Tullverket

Frågor och svar om planen för införandet av tullkodexen

Vi svarar på de vanligaste frågorna om planen för införandet.

Frågorna är indelade i frågor om

Förenklad deklaration import

Principen med förenklade deklarationer kommer alltså att vara kvar, men ytterligare uppgifter kommer att krävas, t.ex. varukoder. Avgifter kommer inte att tas ut förrän i den kompletterande deklarationen.

 

Kommer en varukod som är angiven i den förenklade deklarationen att kunna ändras i den kompletterande deklarationen utan formell omprövning eller ändring?

Tullverket får återkomma kring förutsättningarna för att ändra en kompletterande deklaration efter förenklad deklaration i det nya importsystemet när vi har kommit längre i analysarbetet.

Vilka skillnader och fördelar kommer det nya systemet för förenklat förfarande att medföra för importören? Finns det till exempel fördelar i form av kredittid för tullavgifter? Det verkar ju som att uppgiftslämnandet inte kommer att skilja sig så mycket åt jämfört med standardtulldeklarationen.


Varför kommer det då att finnas kvar?

Det kan vara så att vissa aktörer ändå ser ett värde, exempelvis om det handlar om varor som måste frigöras snabbt för att inte riskera att förstöras.

Kommer det att bli ett krav på att ange värde i den förenklade deklarationen?

Uppgift om värde är ingen obligatorisk uppgift i bilaga B i kompletteringsförordningen. Det finns däremot ett antal frivilliga uppgifter som medlemsstaterna kan bestämma om de ska kräva in. Vi kommer att närmare utreda vilka av de frivilliga uppgifterna vi kommer att kräva in i Sverige, så vi får återkomma till detta.

Summarisk införseldeklaration

Vilka aktörer kan lämna uppgifter? Måste uppgiftslämnaren vara etablerad i EU?

Du behöver inte vara etablerad i EU för att lämna en summarisk införseldeklaration. Vem som helst kan vara uppgiftslämnare.

Gäller kravet på summarisk införseldeklaration även flygcateringföretagen, dvs. proviantering?

Det behöver inte lämnas en summarisk införseldeklaration för flygcatering.

Detta framgår av artikel 104.1 l iii i kompletteringsförordningen, där det står att kravet på en summarisk införseldeklaration ska frångås för livsmedel och andra produkter avsedda för konsumtion eller försäljning ombord på fartyg och luftfartyg.

Transitering

Vad gäller transiteringsdeklarationen, vilka andra krav kommer det att bli där? Varukod med 10 siffror? Separata varuposter?

Det som diskuterats är HS-undernummer, det vill säga en varukod med 6 siffror.

Det kravet finns redan idag under vissa förutsättningar; uppgiften ska anges ”om transiteringsdeklarationen upprättas samtidigt med eller i anslutning till en tulldeklaration i vilken uppgift om varukod anges och det är en och samma person som upprättar de båda deklarationerna”.

I klartext betyder det att om t.ex. samma juridiska person upprättar en exportdeklaration som sedan följs av en transiteringsdeklaration, då blir det en A-uppgift som ska anges på minst 6-ställig nivå.

Idag måste man manuellt kontrollera att man inte överskrider sitt garantibelopp. Blir det så även framöver? Man kan inte använda belopp även om transiteringen är avslutad.

I e-tjänsten Garantier kan man se aktuellt belopp. Vi tar med oss frågan och återkommer – just nu pågår en diskussion på EU-nivå.

Export

Ska ombuden lämna anmälan vid utförseltullkontoret eller vem ska göra det när det gäller expressfrakt?

Artikel 267.2 i tullkodex reglerar vem som ska lämna meddelandet IE507 ”Anmälan av varor till utförseltullkontoret”. Ansvarig för att lämna meddelandet är den person som för ut varorna eller den som tar på sig ansvaret att transportera varorna innan de förs ut ur EU:s tullområde.

Vi ska analysera ansvariga uppgiftslämnare framöver. Vi har precis startat arbetet och har inte hunnit så långt.

Kan alla meddelanden skickas av ombud?

Ja alla meddelanden kan skickas av ombud.

Kommer det att finnas kvitteringsmeddelanden när man har skickat in ett meddelande?

Det kommer en kvittens på att meddelandet är tekniskt mottaget, vilket innebär att

  • meddelandet i sin helhet är överfört, läsbart och validerat strukturmässigt
  • uppgiftslämnaren har produktionsmedgivande konfigurerat hos Tullverket
  • den elektroniska signaturen stämmer med den som uppgiftslämnaren utger sig för att vara.

Det är den kvittensen som kommer från Tullverkets mottagningsfunktion.

Övrigt

Har varje medlemsstat sin egen införandeplan?

På EU-nivå finns det datum fastlagda i tullkodexen och arbetsprogrammet. Dessutom finns en plan i form av Multi Annual Strategic Plan – Customs (MASP C). Denna planering är gemensam för alla medlemsstater.

Inom ramen för vad som sägs i dessa olika delar utformar medlemsstaterna sina respektive nationella planer.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)