Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Platser som ersätter tullklareringsområden

Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring.

Tullverket har under en längre tid arbetat med att avgöra vilka platser Tullverket kan godkänna för att anmäla varors ankomst och på vilka platser varorna kan vara i tillfällig lagring. Bilden av vad som kommer att gälla för dessa platser börjar nu klarna.

Anvisade och godkända platser

Varor får bara ankomma till Sverige på vissa typer av platser. De får också bara vara i tillfällig lagring på dessa typer av platser. Platsen för ankomst och platsen för tillfällig lagring kan vara samma geografiska plats, men det behöver inte vara så.

Varor får ankomma till eller vara i tillfällig lagring vid

  • en anvisad plats
  • en godkänd plats.

En godkänd plats kan vara

  • en anläggning för tillfällig lagring
  • en annan godkänd plats.

Dessa platser kommer successivt att ersätta dagens tullklareringsområden allteftersom olika delar av den nya processen för ankomst av varor börjar tillämpas.

Det som skiljer de olika typerna av godkända platser åt är främst hur ansökan görs, om det ställs krav på bokföring eller på journalföring och hur länge man får lagra varor på platsen. Medan varor kan lagras upp till 90 dagar på en anläggning för tillfällig lagring är syftet med en annan godkänd plats att snabbt kunna skingra varorna inom tre dagar, eller alternativt sex dagar om varorna har anmälts enligt transiteringsbestämmelserna av en godkänd mottagare.

Olika behov för olika transportslag

Vilka platser som ska användas var och av vilken aktör beror bland annat på behovet hos den enskilda aktören och i vissa fall på vad Tullverket har beslutat är huvudalternativet för det transportslaget. Det kan göra att hanteringen kommer att se olika ut i exempelvis olika hamnar och terminaler. Ni måste själva se till era flöden och behov för att göra val som fungerar för er.

Tullverket har identifierat ett huvudalternativ för respektive transportslag.

Vägtransport

För vägtransport är huvudalternativet att varorna ska ankomma via en tullväg och att en anmälan om varornas ankomst och deklaration för tillfällig lagring ska lämnas vid ett tullkontor.

Om transporten inte kan ankomma via en tullväg eller på en tid då tullkontoret har öppet ska anmälan om varornas ankomst och deklarationen för tillfällig lagring, i en eller annan form, lämnas på en godkänd plats. För att färdas på en annan väg än en tullväg eller passera ett stängt tullkontor krävs även fortsättningsvis ett trafiktillstånd – ett så kallat beslut om undantag från rutt och tid.

Flygtransport

Huvudalternativet är att luftfartyg som ankommer från ett tredjeland ska ankomma till en internationell unionsflygplats. Eftersom platsen för ankomst är utpekad av Tullverket är den en anvisad plats för anmälan om varors ankomst. Den plats där varorna är i tillfällig lagring utgörs i stället av en godkänd plats på flygplatsens område.

Sjötransport

För sjötransport är huvudalternativet att anmälan om varornas ankomst i första hand bör göras på en godkänd plats, exempelvis en anläggning för tillfällig lagring. Den godkända platsen för anmälan är densamma som den godkända plats där varorna kommer att vara i tillfällig lagring efter anmälan.

Järnvägstransport

Huvudalternativet är att varor som ankommer på järnväg bör transiteras. Ankomstanmälan sker på en plats i enlighet med reglerna om förfarandet för transitering, vanligen vid destinationstullkontoret eller hos en godkänd mottagare.

Läs mer om de olika platserna på sidan om anmälan av transportmedel och varor.

Läs om tillfällig lagring.

Läs om hur du ansöker om annan godkänd plats.

Sidan uppdaterades: