Tullverket

Tillstånd för transport och lagring

Här hittar du information om tillstånd som gäller för transport och lagring av varor från länder utanför EU.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

  • Företaget bedriver eller har planer på att starta import- eller exportverksamhet.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
  • Företaget måste ha Eori-nummer. Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och skickas in i original till Tullverket.

Anläggning för tillfällig lagring

På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande.

Läs om tillstånd till anläggning för tillfällig lagring.

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

Rederier och flygbolag som genomför ett betydande antal regelbundna turer mellan medlemstater kan använda ett eller två manifest som transiteringsdeklaration.

Läs om tillstånd till användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration.

Användning av förseglingar av särskild typ

Att skicka iväg varor från sitt eget lager utan att uppsöka en tullexpedition för klarering och tullförsegling. 

Läs om tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.  

Godkänd avsändare för unionstransitering

Som innehavare av tillstånd till godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Läs om tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering. 

Godkänd mottagare för TIR-transitering

En godkänd mottagare för TIR-transitering kan ta emot en TIR-transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering.

Godkänd mottagare för unionstransitering

Du kan ta emot och avsluta en transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.  

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering.

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. 

Läs om tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror.  

Reguljär fartygslinje

En reguljär fartygslinje är en fartygslinje på vilken fartyg befordrar unionsvaror från en plats till en annan inom unionens tullområde, och där fartyget tillfälligt kan lämna detta område utan ändring av varornas tullstatus som unionsvaror.

Läs om tillstånd till reguljär fartygslinje.

Tullager

Tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor.

Läs om tillstånd till tullager.  

Tillstånd som upphörde 1 maj 2016

Lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager

Lokalt klareringsförfarande uppläggning på tullager, notering i bokföringen

Samlad säkerhet eller befrielse från att ställa säkerhet

Om tillstånd

De flesta tillstånd gäller tills vidare men en del är tidsbegränsade. Om du har ett tidsbegränsat tillstånd måste du själv komma ihåg att ansöka om ett nytt. Giltighetstiden finns angiven i tillståndet.

Tullverket gör tillståndsuppföljningar genom dokumentkontroll eller genom besök och om tillståndet används på oriktigt sätt kan vi återkalla det och det kan även leda till uppdebiteringar.

Få information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Se vilka begrepp som finns i nya tullkodexen.

Håll dig uppdaterad på framtida tullhantering.

Deklarera elektroniskt

Företag som sköter sin tullhantering själv ska deklarera elektroniskt.

Kom igång att deklarera digitalt.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-30