Tullverket

2017-01-30

Nyhet

Ny genomförandeplan beslutad

Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas.

Syftet med genomförandeplanen är att Tullverket ska klara den omställning som krävs när den nya tullkodexen (UCC) införs utifrån den tidsplan som finns i lagstiftningen och de resurser som finns tillgängliga.

Det är främst förändringar i kommissionens planeringsinstrument (MASP, Multi Annual Strategic Plan) som har lett till justeringar av planen. I första hand handlar det om förskjutningar i tidsplanen av olika införanden.

Omställningen av exportproceduren har precis påbörjats och kommer att pågå fram till slutet av år 2019.

Flera införanden skjuts fram

Arbetet med anmälan av transportmedel och varors ankomst samt tillfällig lagring fortsätter. Flera medlemsstater arbetar just nu intensivt med frågor som är kopplade till detta. Tullverket har valt att göra fördjupade analyser av ankomst av transportmedel och varor under 2017 för att säkerställa en hantering som följer lagstiftningen och som fungerar i praktiken för Tullverket och för näringslivet.

Införandet av tillfällig lagring kommer att flyttas fram för att kunna samordnas med övrigt uppgiftslämnande som är kopplat till transportmedel och varors ankomst. Det beräknas starta under år 2018.

Mer information

Tullverkets genomförandeplanen
Registrerad exportör
Tullager
Ny EU-gemensam tullagstiftning

Uppdaterad: 2017-02-09