Tullverket

2018-01-26

Nyhet

Ny genomförandeplan för programmet Elektronisk tull

Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen.

I Tullverkets genomförandeplan finns ett 30-tal projekt som ska genomföras mellan 2013 och 2023. Målet med dessa projekt är att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen (ekonomiska aktörer) ska vara digitalt. Syftet med genomförandeplanen är att Tullverket ska klara den omställning som krävs enligt villkoren i tullagstiftningen. Planeringen utgår från den tidsplan som finns i EU-kommissionens plan för införande, MASP (Multi Annual Strategic Plan), och de resurser som finns tillgängliga. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas.

Förändringar

Under det närmaste året kommer arbetet att fokuseras på anmälan av varor och transportmedel, tillfällig lagring och omställning av importproceduren. Projektet anmälan av varor och transportmedel kommer också att behandla utförsel av vägtransporter vid Norgegränsen. Däremot kommer omställningen av exportproceduren att skjutas på framtiden. Detsamma gäller vidareutvecklingen av transiteringssystemet NCTS. Anledningen till dessa justeringar är framför allt ändringar som EU-kommissionen har gjort i MASP.

Omprövningar av tillstånd

En stor del av omställningsarbetet är att ompröva tillstånd för att de ska stämma med villkoren i den nya lagstiftningen. Samtliga tillstånd ska vara omprövade senast den 1 maj 2019.

Just nu pågår omprövning av kredittillstånd, tullagertillstånd, tillstånd till reguljär fartygslinje och förenklat deklarationsförfarande. Under hösten 2018 beräknas samtliga kredittillstånd vara omprövade. Klart sedan tidigare är AEO (godkänd ekonomisk aktör).

I april påbörjas omprövningen av tillstånd till anläggning för tillfällig lagring samt de tre transiteringstillstånden godkänd avsändare, godkänd mottagare och TIR-transitering. De tillstånd som rör import och export ligger längre fram i tiden då de är kopplade till införandet av de nya import- och exportsystemen.

Tullverket kommer att ändra arbetssätt när vi omprövar tillstånd till anläggning för tillfällig lagring genom att vi enbart kommer att granska tillståndskriterierna. Detta arbetssätt skiljer sig alltså mot införandet av det nya tullagerförfarandet där vi även bedömer den elektroniska uppgiftslämningen.

Tillstånd som inte är tidsbegränsade kan ni använda till dess de har omprövats, dock som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar er när det är dags att ompröva ett tillstånd.

Tidsbegränsade tillstånd som är utfärdade enligt den tidigare lagstiftningen kan ni använda giltighetstiden ut, dock som längst till den 1 maj 2019. Här måste ni själva bevaka giltighetstiden och ansöka om ett nytt tillstånd när det blir aktuellt.

Titta på den uppdaterade genomförandeplanen. 

Läs mer om framtida tullhantering

Läs mer om tillstånd i förändring.

Uppdaterad: 2018-02-01