Tullverket

2018-07-02

Nyhet

Antidumpning, stålprodukter

Skyddsåtgärdsundersökning, två ytterligare produktkategorier tas med i pågåend undersökning

Den 26 mars 2018 inledde kommissionen en skyddsåtgärdsundersökning beträffande import av vissa stålprodukter. Det har därefter kommit till kommissionens kännedom att två
stålproduktkategorier inte ingick i den förteckning över produkter som omfattas av undersökningen. Dessa två ytterligare produktkategorier bör därför tas med i den pågående undersökning, olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd samt olegerad tråd.

Läs mer i EUT (2018/C 225/07).