Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner

Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm.

Det betyder att den tidigare värdegränsen på 500 kronor för tullbefrielse och skattefrihet för gåvor nu höjs tillfälligt till 1 600 kronor, under vissa förutsättningar, med stöd av reglerna för försändelser av ringa värde. Värdegränsen 500 kronor gäller fortfarande för alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror.

Försändelse av ringa värde

Tullbefrielse medges, precis som tidigare, för varor med ett sammanlagt värde av högst 1 600 kronor. Nu är det också skattefritt upp till samma belopp, i de fall det är en försändelse som uppfyller kriterierna för att räknas som gåva. Däremot beviljas varken tullbefrielse eller skattefrihet för alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror enligt bestämmelserna om försändelser av ringa värde.

Begäran om tullbefrielse för gåvoförsändelser som faller inom ramen för försändelse av ringa värde gör du i tulldeklarationen genom att ange förfarandekod C07 i fält 37, andra delfältet.

Gåvoförsändelse

Tullbefrielse och skattefrihet medges för gåvoförsändelser med ett sammanlagt värde av högst 500 kronor. För alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak och tobaksvaror gäller särskilda regler. Läs mer om dessa varor under nästa rubrik.

Begäran om tullbefrielse för gåvoförsändelse gör du i tulldeklarationen genom att ange förfarandekod C08 i fält 37, andra delfältet.

Gåvor som innehåller alkohol, tobak eller parfym

Om försändelsen innehåller alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror, kan det vara förmånligare att tillämpa bestämmelserna om tullbefrielse för gåvoförsändelser. Det gör du genom att ange C08 i fält 37, andra delfältet i tulldeklarationen. Detta eftersom tullbefrielse inte medges för dessa varor enligt reglerna för försändelser av ringa värde.

Tullbefrielse medges för dessa varor upp till värdegränsen 500 kronor, och inom den bestämda mängdgränsen av alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror. Skattefrihet medges däremot aldrig för alkoholhaltiga produkter och tobak eller tobaksvaror. För att få skattefrihet för parfymer och luktvatten gäller värdegränsen om 500 kronor, samt att innehållet får uppgå till 50 gram parfym eller 0,25 liter luktvatten.

Du begär tullbefrielse genom att ange förfarandekod C08 i fält 37 (andra delfältet) i tulldeklarationen.

Det här är en gåva

En gåva är en vara som

  • skickas vid ett enstaka tillfälle
  • skickas från en privatperson till en annan privatperson (inte från ett företag till en privatperson)
  • är för privat bruk
  • skickas utan någon som helst betalning av mottagaren.

Översikt – vad som gäller beroende på värdet av gåvorna i en försändelse

Högst 500 kronor

Tullbefrielse och skattefrihet gäller för gåvorna. Undantag alkohol och tobak eller tobaksvaror där endast tullbefrielse medges. För att få tullbefrielse för dessa varor gäller dessutom en viss mängdgräns. För parfym och luktvatten kan både tullbefrielse och skattefrihet medges, men även här gäller förutom värdegränsen 500 kronor också en viss mängdgräns. Tillämpa bestämmelserna för gåvoförsändelser genom att ange C08 i fält 37, andra delfältet.

Högst 1 600 kronor

Tullbefrielse och skattefrihet gäller för gåvorna. Gäller inte för alkoholhaltiga produkter, parfymer och, luktvatten, tobak eller tobaksvaror. Tillämpa bestämmelserna för försändelse av ringa värde genom att ange C07 i fält 37, andra delfältet.

Värde över 1 600 kronor och högst 7 000 kronor

Tullbefrielse och skattefrihet gäller för de gåvor som har ett sammanlagt värde av högst 500 kronor. Undantag gäller för alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror som endast kan bli tullbefriade inom värdegränsen på 500 kronor och inom den bestämda mängdbegränsningen. Alkoholhaltiga produkter och tobak eller tobaksvaror blir aldrig skattefria. För övriga saker i paketet tillkommer moms samt en schablontullsats på 2,5 procent och eventuellt andra skatter. Tillämpa bestämmelserna för gåvoförsändelser genom att ange C08 i fält 37, andra delfältet.

Värde över 7 000 kronor

Tullbefrielse och skattefrihet gäller för de gåvor som har ett sammanlagt värde av högst 500 kronor. Undantag gäller för alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror som endast kan bli tullbefriade inom värdegränsen på 500 kronor och inom den bestämda mängdgränsen. Alkoholhaltiga produkter och tobak eller tobaksvaror blir aldrig skattefria. För övriga saker i paketet tillkommer moms, tull och eventuellt andra avgifter som om det vore en vanlig importförsändelse. Tillämpa bestämmelserna för gåvoförsändelser genom att ange C08 i fält 37, andra delfältet.

Bakgrund till bestämmelserna


De nya bestämmelserna som Tullverket har beslutat om utgår från en dom i kammarrätten i Stockholm i den 13 februari 2019. Det betyder att de nya reglerna redan har börjat gälla och ska tillämpas omgående.

Kammarrättens dom innebär, enligt Tullverkets mening, att för gåvoförsändelser ska skattefrihet beviljas med stöd av 2 kap. 2 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. under samma förutsättningar som gäller när tullfrihet medges med stöd av artikel 23 i förordning (EG) nr 1186/2009.

Observera att de här reglerna för gåvoförsändelser är tillfälliga. Den 1 januari 2021 kommer möjligheten för medlemsstaterna att medge skattefrihet vid import av varor med ett sammanlagt värde mellan 10 och 22 euro (försändelser av ringa värde) att tas bort. Det innebär att gällande nationell lagstiftningen kommer att ändras i samband med detta.

 

Bestämmelserna om försändelser av ringa värde finns artiklarna 23–24 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. 

Bestämmelserna om tullbefrielse för gåvoförsändelser finns i artiklarna 25–27 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)