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import, EUEIR.

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, ALI

Gå hit för att läsa Slutprov ALI version 4.0Word (2019-04-01)

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, kompletterande tulldeklaration, TQN

Slutprov TQN (ger även TQR):
Gå hit för att läsa Slutprov TQN version 1.1Word (2019-06-11)

Svarsmeddelande vid kontroll, ZSK

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett ZSK meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material kontaktar ni EDI-testfunktionen för registrering av prenumeration.
Gå hit för att läsa Slutprov ALI med ZSK version 4.0Word (2019-04-01)

Export

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Lastplatskod

Använd lastplatskod ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön.

Om ni har behov av att testa med er egna godslokalkod eller lastplatskod läggs den upp i företagstestmiljön på begäran. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar eller klareringsbevis export som genereras i testmiljön och produktionsmiljön.

Standardtulldeklaration i förväg, UNU

Slutprov UNU (ger även URT, UKO):
Gå hit för att läsa Slutprov UNU,version 3.2PDF (2019-09-11)

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna, UGE

Tillstånd:
- Tillstånd att ta emot elektroniskt exportmedgivande, TVZEM
- Beslut om godkänd plats vid export, TVEXP

För varje inskickad UGE kommer ett ZEM meddelande att skickas tillbaka till er vilken ert system ska kvittera. Det är de av Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM som ska utgöra underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Ett ZEM-meddelande kan även användas för att ta emot en sista version av en klarerad UNU.

I samband med testerna av UGE ska ni även testa de extra fält (klareringsenhet, containernummer, lastplatskod) som gör att ett klareringsbevis export, ZKB, genereras från Tullverket till tredje part vid ett svenskt utfartstullkontor.

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt varupostlistan (ELoI) och skicka dem i original till:
Tullverket, IT-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3, 977 75 LULEÅ

Märk kuvertet med ärendenummer.

Slutprov UGE (ger även ZEM):
Gå hit för att läsa Slutprov UGE inklusive ZEM, version 3.1Word (2019-04-01)

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKB

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett antal ZKB meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

Från och med 1 maj 2019 används inte exportföljedokumentet för anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export.

Tillstånd

Tillstånd till förenklad deklaration, EUSDE
Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export, EUEIR

Dessa två dokumentkoder är obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:

  • 6RDE Registrering i deklarantens bokföring export
  • 6FDE Förenklad deklaration export

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Lastplatskod

Använd lastplatskod ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön.

Taxebestämmande dag

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export, ALE

Gå hit för att läsa Slutprov ALE 1A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)
Gå hit för att läsa Slutprov ALE 1B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

Export kompletterande tulldeklaration, UFF

Gå hit för att läsa UFF Slutprov 1A EUEIR version 4.0Word (2019-04-01)
Gå hit för att läsa UFF Slutprov 1B EUSDE version 4.0Word (2019-04-01)

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett ZKL meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Normalförfarande

Gå hit för att läsa Slutprov UNU,version 3.2PDF (2019-09-11)

URT - rätta valfri uppgift
UKO - skapa ett ärende med egna uppgifter

Förenklat förfarande, godkänd exportör

Gå hit för att läsa Slutprov UGE inklusive ZEM, version 3.1Word (2019-04-01)

Gå hit för att läsa information om tester för meddelande UGE inklusive ZEM, ZKB och utskrift EADPDF (nov 2016)


Elektroniskt klareringsbevis export, ZKB


Gå hit för att mejla EDI-testfunktionnen för test av ZKB.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

Från och med 1 maj 2019 används inte exportföljedokumentet för anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export.

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Taxebestämmande dag

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.

Lastplatskod

Om företaget har för avsikt att använda uppgiften lastplatskod ska du använda koden ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön.

Anmäl export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

Gå hit för att läsa Slutprov ALE 1A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)


Gå hit för att läsa Slutprov ALE 1B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)


Export kompletterande tulldeklaration


Gå hit för att läsa UFF_Slutprov_1A_EUEIR_version_4.0Word (2019-04-01)


Gå hit för att läsa UFF_Slutprov_1B_EUSDE_version_4.0Word (2019-04-01)


Elektroniskt klareringsbevis export, ZKL

Gå hit för att mejla EDI-testfunktionen för test av ZKL.

Summarisk införseldeklaration, ICS eller ENS

Gå hit för att läsa mer om summarisk införseldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska summariska införseldeklarationer, TVEUS.

Slutprov summarisk införseldeklaration, SID:

Gå hit för att läsa Slutprov SID Version 4.0PDF (2014-11-12)

Uppdaterad: 2020-05-11


4000