Tullverket

Tillstånd för att importera varor

Här hittar du information om tillstånd som gäller för import av varor från länder utanför EU.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

  • Företaget bedriver eller har planer på att starta importverksamhet.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  • Företaget måste ha Eori-nummer . Läs mer och ansök om Eori-nummer

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och skickas in i original till Tullverket.

 

Deklarera digitalt

Företag som sköter sin tullhantering själv ska deklarera digitalt.

Kom igång att deklararera digitalt.

Samlad garanti

Tillstånd till samlad garanti krävs för ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för användning av tillståndet.

Läs om tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd för import

Aktiv förädling

Aktiv förädling innebär att du importerar en vara till EU och låter bearbeta eller reparera varan utan att betala tullavgifter under förfarandet. 

Läs om tillstånd till aktiv förädling.

Betalningsanstånd

Lämnar du digitala importdeklarationer och vill betala i efterhand måste du ha ett tillstånd med betalningsanstånd. Att ha betalningsanstånd hos Tullverket innebär att du får en tullräkning och betalar tull och eventuellt andra skatter i efterhand.

Läs om tillstånd till betalningsanstånd.

Förenklad deklaration

Tillståndet innebär att du i ett första steg endast behöver lämna ett fåtal deklarationsuppgifter om din sändning. Återstående uppgifter lämnar du senare.

Läs om tillstånd till förenklad deklaration.

Godkänd vägare av bananer

Deklarationer för övergång till fri omsättning av färska bananer ska åtföljas av ett bananvägningsintyg med uppgifter om nettovikten.

Läs om tillstånd till godkänd vägare av bananer.

Slutanvändning

Tillstånd till förfarande slutanvändning, som ersätter gynnsam behandling i tullhänseende (användning för särskilda ändamål), innebär att du kan importera vissa varor med nedsatt tull eller med tullbefrielse. 

Läs om tillstånd till slutanvändning.

Tillfällig införsel

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar varor till EU för att senare återexportera dem i oförändrat skick.

Läs om tillstånd till tillfällig införsel.

Tullfrihet för varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan tull- och momsfritt importera vissa varor för eget bruk.

Läs om tullfrihet för varor avsedda för personer med funktionsnedsättning

Tullfrihet för vetenskapliga instrument och apparater

När du importerar vetenskapliga instrument och apparater från ett land utanför EU behöver du i vissa fall inte betala tull.

Läs om tullfrihet för vetenskapliga instrument och apparater.

Tillstånd som upphörde 1 maj 2016

Bearbetning under tullkontroll

Gynnsam behandling i tullhänseende

Kredittillstånd

Lokalt klareringsförfarande aktiv förädling suspensionssystemet

Lokalt klareringsförfarande import, notering i bokföringen

Om tillstånd

De flesta tillstånd gäller tills vidare men en del är tidsbegränsade. Om du har ett tidsbegränsat tillstånd måste du själv komma ihåg att ansöka om ett nytt. Giltighetstiden finns angiven i tillståndet.

Tullverket gör tillståndsuppföljningar genom dokumentkontroll eller genom besök och om tillståndet används på oriktigt sätt kan vi återkalla det och det kan även leda till uppdebiteringar.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-05-02