Tullverket

Framtida tullhantering

Anläggning för tillfällig lagring

Tillfällig förvaring heter efter den 1 maj 2016 tillfällig lagring. En anläggning för tillfällig lagring är en typ av godkänd plats där varor får förvaras när de är i tillfällig lagring.

Med anledning av den nya tullkodexen kommer det att genomföras förändringar för anläggningar för tillfällig lagring. Förändringarna innebär en helt ny process och ett digitalt uppgiftslämnande. I dagsläget är det oklart när införandet kommer att ske, men troligtvis blir det tidigast under 2021.

Hur ska uppgifterna lämnas?

Framöver är det ett krav att alla uppgifter lämnas digitalt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en digital deklaration för tillfällig lagring som sedan ska aktiveras senast när varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring.

Olika roller och ansvar

Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen. Den kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare).

Införandet uppskjutet

Tullverket beslutade i början av 2019 att tillfälligt stoppa införandet av den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring. I dagsläget vet vi inte när införandet kommer att ske, men troligtvis blir det tidigast under 2021.

Även om driftsättningen har stoppats kommer en stor del av det arbete som redan har gjorts att kunna återanvändas så att en framtida driftsättning kommer att gå mycket snabbare.

Orsaken till senareläggningen

Driftsättningen stoppades på grund av ett förslag från EU-kommissionen som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas.

Det förslag som EU-kommissionen presenterade gällde en ändring av den bilaga som reglerar vilka uppgifter som ska lämnas i olika typer av tullrelaterade deklarationer, och på vilken nivå dessa uppgifter ska lämnas (bilaga B till kompletteringsförordningen). Det finns stora skillnader mellan förslaget och den idag gällande bilagan. Exempel på sådana skillnader är vilka uppgifter som ska lämnas, där bland annat transportdokument blir ett eget dataelement, och att information flyttas för att kunna anges i kombination med andra typer av anmälningar och på andra nivåer.

EU-kommissionens arbetsgrupp konstaterade att det finns mycket stora skillnader mellan den nuvarande lagstiftningen i bilaga B och de it-system som berörs av uppgifterna, exempelvis NCTS, AES och ICS2. Harmonisering mellan systemen i de olika medlemsländerna är nödvändig för att systemen ska kunna fungera ihop. Detta gäller inte minst den uppdaterade summariska införseldeklarationen som ska driftsättas år 2021.

Uppdaterad: 2019-12-18


4000