Tullverket

Personuppgifter i tjänsten anmälan till kurser och informationsträffar

I denna tjänst kan du anmäla sig till kurser och informationsträffar som Tullverket arrangerar. Med kurser och informationsträffar avses i denna text de utbildningar, kurser, seminarier, konferenser, e-kurser och andra evenemang som Tullverket arrangerar.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med anmälningar till aktiviteter arrangerade av Tullverket. Information om hur du kontaktar oss finns under kontakta oss.

Ändamål för behandling

Vid anmälan till Tullverkets aktiviteter behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • Administrera ditt deltagande i aktiviteten
  • Verkställa betalningen av eventuell avgift i samband med aktiviteten.
  • Följa upp och föra statistik över vilka organisationer och målgrupper som deltagit i Tullverkets aktiviteter. Ingen statistik sammanställs på individnivå.
  • be dig deltaga i kundundersökningar som gäller våra utbildningar.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Uppdaterad: 2016-11-20Captcha *