Tullverket

2018-09-13

Nyhet

Antidumpning, viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn från Thailand

Inledande översyn

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. De åtgärder som för närvarande är i kraft är den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning 875/2013, senast ändrad genom rådets förordning 307/2014.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C322