Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter övrigt

 • 2019-09-03 Övrigt

  Införandet av den nya tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram

  Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya tjänsten är uppskjuten till den 9 november 2019.
 • 2019-08-06 Övrigt

  Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner

  Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm.
 • 2019-07-03 Övrigt

  Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

  Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.
 • 2019-06-25 Övrigt

  Styrkande handlingar till ursprungsintyg

  När du exporterar varor och upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna visa att din vara är en ursprungsvara.
 • 2019-06-17 Övrigt

  Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor

  Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import.
 • 2019-06-12 Övrigt

  Lär dig mer om tull i höst

  Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro.
 • 2019-06-12 Övrigt

  Svarskodlistan TDR050

  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se.
 • 2019-06-11 Övrigt

  Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall

  Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag.
  – Vi har identifierat ett 30-tal ungdomar som vi tror har köpt alkohol, men sannolikt är de betydligt fler än så. Den yngsta köparen är inte äldre än 14 år, säger kammaråklagare Marlene Forsman.
 • 2019-06-03 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 62:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
 • 2019-05-20 Övrigt

  E-legitimation krävs för att ansöka om Eori-nummer

  När Tullverket byter till en ny tjänst behöver du e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer.
 • 2019-05-07 Övrigt

  Ny webbtjänst för beställning och hantering av signeringscertifikat

  Tullverket har nu en webbtjänst för beställning av signeringscertifikat för informationsutbyte via EDI. I tjänsten Certifikatbeställning kan du som är kontaktperson för signeringscertifikat själv beställa och hämta företagets signeringscertifikat.
 • 2019-05-07 Övrigt

  Svarskodlistan TDR050

  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se
 • 2019-04-23 Övrigt

  Validering av Rex-nummer

  Från den 1 maj 2019 kommer Tullverket att validera att de Rex-nummer du anger i importdeklarationen är giltiga.
 • 2019-04-10 Övrigt

  Viktigt med bra varubeskrivning vid transitering

  Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas.
 • 2019-04-10 Övrigt

  Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning

  Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.
 • 2019-03-14 Övrigt

  Elektronisk utlämningssedel vid återexport från ett tullager

  Tullverket har uppmärksammat att det finns flera tullager som tekniskt kvitterar utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager med så kallade negativa kvittenser. Det innebär troligtvis att systemen kräver förändringar så att du kan ta emot dessa meddelande utan fel och att det skapas en tekniskt positiv kvittens av informationen som har lämnats.
 • 2019-03-12 Övrigt

  Nya tullkodexen – vad händer 2019?

  Vad händer med införandet av den nya tullkodexen och hur påverkas just ditt företag? Sedan införandet av den nya tullkodexen startade den 1 maj 2016 har flera yttre faktorer påverkat den ursprungliga införandeplanen.
 • 2019-03-11 Övrigt

  Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt


  Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats.
 • 2019-03-11 Övrigt

  Hur du deklarerar försändelser av ringa värde

  Som vi tidigare informerat om har Tullverket  infört validering för försändelser av ringa värde som du begär tullfrihet för. Det är därför viktigt att du känner till hur du ska deklarera dessa sändningar. En försändelse av ringa värde, ska vara en försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor med ett sammanlagt värde av högst 1 600 kronor.
 • 2019-02-26 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan - ursprungsförsäkran för längre tid

  I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader.
 • 2019-02-25 Övrigt

  Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning

  Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import.
 • 2019-02-22 Övrigt

  Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare

  I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare.
 • 2019-02-12 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan – kontroll av ursprung

  I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror.
 • 2019-02-12 Övrigt

  Så mycket beslagtog Tullverket 2018

  Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag.
 • 2019-02-05 Övrigt

  Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114

  Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet.
 • 2019-02-01 Övrigt

  Vidaresänder du GSP-varor?

  Den 1 februari träder två nya avtal i kraft som gör det möjligt att använda Rex-systemet för att vidaresända GSP-varor även till och från Norge och Schweiz.
 • 2019-02-01 Övrigt

  Tullräkningen har fått nytt utseende

  Tullräkningen för tullräkningsvecka 1904 ser lite annorlunda ut än tidigare. Ändringen är ett steg för att minska Tullverkets miljöpåverkan gällande pappersutskrifter.
 • 2019-01-29 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan – importörens kunskap

  Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det.
 • 2019-01-15 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier

  Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget.
 • 2019-01-15 Övrigt

  Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

  Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från.
 • 2019-01-08 Övrigt

  Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas

  Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019.
 • 2018-12-20 Övrigt

  Certifikat från Turkiet utan underskrift

  Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning.
 • 2018-12-17 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 61:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
 • 2018-12-17 Övrigt

  Ny version av KN för 2019

  Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.
 • 2018-12-12 Övrigt

  Nya beloppsgränser från 1 januari 2019

  Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad.
 • 2018-11-26 Övrigt

  Validering för försändelser av ringa värde

  Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning.
 • 2018-11-21 Övrigt

  Tullagers införande i mål

  Efter lite mer än ett års övergångsperiod är nu det nya tullagerförfarandet infört. Den 1 november var sista dagen för näringslivet att gå över till den nya hanteringen.
 • 2018-11-05 Övrigt

  Tips för dig som lämnar tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet

  Lämnar du tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet? Så här gör du för att det ska bli rätt.
 • 2018-11-01 Övrigt

  Ändrade öppettider

  Från och med 1 november ändrar vi våra öppettider till Tullsvar temporärt fram till årsskiftet.
 • 2018-10-31 Övrigt

  Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort

  Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer.
 • 2018-10-29 Övrigt

  Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis

  Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.  
 • 2018-10-22 Övrigt

  Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor

  I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager.
 • 2018-10-12 Övrigt

  Kvotansökningar för stålvaror kan du nu söka automatiskt via TDS

  Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0 %. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän nu.
 • 2018-10-11 Övrigt

  Övergång tullager och anläggning för tillfällig lagring - att göra om du får ny godslokalkod

  I de fall ditt företag får en ny godslokalkod, i samband med övergången till det nya tullagerförfarandet eller anläggning för tillfällig lagring, kan du behöva anmäla vissa kopplingar för att den nya hanteringen ska fungera.
 • 2018-10-10 Övrigt

  Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör

  Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager.
 • 2018-08-29 Övrigt

  Webbseminarium anläggning för tillfällig lagring

  Under webbseminariet kan du lära dig mer om den nya hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring. Seminarierna genomförs vid tre olika tillfällen i september beroende på vilket transportslag varorna ankommer med: väg, flyg eller sjö. I webbseminariet kan du passa på att ställa skriftliga frågor via en chatt.
 • 2018-08-17 Övrigt

  Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket

  Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober.
 • 2018-07-02 Övrigt

  Krav på att GSP-länder använder Rex-systemet fullt ut från 1 juli 2018

  Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. De länder som skulle ha anslutit  sig 1 januari 2017 har nu kravet på sig att helt gå över till Rex-systemet senast 1 juli 2018.
 • 2018-06-21 Övrigt

  Tullverket välkomnar dom om röktobak

  Bolaget menade att de importerat tobaksavfall och råtobak, Tullverket menade att det istället var röktobak och därmed skulle beläggas med såväl tobaksskatt som tull. Nu ger Kammarrätten i Stockholm Tullverket rätt i en dom som meddelades på torsdagen.
 • 2018-06-14 Övrigt

  Samlad garanti är ett viktigt första steg – men du behöver också tillstånd till det förfarande du vill använda

  Du som söker tillstånd till samlad garanti måste också tänka på att söka tillstånd till det förfarande garantin ska gälla för. Det räcker inte med att ha skrivit in i det i ansökan om samlad garanti.
 • 2018-06-13 Övrigt

  Ny skatt på vissa nikotinprodukter

  Den 1 juli 2018 införs en ny skatt på vissa nikotinprodukter. Exempel på nikotinprodukter är e-vätskor, som exempelvis ska användas i e-cigaretter, eller andra nikotinhaltiga produkter som nikotintuggummi eller nikotinspray.
 • 2018-06-05 Övrigt

  Inga fler utskick av rapporten Klarerade förenklade deklarationer

  Du som har tillstånd till förenklad deklaration, tillståndskod EUSDE, TVFDE eller TVFDO har tidigare fått rapporten "Klarerade förenklade deklarationer”.  Dock har Tullverket beslutat att från den 1 oktober 2018 inte längre skicka ut rapporten ”Klarerade förenklade deklarationer”  till tillståndshavare.
 • 2018-05-24 Övrigt

  Göran Ekström blir vikarierande generaltulldirektör

  Regeringen har idag tillsatt Göran Ekström som vikarierande generaltulldirektör och chef för Tullverket. Han tillträder sin tjänst den 1 juni och har ett förordnande som sträcker sig som längst till den 31 oktober 2018.
 • 2018-05-16 Övrigt

  Nya dokumentkoder för skjutvapen och ammunition

  Den 15 juni får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med skjutvapen och ammunition.
 • 2018-05-08 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 60:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
 • 2018-05-08 Övrigt

  Så betalar du tullräkningarna enklast i sommar

  För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar.
 • 2018-03-27 Övrigt

  Ny validering för tullager

  Från och med den 23 april kommer vi att validera att garantireferens finns med i tulldeklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet.
 • 2018-03-15 Övrigt

  GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018

  EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.
 • 2018-03-15 Övrigt

  Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder

  Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från.
 • 2018-03-13 Övrigt

  Ursprungsdeklarationen och returvaror i Ceta-avtalet

  Här kan du läsa om vilket ursprungsland du kan ange i de ursprungsdeklarationer som används för att styrka ursprung i handeln mellan EU och Kanada, och hur du ansöker om förmånsbehandling för EU-varor som kommer i retur från Kanada.
 • 2018-03-13 Övrigt

  Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller

  Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller.
 • 2018-03-13 Övrigt

  Ny anmärkning för djurfoder

  Det finns en ny text till de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) för djurfoder till kapitel 23.
 • 2018-02-08 Övrigt

  Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018

  Expeditionen kortar ner öppettiderna genom att hålla stängt nattetid från den 1 april 2018.
 • 2018-01-31 Övrigt

  Förteckningen över luftfartsutrusning från TFS till webben

  Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms.
 • 2018-01-30 Övrigt

  Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar

  Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas.
 • 2018-01-26 Övrigt

  Världstulldagen 2018 – En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling

  Den 26 januari är det Världstulldagen 2018. Generalsekreteraren för Världstullorganisationen (WCO), Kunio Mikuriya, har tillkännagett att 2018 kommer att ägnas åt att stärka säkerheten i näringslivet.
 • 2018-01-16 Övrigt

  Innan du ansöker om tullfrihet (TVTFT) – kontrollera om vetenskapliga instrument och apparater är tullfria

  Tullverket får ofta in ansökningar om tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater som redan är tullfria och inte behöver något tillstånd. Var därför noga med att kontrollera varans varukod innan du ansöker om tillstånd.
 • 2018-01-16 Övrigt

  ”Canada/EU” i ursprungsdeklarationer inom Ceta

  Oftast anges ett ursprung inom EU som ”EU” i ursprungsdeklarationer – men du som exporterar ursprungsvaror till Kanada inom Ceta-avtalet ska istället ange ”Canada/EU”.
 • 2017-12-20 Övrigt

  Inga GSP-förmåner för Ukraina

  Från och med den 1 januari 2018 får Ukraina inte längre någon förmånstull genom det allmänna preferenssystemet GSP. Anledningen är att det nu finns ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina.
 • 2017-12-13 Övrigt

  Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning

  Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring.
 • 2017-12-12 Övrigt

  Hög tid att ansöka om Rex

  Behöver ditt företag bli registrerad exportör, Rex? Nu är det hög tid att ansöka om att bli registrerad exportör eftersom de övergångslösningar som har funnits under 2017 upphör att gälla vid årsskiftet 2017–2018.
 • 2017-12-12 Övrigt

  Därför avvisar vi importdeklarationer

  Idag blir många importdeklarationer avvisade. Det är då du som deklarant som måste komplettera deklarationen.
 • 2017-12-12 Övrigt

  Lär dig mer om tull i vår

  Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro.
 • 2017-12-11 Övrigt

  Nyheter i Tulltaxan

  Tulltaxan uppgraderades under november månad 2017. Flera förbättringar har gjort den webbaserade söktjänsten mer användarvänlig än tidigare.
 • 2017-12-08 Övrigt

  Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien?

  Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig.
 • 2017-11-30 Övrigt

  Enbart två typer av tillstånd ska sökas i Systemet för tullbeslut

  Från och med den 1 december ska Systemet för tullbeslut bara användas för tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration, samt tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater. Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett.
 • 2017-11-23 Övrigt

  Nytt sätt att beräkna antidumpningstull och utjämningstull för solpaneler

  Från den 1 oktober delas solpaneler upp på två varianter med olika varukoder och olika beräkningsgrunder för antidumpningstull och utjämningstull.
 • 2017-11-21 Övrigt

  Kom ihåg att deklarera dokumentkod för ursprungsbevis i importdeklarationen

  Du som yrkar på tullfrihet eller tullnedsättning måste alltid deklarera en korrekt dokumentkod för ursprungsbevis.
 • 2017-11-17 Övrigt

  Svarskodlistan TDR050

  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se
 • 2017-11-17 Övrigt

  Se över dina varukoder inför årsskiftet

  Du som har tillstånd till aktiv förädling måste tänka på att se över dina varukoder i god tid före årsskiftet.
 • 2017-11-08 Övrigt

  Ny version av KN för 2018

  Från den 1 januari 2018 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.
 • 2017-11-08 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 59:e mötet i Harmonized System Committee(Världstullorganisationen WCO).
 • 2017-10-18 Övrigt

  Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS

  Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket.
 • 2017-10-13 Övrigt

  Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat

  När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument.
 • 2017-10-05 Övrigt

  Två olika dröjsmålsräntor

  I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull.
 • 2017-10-04 Övrigt

  Nu är Systemet för tullbeslut igång

  Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen.
 • 2017-09-29 Övrigt

  Ceta började tillämpas 21 september

  Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, har nu börjat tillämpas provisoriskt. Det betyder att du kan exportera ursprungsvaror som omfattas av avtalet till Kanada och importera ursprungsvaror från Kanada och få förmån för dessa.
 • 2017-09-19 Övrigt

  Kom ihåg att skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem

  Om du från och med i höst ska söka något nytt tillstånd ska du göra det via EU:s nya tillståndssystem, CDS. Detta gäller endast för de tillstånd som styrs av EU:s lagstiftning. Längre fram kommer du också att använda systemet för att ändra i befintliga tillstånd.
 • 2017-09-13 Övrigt

  Inget tillstånd för TID

  Det tidigare kravet på ett särskilt tillstånd för att använda Tullverkets internetdeklaration TID är borttaget. Numera krävs inget särskilt tillstånd.
 • 2017-09-05 Övrigt

  Bara en månad kvar – skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem nu

  Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det hög tid att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster så att du säkert kommer in i det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet.
 • 2017-08-24 Övrigt

  Ändringar för leverantörsdeklarationer inom EU

  Använder du leverantörsdeklarationer inom EU? I så fall behöver du känna till den ändring som har gjorts i genomförandeförordningen och som berör uppdelning i tid och datum samt tidsgränser för giltighet.
 • 2017-08-22 Övrigt

  Ceta börjar tillämpas i september

  Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, kommer enligt uppgifter från EU-kommissionen att börja tillämpas provisoriskt från den 21 september 2017.
 • 2017-08-18 Övrigt

  Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti

  Den 5 september mellan klockan 10-11 kan du lära dig mer om tillståndet till samlad garanti. I webbseminariet kan du passa på att ställa frågor via en chatt.
 • 2017-08-14 Övrigt

  Över 41 miljoner piratkopierade varor beslagtagna inom EU

  I EU beslagtogs över 41 miljoner artiklar till ett värde av 672 miljoner euro under 2016. De vanligaste förfalskade varorna är cigaretter, leksaker och livsmedel. Över 80 procent av de beslagtagna varorna kommer från Kina medan Hongkong står för nästan åtta procent. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över piratkopierade varor.
 • 2017-05-17 Övrigt

  Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs

  Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut: skatt på kemikalier i viss elektronik, så kallad kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder.

Uppdaterad: 2019-05-28


4000