Tullverket

Fartygsklarering

All kommunikation med Tullverket som rör ankomst av fartyg ska ske elektroniskt via den myndighetsgemensamma portalen för fartygsrapportering Maritime Single Window (MSW).

Maritime Single Window (MSW) är en myndighetsgemensam portal för fartygsrapportering som har tagits fram i samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. MSW förvaltas av Sjöfartsverket.

Läs mer om vilka uppgifter du behöver lämna via MSW.

Alla måste rapportera

Rapporteringskravet gäller för alla fartyg som kommer in i svenskt tullområde. Det finns undantag för vissa typer av fartyg, exempelvis för fartyg som ankommer från en plats inom EU:s tullområde utan last eller passagerare, statsfartyg, bärgningsfartyg, fritidsfartyg, fartyg i inrikes trafik och fartyg som omfattas av ett tillstånd till reguljär fartygslinje.

Läs mer om undantagen från rapporteringskravet i MSW i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning, 4 kap. 6–10 §§PDF.

Läs om tillstånd till reguljär fartygslinje.

Du behöver lämna en förhandsanmälan för ditt fartyg senast 24 timmar innan fartyget ankommer till hamnen. Fartyg som gör resor som är kortare än 24 timmar undantas från den här regeln. Om ditt fartyg ska anlöpa flera hamnar behöver du lämna in en förhandsanmälan inför ankomsten till varje hamn.

När ditt fartyg ska lämna en hamn behöver du lämna en anmälan innan fartyget hämtar last eller passagerare som står under tullövervakning. Om du inte ska hämta någon last eller några passagerare behöver du göra en anmälan innan fartyget lämnar den sista platsen innan det avgår från svenskt tullområde.

Tillstånd behövs för att anlöpa hamnar utanför tullklareringsområdet

För att få anlöpa en hamn som ligger utanför ett giltigt tullklareringsområde  behöver du ett generellt trafiktillstånd för fartygstransport.

Läs om generellt trafiktillstånd för fartygstransport.

Beslut i MSW

Följande beslut från Tullverket får du via MSW:

Ankomst till hamn

För att ditt fartyg ska få anlöpa en hamn måste du ha lämnat en förhandsanmälan. Om Tullverket medger din ankomst får du ett elektroniskt meddelande om detta.

Lossningsmedgivande

När ditt fartyg har ankommit till en hamn får du ett lossningsmedgivande. Förutsättningen för att få ett medgivande att lossa dina varor är att du har lämnat in summariska införseldeklarationer för all last som finns ombord.

Godkännande av lastdeklaration

För att få din lastdeklaration godkänd av Tullverket måste du ha anmält att dina varor ska föras in i unionens tullområde före fartygets ankomst. Du måste även ha gjort en hänvisning till de summariska införseldeklarationerna och en hänvisning till hur lasten som ska lossas ska behandlas (till exempel godslokalkod eller tull-id). Vidare behöver du lämna uppgifter om varornas status och en bifogad T2L-deklaration för unionsgods.

Proviantering

Om du har ansökt om proviantering för ett visst tillfälle eller om utlämning av proviant från fartygets förråd meddelar Tullverket sitt beslut via MSW.

Avgångsmedgivande

När du har fått Tullverkets avgångsmedgivande via MSW får ditt fartyg lämna hamnen.
Det är viktigt att du väntar in och kontrollerar de svar du får från Tullverket. Om det saknas någon uppgift som gör att Tullverket inte kan fatta ett beslut kommer du att få en begäran om komplettering.

Reservrutiner

Om du råkar ut för ett driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system för fartygsklarering och du behöver rapportera uppgifter till Tullverket eller Sjöfartsverket behöve du reservrutiner.

Se reservrutiner för fartygsklarering.

Har du frågor om MSW?

MSW-supporten

MSW-supporten är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor som rör rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.

Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Tullverket

Tullverket svarar på frågor om till exempel tidsgränser och vilka uppgifter du behöver lämna.

Telefon: 08-456 65 61 (vardagar 8-16)

Fartygsklareringen

Utanför kontorstid kontakta fartygsklareringen.

Telefon: 08-456 65 60

Uppdaterad: 2019-12-02


4000