Tullverket

Personuppgifter i Tullverkets webbtjänster

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i Tullverkets webbtjänster som kräver inloggning.

Ändamål med behandlingen

Vid användning av Tullverkets webbtjänster behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

  • identifiera dig,
  • kontrollera din inloggnings äkthet,
  • handlägga dina inlämnade handlingar, samt för att
  • arkivera din inlämnade handlingar och ditt godkännande av villkoren för tjänsten.

När vi tagit emot dina uppgifter behandlar vi dem i datasystemet. Vi kan även behandla dina uppgifter vid ett senare tillfälle om vi till exempel beslutar att göra en efterkontroll av de uppgifter som du lämnat i tulldeklarationen eller i annan handling.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Om du vill ta bort dina personuppgifter från Tullverkets webbtjänster som kräver inloggning anmäler du det i nedanstående formulär. Om du inte loggar in så tas dina personuppgifter bort automatiskt efter ett års inaktivitet.


Uppdaterad: 2017-04-24Captcha *