Tullverket

Varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av varor som behövs för att bekämpa covid-19 och hjälpa dem som redan har drabbats.

I avvaktan på EU-kommissionens beslut kan Tullverket tillfälligt bevilja tull- och skattefrihet för varan. Detta är möjligt om den organisation som ansöker om tullfrihet lämnar en förbindelse att betala tull och moms för varorna i det fall EU-kommissionen inte beslutar om tullfrihet.

De som kan ansöka om denna tull- och skattefrihet är statliga organisationer, inklusive statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade samt andra organisationer som har godkänts av Tullverket.

Följande varor omfattas av tull- och momsfrihet:

  1. varor för kostnadsfri distribution av statliga organ eller andra organ som är godkända för tullfri import till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet
  2. varor som ska göras tillgängliga för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i att bekämpa covid-19-utbrottet, förutsatt att varorna kvarstår som respektive organisations egendom
  3. varor som katastrofhjälpsorganisationer behöver för att tillgodose sina behov under den period de tillhandahåller katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19-utbrottet; dettta inkluderar hjälp till den medicinska personal som behandlar dem som drabbas.

Godkännande av andra organisationer än statliga organisationer för tullfri import

För att bli godkänd att ta emot vissa varor tullfritt ska du som är verksamhetsansvarig vid organisationen skicka in en ansökan i form av en skriftlig beskrivning av verksamheten till Tullverket. Bifoga styrkande handlingar som organisationens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om organisationens bokföringsrutiner och en försäkran om att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att organisationen kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka så snart som möjligt eftersom ett godkännande som mottagare för tullfri import är ett av villkoren för befrielsen.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet för varan direkt i importdeklarationen.

Till deklarationen ska du bifoga en skriftlig uppgift om den avsedda användningen. I denna ska du beskriva omständigheterna kring importen och lämna information om de aktuella varorna och om hur organisationen tänker använda dem. Lämna även en förbindelse att betala tull och moms för varorna i det fall EU-kommissionen inte beslutar om tullfrihet.

I importdeklarationen ska du använda följande koder:

  • Fält 24 – Transaktionens art: 9
  • Fält 33 – Varukod: 9919 00 00 60. Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97
  • Fält 36 – Förmånskod: 100
  • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C26
  • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Skriv tillståndsnumret för organisationens godkännande (gäller icke-statliga organisationer), dokumentkod 401G och 401U för den skriftliga försäkran.

Vad gäller efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att varorna ska användas för att bekämpa covid-19-utbrottet. Om du inte längre tänker använda varor för detta ändamål ska du kontakta Tullverket och anmäla detta. I de flesta fall får du då betala tull och moms för varorna; men tull- och momsfriheten kan i vissa fall fortsätta, till exempel om du tänker låna ut, hyra ut eller överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet.

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Uppdaterad: 2020-03-27


4000