Tullverket

Vägledande förteckning över varor som kan importeras tullfritt för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielse från tull och moms gäller under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Här hittar du en förteckning över vilka varor som kan omfattas. Listan ska enbart ses som vägledande.

Varukoderna på listan är bara ett förslag. Som vanligt måste du själv bedöma din vara för att se om den stämmer med förslaget.

Läs mer om vad som gäller för denna tull- och momsfrihet.


Vägledande förteckning över varor som kan importeras tullfritt


Produktnamn

Varu-/produktbeskrivning

KN-nummer

1
Medicinska instrument och apparater
Respiratorer för intensivvård (inbegripet "sub-intensive care")


Medicinska ventilatorer (apparater för konstgjord andning)


ur 9019 20 10

ur 9019 20 20
ur 9019 20 90

Flödesdelare

ur 9019 20

Andra apparater för syreterapi inbegripet syretält

ur 9019 20 90

Extrakorporeal membranoxygenering

ur 9019 20 90

2

Monitorer


Monitorer för flera parametrar, även bärbara varianter

ur 8528 52 91

ur 8528 52 99

ur 8528 59 00

3Pumpar


Peristaltiska pumpar för enteral näring
Infusionspumpar för läkemedel
Sugpumpar

ur 9018 90 50

ur 9018 90 84

ur 8413 81 00

Andningssonder

ur 9018 90 50

4


Slangar eller tuber

Endotrakealtuber

ur 9018 90 60

ur 9019 20 90

Sterila slangar eller tuber

ur 3917 21 10 till

ur 3917 39 00

5


Hjälmar

CPAP/NIV-hjälmar

ur 9019 20 90

6


NIV ansiktsmasker

NIV ansikts- och oronasala masker

ur 9019 20 90

7

Sugsystem/-maskiner

Sugsystem

ur 9019 20 90

Elektriska sugmaskiner

ur 9019 20 90

ur 9018 49 90

ur 9018 90 84

ur 8543 70 90

8

Fuktningsanordningar

Fuktningsanordningar

ur 8415

ur 8509 80 00

ur 8479 89 97

ur 9019 20 90

9


Laryngoskop

Laryngoskop

ur 9018 90 20

10


Medicinska förbrukningsvaror

Intuberingssatser

Laparoskopiska saxar

ur 9018 90

Sprutor, med eller utan kanyl

9018 31

Rörformade kanyler och suturnålar

ur 9018 32

Kanyler, katetrar o.d.

ur 9018 39

Kit för kärlaccess

ur 9018 90 84

11


Övervakningsstationer
Apparater för övervakning av patienter
Andra apparater för elektrodiagnostik

Stationer för central övervakning inom intensivvård

Pulsoximetrar

ur 9018 90


ur 9018 19 10


Apparater för övervakning av patienter, för samtidig övervakning av två eller flera parametrar, inbegripet bärbara apparater

Andra apparater för elektrodiagnostik

9018 19 109018 19 90

12


Bärbara ultraljudscanners

Bärbara ultraljudscanners

ur 9018 12 00

13


Elektrokardiografer

Elektrokardiografer

ur 9018 11 00

14Datortomografisystem/-scanners

Datortomografisystem

ur 9022 12,

ur 9022 14 00

15

Masker

Ansiktsmasker av textil, utan utbytbara filter eller mekaniska delar, inbegripet kirurgiska masker och ansiktsmasker för engångsbruk av bondad duk, inbegripet N95-ansiktsskydd (particulate respirators)
FFP-masker

ur 6307 90 10

6307 90 93
6307 90 95

Kirurgiska masker av papper

ur 4818 90 10

ur 4818 90 90

Gasmasker med mekaniska delar eller med utbytbara filter för skydd mot biologiska agenser, inbegripet sådana masker med ögonskydd eller ansiktsvisir

ur 9020 00 10

16

Handskar

Plasthandskar

ur 3926 20 00

Gummihandskar för kirurgiskt bruk

4015 11 00

Andra gummihandskar

ur 4015 19 00

Handskar av trikå, impregnerade eller belagda med plast eller gummi

ur 6116 10

Handskar, av annan textilvara än trikå

ur 6216 00

17
Ansiktsvisir

Ansiktsvisir för engångsbruk och återanvändning

Plastvisir (som täcker mer än ögonen)

ur 3926 90 60

18Glasögon

Skyddsglasögon

ur 9004 90 10

ur 9004 90 90

19


Overaller

Ogenomträngliga rockar av olika typer, i olika storlekar

Skyddskläder för kirurgiskt eller medicinskt bruk, av filt eller bondad duk, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade (vävnader enligt nr 5602 eller 5603)
Andra skyddskläder

Skyddskläder

ur 3926 20 00

Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar) för alla ändamål, av mjukgummi

ur 4015 90

Kläder och tillbehör till kläder

ur 4818 50 00

Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

ur 6113 00 10

ur 6113 00 90

Andra kläder av trikå

ur 6114

Skyddskläder för kirurgiskt eller medicinskt bruk, av filt eller bondad duk, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade (vävnader enligt nr 5602 eller 5603). Här ingår även kläder av spunbond.

ur 6210 10

Andra skyddskläder av gummibehandlade textilvävnader eller vävda vävnader som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade (vävnader enligt nr 5903, 5906 eller 5907)

ur 6210 20
ur 6210 30

ur 6210 40

ur 6210 50

Andra skyddskläder (t.ex. rockar, förkläden och overaller) avsedda att skydda bäraren mot potentiellt smittsamt material (inte av trikå)

ur 6211 32
ur 6211 33
ur 6211 39
ur 6211 42
ur 6211 43

ur 6211 49

20

Skoöverdrag och skoskydd

Skoöverdrag och skoskydd

ur 3926 90 97

ur 4016 99 97

ur 4818 90 10

ur 6307 90 98

21Mössor

Skärmmössor

ur 6505 00 30

Hattar och andra huvudbonader, hårnät av alla slags material

ur 6505 00 90

Andra huvudbonader, även ofodrade eller ogarnerade

ur 6506

22

Termometrar

Vätskefyllda termometrar, för direkt avläsning

Inbegripet kvicksilvertermometrar av standardtyp för kliniskt bruk

ur 9025 11 20

ur 9025 11 80


Digitala termometrar eller infraröd-termometrar för placering på pannan

ur 9025 19 00


23Handtvål

Tvål och organiska ytaktiva produkter för kroppsvårdsändamål

ur 3401 11 00

ur 3401 19 00

Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat

Tvål i annan form

ur 3401 20 10

ur 3401 20 90

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål) - katjonaktiva

ur 3402 12

Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska

eller kräm, i detaljhandelsförpackningar, även innehållande tvål

ur 3401 30 00

24Väggmonterad dispenser för handdesinficeringmedel

Väggmonterad dispenser för handdesinficeringmedel

ur 8479 89 97

25

Vatten/alkohol-lösningar, i liter

Odenaturerad etylalkohol, innehållande minst 80 volymprocent etylalkohol

ur 2207 10 00

Denaturerad etylalkohol, oavsett alkoholhalt

ur 2207 20 00

Odenaturerad etylalkohol, innehållande mindre än 80 volymprocent etylalkohol

ur 2208 90 91

ur 2208 90 99

26
3% väteperoxid, i liter
Väteperoxid, i förpackningar som desinfektionsmedel för rengöring av ytor

Väteperoxid, även i fast form (i förening med karbamid)

ur 2847 00 00

Väteperoxid, i bulk

Handdesinficeringsmedel

ur 3808 94

Andra desinficeringsmedel

27

Akutvagnar m.m.

Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade

ur 8713 90 00

Bårar och bårvagnar för att förflytta patienter inom sjukhus, kliniker etc.

ur 9402 90 00

28


Instrument för RNA-extraktion

Instrument för RNA-extraktion

ur 9027 80

29


Satser för COVID-19-diagnostik

Instrument och apparater för diagnostik

Satser för Coronavirus-diagnostik

Diagnostiska reagens baserade på immunologiska reaktioner

ur 3002 13 00

ur 3002 14 00

ur 3002 15 00

ur 3002 90 90

Diagnostiska reagens baserade på polymeras-kedjereaktion (PCR)-nukleinsyratest

ur 3822 00 00

Instrument för användning i kliniska laboratorier för in vitro-diagnostik

ur 9027 80 80

Provtagningssatser


ur 9018 90

ur 9027 80

Sats med svabb och transportmedium för virus: ett kärl innehållande ett odlingsmedium för bibehållande av ett virusprov och en pinne med topp av bomull eller syntetiskt material för provtagning, förpackade tillsammans


ur 9027 80

30Vadd m.m.

Vadd, förbandsgas, bindor, bomullspinnar och liknande artiklar

ur 3005 90 10

ur 3005 90 99

31


Utrustning för upprättande av fältsjukhus

Sjukhussängar

ur 9402 90 00

Tält

ur 6306 22 00,

ur 6306 29 00

Plasttält

ur 3926 90 97

32
Läkemedel/Vacciner

LäkemedelVäteperoxid i form av läkemedel

Paracetamol

Hydroklorokin

Lopinavir/Ritonavir

Remdesivir

ur 3003 90 00

ur 3004 90 00

Tocilizumab (oblandat, blandat eller föreliggande i avdelade doser)

ur 3002 13 00
ur 3002 14 00
ur 3002 15 00

Vacciner

COVID-19-vacciner

ur 3002 20 10

33
Steriliseringsapparater för medicinskt, kirurgiskt eller laboratoriebruk

Steriliseringsapparater för medicinskt, kirurgiskt eller laboratoriebruk

ur 8419 20 00

34Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol)

Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol)

ur 2905 12 00

35
Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider

ur 2909

36Myrsyra

Myrsyra och salter av myrsyra

ur 2915 11 00

ur 2915 12 00

37


Salicylsyra

Salicylsyra och salter av salicylsyra

ur 2918 21 00

38
Engångsdukar av textilvaror enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska ingrepp

Engångsdukar av textilvaror enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska ingrepp

6307 90 92

39Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
Dynor, huvudsakligen av bondad duk men vidare bearbetade

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

ur 5603 11 10

ur 5603 94 90

Dynor, huvudsakligen av bondad duk men vidare bearbetade till andra former, t.ex. fållade dynor eller dynor som sammanfogats i flera lager, även konfektionerade dynor av bondad duk för sjukhussängar

ur 6307 90 98

40

Artiklar av sådana slag som används till kirurgiskt, medicinskt eller sanitärt bruk, inte i detaljhandelsförpackningar

Papperslakan

ur 4818 90

41

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade

ur 7017 10 00ur 7017 20 00

ur 7017 90 00

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av plast

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av plast

ur 3926 90 97

42

Flödesmätare "Thorpe tube" för syre 0-15 L/min

En Thorpe tub-flödesmätare är sammansatt av in- och utloppsportar, en regleringsmekanism, en ventil och ett klart, avsmalnande mätrör. Det kan kopplas till olika källor för medicinsk gas, såsom centraliserade system, gasflaskor, koncentrationsanordningar eller kompressorer. Standard (absoluta, utan kompensation) och tryckkompenserade varianter, lämpliga för specifika flödesintervall.

ur 9026 80 20

ur 9026 80 80

9026 10 21

9026 10 81

43

Kolorimetriska CO2-detektorer "Colorimetric end tidal CO2 detector"

För engångsbruk, i storlekar avpassade för endotrakealtuber för barn eller vuxna

ur 9027 80

44

Röntgenfilm och röntgenplåtar


Bladfilm, strålningskänslig och oexponerad

3701 10 00

I rullar, strålningskänslig och oexponerad

3702 10 00

45

Saneringstunnlar eller -kammare

Bärbara saneringskammare utrustade med sprejutrustning eller sprejkammare avsedda att gå in i eller igenom för tvättning av personer i sanerings- eller steriliseringssyfte

ur 8424 89 70


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000