Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya rutiner vid begäran av tullfrihet för varor som importeras för undersökning, analys eller provning

Från och med den 15 januari 2020 är det nya rutiner för att deklarera varor som ska importeras för undersökning, analys eller provning.

De nya rutinerna införs för att säkerställa att de importerade varorna används för de avsedda ändamålen och att eventuella restprodukter hanteras på sätt som Tullverket godkänt.

Du måste skicka in intyg om avslut

I och med de nya rutinerna blir det obligatoriskt att skicka in ett intyg om avslut, även kallat resultatintyg, efter avslutad analys, undersökning eller provning.

I intyget ska det framgå

  • om varorna har förbrukats helt eller om varorna förstörts under undersökningen, analysen eller provningen
  • om restprodukter har uppstått.

Om restprodukter uppstår

Om restprodukter uppstår beskriver du hur du önskar att dessa ska hanteras efter avslutad undersökning, analys eller provning.

Skicka ditt intyg till Tullverket

Efter avslutad undersökning, analys eller provning skickar du ditt resultatintyg inom 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta analysen, undersökningen eller provningen har löpt ut. Du postar ditt intyg till:

Tullverket
Box 272 45
102 53 Stockholm

Identitet

Tänk på att varan eller varorna du importerar för undersökning, analys eller provning måste vara märkta på sådant sätt som gör det möjligt att identifiera dessa från importtillfället till undersökning, analys eller provning är avslutad.

Nya dokumentkoder

Nya dokumentkoder ska anges i din deklaration i Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:

  • Kod 407A – om varorna förbrukas helt eller förstörs under undersökningen, analysen eller provningen.
  • Kod 407B – om restprodukter uppstår efter undersökningen, analysen eller provningen.

Ange rätt datum

Efter dokumentkoden anger du datumet för sista dag då resultatintyget ska vara hos Tullverket. Det datumet ska

  • inkludera tid som behövs för undersökning, analys eller provning plus 30 dagar för administration
  • anges i formatet ÅÅÅÅMMDD – om datumet anges i fel format kommer ärendet att avvisas i TDS.

Tullverket bestämmer hur lång tid du får för att slutföra undersökningarna, analyserna, provningarna och de administrativa formaliteterna. Om det behövs kan Tullverket förlänga tiden efter ansökan.

Individuell garanti

Vid import av varor där restprodukter uppstår efter undersökning, analys eller provning (Kod 407B) och om det statistiska värdet överstiger 50 000 kronor ska deklaranten ställa individuell garanti. Garantin ska omfatta tullavgifter för de företag som är registrerade hos Skatteverket och tullavgifter samt moms för de företag som inte är registrerade hos Skatteverket.

Beloppet ska sättas in på ett bankgiro-konto, beroende på vilken ort ärendet hanteras på. Alternativt kan importören besöka närmaste tullkontor för att göra en kontant deposition.

När kan garantin återställas?

Om restprodukterna under övervakning förstörs eller med Tullverkets godkännande exporteras återställs garantin. Att restprodukterna exporteras godkänns dock endast i undantagsfall. Uppstår en tullskuld övergår ställd garanti (deposition) till att täcka tull och eventuell moms. Eventuellt resterande belopp betalas tillbaka.

Om resultatintyget inte presenteras i tid

Om resultatintyget inte presenteras till Tullverket inom bestämd tidsfrist ska tullavgifter enligt tulltaxan och moms betalas för importvarorna.


Läs mer om vad som gäller för varor som importeras för undersökning, analys eller provning.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)